Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS Năm học 2014 – 201

Được đăng lên bởi thuhien10sm
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2462 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG A
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: / 2014/KH-KHTN

Thạnh Đông A, ngày 17 tháng 7 năm 2014

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS
Năm học 2014 – 2015
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015.
Căn cứ Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015 của trường
trung học cơ sở Thạnh Đông A .
Căn cứ tổng hợp Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015.
Tổ Khoa Học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 –
2015 như sau:
1. Mục đích:
Cán bộ, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị,
kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy
học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên,
yêu cầu nhiệm vụ năm học.
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên; năng lực tự đánh giá
hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng GV của nhà trường.
Nâng cao trình độ CM nghiệp vụ, giúp GV đạt chuẩn ở mức độ cao.
2. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng:
2.1. Nội dung bồi dưỡng 1:30 tiết/năm học/giáo viên
Stt

Nội dung bồi dưỡng

Hình thức BDTX

Số
tiết

Tập trung

10

Tự bồi dưỡng

05

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung
Chuyên đề năm 2015
Tự bồi dưỡng

10

1

Học chính trị hè

2

05
Cộng

30

2.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên
Stt

Nội dung bồi dưỡng

Tích cực hóa hoạt động của người học trong giờ dạy
1 Toán
toán THCS
2 Sinh

Nâng cao kỹ năng thực hành sinh học cho giáo viên
dạy môn sinh học ở trường THCS

Hình thức BDTX
Tập trung
(LT:12; TH 03)
Tự bồi dưỡng
Tập trung
(LT:12; TH 03)
Tự bồi dưỡng

Số
tiết
15
15
15
15

2.3. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/giáo viên/năm học/4 môđun.
Yêu
cầu
chuẩn
nghề
Mã
Tên và nội dung mô đun
nghiệp mô
cần
đun
bồi
dưỡng
I.
Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh
Nâng
trung học cơ sở (THCS)
TH 1. Khái quát về giai đoạn phát triển
cao
CS của lứa tuổi học sinh THCS
năng
lực
1 2. Đặc điểm tâm sinh lí của học
hiểu
sinh THCS
biết về
đối
Hoạt động học tập của học sinh
tượng
TH THCS
giáo
CS 1. Hoạt động học tập
dục
2 2. Đặc điểm hoạt động học tập của
học sinh THCS
Giáo dục học sinh THCS cá biệt
1. Phương pháp thu thập thông tin
TH về HS cá biệt
CS
2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt
3
3. Phương pháp đánh giá ...
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: / 2014/KH-KHTN Thạnh Đông A, ngày 17 tháng 7 năm 2014
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS
Năm học 2014 – 2015
Căn cứ Thông số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015.
Căn cứ Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015 của trường
trung học cơ sở Thạnh Đông A .
Căn cứ tổng hợp Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015.
Tổ Khoa Học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014
2015 như sau:
1. Mục đích:
Cán bộ, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị,
kinh tế - hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy
học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên,
yêu cầu nhiệm vụ năm học.
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên; năng lực tự đánh giá
hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng GV của nhà trường.
Nâng cao trình độ CM nghiệp vụ, giúp GV đạt chuẩn ở mức độ cao.
2. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng:
2.1. Nội dung bồi dưỡng 1:30 tiết/năm học/giáo viên
Stt Nội dung bồi dưỡng Hình thức BDTX
Số
tiết
1 Học chính trị hè
Tập trung 10
Tự bồi dưỡng 05
2
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chuyên đề năm 2015
Tập trung 10
Tự bồi dưỡng 05
Cộng 30
2.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên
Stt Nội dung bồi dưỡng Hình thức BDTX
Số
tiết
1 Toán
Tích cực hóa hoạt động của người học trong giờ dạy
toán THCS
Tập trung
(LT:12; TH 03)
15
Tự bồi dưỡng 15
2 Sinh
Nâng cao kỹ năng thực hành sinh học cho giáo viên
dạy môn sinh học ở trường THCS
Tập trung
(LT:12; TH 03)
15
Tự bồi dưỡng 15
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS Năm học 2014 – 201 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS Năm học 2014 – 201 - Người đăng: thuhien10sm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS Năm học 2014 – 201 9 10 190