Ktl-icon-tai-lieu

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

Được đăng lên bởi ngocdinhqb-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2666 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Mẫu M1

TRƯỜNG THCS HẢI TRẠCH
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Trạch, ngày 06 tháng 09 năm 2013

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013- 2014
- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đính
- Ngày tháng năm sinh : 11/02/1977
- Chỗ ở hiện tại : Hoàn Lão – Bố trạch - Quảng Bình
- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
- Chuyên ngành: Toán – Tin
- Năm vào ngành: 01/11/2000
- Chức vụ hiện tại: Giáo viên
- Phần hành được phân công:
+ Giảng dạy: Toán 8A,8B,8C- Tin 7D Chủ nhiệm 8A,
+ Bồi dưỡng đội tuyển violimpic Toán 8.

I.

Mục tiêu của việc BDTX:

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang
Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm
2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo
dục;
Căn cứ vào Biên bản họp thẩm định ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng
thẩm định Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,
Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở là căn cứ của
việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức, biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi
dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở,
nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên trung học cơ sở với yêu cầu phát triển giáo dục
trung học cơ sở và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở.
1

Mẫu M1

Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã
hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học,
năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo
viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu
đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
- Phát triển năng lực tự học, ...
Mẫu M1



 !"#$%&'$()*#*+
Hải Trạch, ngày 06 tháng 09m 2013
,-.
/01234-
56789:678;
- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đính
- Ngày tháng năm sinh : 11/02/1977
- Chỗ ở hiện tại : Hoàn Lão – Btrạch - Quảngnh
- Trình độ chuyên môn: Đại học phạm
- Chuyên ngành: Toán – Tin
- Năm vào ngành: 01/11/2000
- Chức vụ hiện tại: Go viên
- Phần hành được phân công:
+ Giảng dạy: Toán 8A,8B,8C- Tin 7D Chủ nhiệm 8A,
+ Bồi dưỡng đội tuyển violimpic Toán 8.
I. < =>?@ ABC>D /1 E
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang
Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Giáo dục Đào
tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Ngh định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 m
2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo
dục;
Căn cứ o Biên bản họp thẩm định ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng
thẩm định Chương trình bồi dưỡng tờng xuyên go viên trung học cơ sở;
Theo đề nghị của Cục tởng Cục Nhà giáo n bộ quảnsở giáo dục,
Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở căn cứ của
việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức, biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi
dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên trung học sở,
nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên trung học cơ sở với yêu cầu phát triển giáo dục
trung học cơ sở yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở.
1
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN - Người đăng: ngocdinhqb-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN 9 10 761