Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng thường xuyên thcs

Được đăng lên bởi cole201414
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỪ ĐỨC VĂN

MODULE THCS 6

1

/
6
\

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG
■
HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC Cơ sở
D A. GIỚI THIỆU TỐNG QUAN
Học tập là hoạt động quan trọng cửa lứa tuổi học sinh THCS.

73

Hiệu quả học tập cửa học sinh phụ thuộc khá lớn vào môi trường
học tập. Bời vậy, việc nắm vững lí thuyết và sú dung thành thạo
những kỉ năng để sây dụng mỏi trưững học tập lầnh mạnh, hiệu
quả cho học sinh là một trong những yÊu cầu quan trọng đổi với
giáo viÊn THCS. Module THCS 6 đỂ cập một cách cơ bản nhất
những lí thuyết cũng như những phương pháp để cỏ thể xây dụng
đuợc một môi truững học tập tổt nhất cho mãi học sinh THCS ù
những điỂu kiện và hoàn cánh khác nhau.
• B. MỤC TIÊU
1.

2.

74

Mục tiêu chung
Giúp giáo vĩÊn THCS nắm vũng những kiến thúc lí thuyết và cỏ
những kỉ nàng thành thạo trong việc dung môi trưững học tập tổt
đẹp, hiệu quả
cho học sinh.
Mục tiêu cụ thể
- Kiến thúc:

+- Trinhbầy được cácbiện pháp đựngmòi truủng học tập cho học sinh
THC s.
4- Nắm vững cách thúc cập nhât, xủ lí và sú dụng thông tin vỂ mỏi
trường giáo dục vào quá trình dạy học và giáo dục học sinh
THCS.
- Kĩ nâng:
Sú dụng tri thúc cửa module này để nghiÊn cứu các module tiếp
theo và giải quyết tổt các vấn đẺ trong thục tiến giáo dục ù cẩp
THCS hiện nay:
+ Cỏ kĩ nàng sú dụng các phương pháp và kỉ thuât để tạo dụng mỏi
trưững học tập cho học sinh THCS, đặc biệt là môi truửng học tập
hiện đại phù hợp với đặc điểm hoạt động dạy học cửa các nhà
trường THCS hiện nay.
4- Kĩ năng cập nhât và sú dung thông tin về môi truửng giáo dục vào
quá trình giáo dục và dạy học học sinh THCS để đạt đuợc hiệu
quả tổi ưu.
Thái độ:
4- Cỏ thái độ học tập theo nội dung và quy trình thục hiện module
một cách khoa học, độc lập, tích cục và sáng tạo.

75

4- Cỏ nhận thúc và đánh giá đứng vỂ tàm quan trọng cửa việc xây
dụng môi trường học tập cho THCS.
4- Cỏ nguyện vọng và quyết tâm vận dụng những tri thúc dã học
vào thục tiến hoạt động dạy học, giáo dục cửa bản thân ù hiện tại
và tương lai.
Q c. NỘI DUNG

76

TT

Nội dung

Thửi gian

1

Các biện pháp xây dụng mỏi trường học tập
mang tínhtruyỂn thổng cho học sinh THCS

4 tiết

2

Các biện pháp xây dụng mỏi trường học tập hiện
đại cho học sinh THCS cỏ sụ úng dụng cửa công
nghẾ thông tin

4 tiết

3

Thục hành các biện pháp xây dụng môi trường
học tập cho học sinh THCS

7 tiết

Nội dung 1
CẤC BIỆN PHẮP XÂY DỤNG MỎI TRUỜNG HỌC TẬP
MNG TÍNH TRUYỀN THỐNG CHO HỌC SINH TRUNG
HỌC CƠSỞ

77

MỤC TIÊU
Sau khi học tập, nghìÊn cứu nội dung này, học viÊn sẽ:
Trình bầy được các b...
73
TỪ ĐỨC VĂN
XÂY DNG MÔI TRƯNG
HC TP CHO HC SINH TRUNG HC Cơ s
D A. GII THIU TNG QUAN
Học tập hoạt động quan trọng cửa lứa tuổi học sinh THCS.
/
MODULE THCS 6
6
1
\
Bồi dưỡng thường xuyên thcs - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng thường xuyên thcs - Người đăng: cole201414
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Bồi dưỡng thường xuyên thcs 9 10 446