Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng thường xuyên TH1 (Mô đun 1)

Được đăng lên bởi Đặng Kỉ
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 6676 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Bồi dưỡng thường xuyên TH1 (Mô đun 1)
TỰ HỌC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN (Mã Mô-đun TH1)
(Bắt đầu từ 01/09 đến 30/10/2014)
Nội dung: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÂM LÍ HỌC DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC
1/ Tâm lí học về sự phát triển trí tuệ học sinh tiểu học:
a/ Khái niệm trí tuệ:
- Trí tuệ là vấn đề phức tạp của cả Triết học, Tâm lí học và Giáo dục học. Ở đây, chỉ xem xét trí tuệ
dưới góc độ Tâm lí học và Giáo dục học. Cũng như nhiều khái niệm vốn có còn mang nặng màu sắc
“đời sống”, thuật ngữ “trí tuệ” cũng được hiểu theo nhiều cách khác nhau.
-Trí tuệ biểu hiện ra nhiều mặt và liên quan đến nhiều hiện tượng tâm lí khác nhau. Trí tuệ có thể biểu
hiện ở mặt nhận thức như nhanh biết, nhanh hiểu, mau nhớ hoặc biết suy xét, tìm ra nhanh các quy
luật, có óc tưởng tượng phong phú, hình dung ngay và đúng điều người khác nói, đến hành động nhanh
trí, sáng tạo tháo vát, linh hoạt; đến các phẩm chất: óc tò mò, lòng say mê, sự kiên trì miệt mài.
b/ Những đặc điểm của trí tuệ:
- Nhận thức được đặc điểm bản chất của tình huống mới do người khác đưa ra hoặc tự mình nêu ra vấn
đề cần giải quyết.
- Sáng tạo công cụ mới, phương pháp mới, cách thức mới, phù hợp với hoàn hoàn cảnh mới (tất nhiên
trên cơ sở những tri thức và kinh nghiệm tiếp thu được trước đó). Do đó, trí tuệ không chỉ bộc lộ qua
nhận thức mà qua cả hành động. Đa số các hành động đều được tổ chức trong óc trước khi đưa vào
thực hiện.
c/ Một vấn đề về hình thành trí tuệ:
- Thực chất của việc hình thành trí tuệ là phát triển năng lực suy nghĩ, sáng tạo mà bước đầu là nhận
thức “bài toán”, giải các “bài toán” thực tiễn ở các mức độ khác nhau.
- Việc hình thành và phát triển trí tuệ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thống nhất và có hệ
thống đặc biệt khi trẻ em ở tiểu học.
- Hình thành và phát triển trí tuệ không tách rời việc rèn luyện năng lực quan sát, phát triển trí nhớ.
- Hình thành trí tuệ phải đi song song với việc giáo dục tình cảm đẹp, rèn luyện ý chí và bồi dưỡng
những phẩm chất khác của nhân cách.
- Muốn hình thành trí tuệ cho trẻ em, đặc biệt ở bậc Tiểu học, cần phải thay đổi cấu trúc, nội dung tài
liệu dạy học. Trong dạy học nếu nội dung còn là những trí tuệ cũ, có tính chất kinh nghiệm chủ nghĩa
thì dù phương pháp giảng dạy có được đổi mới, thì cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của
học sinh. Phải xây dựng nội dung dạy học sao cho nó không phải “thích nghi” với trình độ sẵn có của
trẻ, mà đòi hỏi trẻ phải có trình độ cao hơn, có phương thức hoạt động trí tuệ phức tạp hơn. Nếu trẻ
thực sự nắm được nội d...
Bồi dưỡng thường xuyên TH1 (Mô đun 1)
TỰ HỌC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN (Mã Mô-đun TH1)
(Bắt đầu từ 01/09 đến 30/10/2014)
Nội dung: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÂM LÍ HỌC DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC
1/ Tâm lí học về sự phát triển trí tuệ học sinh tiểu học:
a/ Khái niệm trí tuệ:
- Trí tuệ vấn đ phức tạp của cả Triết học, Tâm họcGiáo dục học. Ở đây, chỉ xem xét trí tuệ
dưới góc độ Tâm học Giáo dục học. Cũng như nhiều khái niệm vốn còn mang nặng màu sắc
“đời sống”, thuật ngữ “trí tuệ” cũng được hiểu theo nhiều cách khác nhau.
-Trí tuệ biểu hiện ra nhiều mặt và liên quan đến nhiều hiện tượng tâm lí khác nhau. Trí tuệ có thể biểu
hiện mặt nhận thức như nhanh biết, nhanh hiểu, mau nhớ hoặc biết suy xét, tìm ra nhanh các quy
luật, có óc tưởng tượng phong phú, hình dung ngay và đúng điều người khác nói, đến hành động nhanh
trí, sáng tạo tháo vát, linh hoạt; đến các phẩm chất: óc tò mò, lòng say mê, sự kiên trì miệt mài.
b/ Những đặc điểm của trí tuệ:
- Nhận thức được đặc điểm bản chất của tình huống mới do người khác đưa ra hoặc tự mình nêu ra vấn
đề cần giải quyết.
- Sáng tạo công cụ mới, phương pháp mới, cách thức mới, phù hợp với hoàn hoàn cảnh mới (tất nhiên
trên sở những tri thức kinh nghiệm tiếp thu được trước đó). Do đó, trí tuệ không chỉ bộc lộ qua
nhận thức qua cả hành động. Đa số các hành động đều được tổ chức trong óc trước khi đưa vào
thực hiện.
c/ Một vấn đề về hình thành trí tuệ:
- Thực chất của việc hình thành trí tuệ phát triển năng lực suy nghĩ, sáng tạo bước đầu là nhận
thức “bài toán”, giải các “bài toán” thực tiễn ở các mức độ khác nhau.
- Việc nh thành phát triển trí tuệ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thống nhất vàhệ
thống đặc biệt khi trẻ em ở tiểu học.
- Hình thành và phát triển trí tuệ không tách rời việc rèn luyện năng lực quan sát, phát triển trí nhớ.
- Hình thành trí tuệ phải đi song song với việc giáo dục tình cảm đẹp, rèn luyện ý chí bồi dưỡng
những phẩm chất khác của nhân cách.
- Muốn hình thành trí tuệ cho trẻ em, đặc biệt bậc Tiểu học, cần phải thay đổi cấu trúc, nội dung tài
liệu dạy học. Trong dạy học nếu nội dung còn những trí tuệ cũ, nh chất kinh nghiệm chủ nghĩa
thì dù phương pháp giảng dạy có được đổi mới, thì cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của
học sinh. Phải xây dựng nội dung dạy học sao cho không phải “thích nghi” với trình đ sẵn của
trẻ, đòi hỏi trẻ phải trình độ cao hơn, phương thức hoạt động trí tuệ phức tạp hơn. Nếu trẻ
thực sự nắm được nội dung thì đó là chỉ tiêu rõ nhất về trình độ trí tuệ của trẻ.
- Tất cả giáo viên đều nhiệm vụ thể góp phần vào việc phát triển trí tuệ của học sinh bằng
cách tạo ra các điều kiện để học sinh suy nghĩ chủ động, độc lập sáng tạo trong việc đề ra và giải quyết
các “bài toán” nhận thức thực tiễn. Nhiệm vụ này cần được thực hiện thường xuyên, liên tục
hệ thống trong từng giờ lên lớp
2. Tâm lí học về sự hình thành kĩ năng học tập của học sinh tiểu học:
a/ Sự hình thành kĩ năng:
- năng là khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết một nhiệm vụ mới. Việc hình thành năng
phụ thuộc vào nội dung của nhiệm vụ, bài tập…Thực chất của sự hình thành kĩ năng là hình thành cho
học sinh nắm vững một hệ thống phức tạp các thao tác nhằm làm sáng tỏ và làm biến đổi những thông
tin chứa đựng trong bài tập. Giúp học sinh hình thành mô hình khái quát để giải quyết các bài tập .
- xảo hành động đã được củng cố tự động hóa. xảo ít s tham gia của ý thức, nhưng ý
thức luôn thường trực để xuất hiện kịp thời khi có vấn đề. Các động tác thừa và phụ bị loại trừ, những
động c cần thiết ngày càng chính xác hơn, nhanh hơn tiết kiệm năng lượng thời gian, đảm bảo
chất lượng tốt.
-Kĩ xảo không gắn với một tình huống cụ thể, có thể di chuyển dễ dàng tùy theo mục đích và tính chất
của hành động. Muốn hình thành xảo cho học sinh thì cần phải làm cho học sinh hiểu biện pháp
hành động. Luyện tập thường xuyên để trở thành hành động tự động hóa, thói quen.
b/ Một số kĩ năng, kĩ xảo cần có của học sinh tiểu học:
1
Bồi dưỡng thường xuyên TH1 (Mô đun 1) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng thường xuyên TH1 (Mô đun 1) - Người đăng: Đặng Kỉ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bồi dưỡng thường xuyên TH1 (Mô đun 1) 9 10 84