Ktl-icon-tai-lieu

Bóng chuyền

Được đăng lên bởi hienpd229
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguån gèc ra ®êi cña m«n bãng chuyÒn
Mét sè kü thuËt c¬ b¶n trong m«n bãng chuyÒn
I. Nguån gèc ra ®êi cña m«n bãng chuyÒn
Ngµy nay ®a sè c¸c nhµ sö häc ®Òu cho r»ng: Bãng chuyÒn ra ®êi ë níc
Mü kho¶ng n¨m 1895 do mét gi¸o viªn thÓ thao cã tªn Wiliam – Morgan nghÜ
ra. Lóc míi xuÊt hiÖn luËt ch¬i cßn rÊt ®¬n gi¶n, nã ®îc sö dông nh mét trß ch¬i
vËn ®éng trong häc sinh. §Ó thùc hiÖn trß ch¬i «ng ®· dïng líi quÇn vît m¾c cao
6 bé (1bé = 0,3248m), ®é cao t¬ng ®¬ng víi 1,95m vµ dïng mét qu¶ bãng ræ ®Ó
ngêi ch¬i chuyÒn qua líi… LÇn ®Çu tiªn tæ chøc thi ®Êu bãng chuyÒn vµo th¸ng 6
n¨m 1896 t¹i Springfield. N¨m 1897 ë MÜ, LuËt bãng chuyÒn ra ®êi lóc nµy luËt
ch¬i vÉn cßn rÊt ®¬n gi¶n.
Trong kho¶ng thêi gian tõ n¨m 1895 ®Õn n¨m 1920 bãng chuyÒn dÇn dÇn
®îc nhu nhËp vµo c¸c níc kh¸c vµ ®îc ph¸t triÓn réng r·i ë c¸c ch©u : MÜ, ¢u
¸… Trong qu¸ tr×nh ®ã th× luËt bãng chuyÒn còng dÇn ®îc thay ®æi vµ hoµn thiÖn
h¬n.
II. Mét sè kü thuËt c¬ b¶n trong m«n bãng chuyÒn
1. Kü thuËt chuyuÒn bãng cao tay tríc mÆt
Kü thuËt chuyÒn bãng cao tay b»ng hai tay (tríc mÆt) thêng ®îc sö dông
khi bãng cã ®iÓm r¬i ngang ®Çu vµ ë tríc mÆt. Kü thuËt gåm nh÷ng giai ®o¹n
sau:
- TTCB: §øng ë t thÕ hai ch©n réng b»ng vai, hai ch©n ngang nhau (hoÆc
ch©n tríc ch©n sau), träng lîng c¬ thÓ dån ®Òu gi÷a hai ch©n (hoÆc chñ yÕu dån
vµo ch©n tríc), gèi h¬i khuþu, th©n trªn th¼ng, mÆt h¬i ngöa, m¾t quan s¸t bãng,
®ång thêi hai tay ®a lªn cao t¹o thµnh h×nh tói phï hîp ®Ó ®ãn bãng. TTCB ®ßi
hái ph¶i tho¶i m¸i, tr¸nh nh÷ng gß bã c¨ng th¼ng ¶nh hëng ®Õn kü thuËt chuyÒn
(H×nh 1).

H×nh 1
- §éng t¸c: Khi bãng ®Õn, hai bµn tay tiÕp cóc bãng víi h×nh tay nh sau:
Hai bµn tay xoÌ réng nhng kh«ng më c¨ng c¸c ngãn tay, hai bµn tay t¹o thµnh
h×nh tói. Hai ngãn tay c¸i híng vµo nhau ®Ó ®ì phÝa bªn díi bãng. Ngãn tay trá
cã nhiÖm vô ®ì bãng ë phÝa sau vµ chÕch xuèng díi, lµ ngãn tay chÞu søc nÆng
cña bãng nhiÒu nhÊt, bãng tiÕp xóc trªn toµn bé ngãn tay.
Khi bãng ®Õn, tay tiÕp xóc ë phÝa sau vµ chÕch xuèng bªn díi cña bãng.
TÇm tiÕp xóc bãng ngang tr¸n hoÆc trªn tr¸n, c¸ch tr¸n kho¶ng 15 – 20cm. TÇm
chuyÒn bãng cã thÓ thay ®æi tuú thuéc vµo tr×nh ®é vµ ®iÓm c¸ nh©n ngêi tËp.
C¸c ngãn tay tiÕp xóc vµo nöa díi vµ sau cña bãng, cæ tay h¬i ngöa vµ bÎ
vµo trong (H×nh 2).

H×nh 2: H×nh tay tiÕp xóc
Khi tay tiÕp xóc bãng, lùc chuyÒn bãng ®îc phèi hîp tõ lùc ®¹p cña ch©n,
lùc v¬n lªn cao ra tríc cña th©n ngêi, lùc ®Èy cña tay tõ díi – lªn cao – ra tríc
(víi mét gãc ®é tõ 60 - 650).
Qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng cña hai tay khi chuyÒn ...
Nguån gèc ra ®êi cña m«n bãng chuyÒn
Mét sè kü thuËt c¬ b¶n trong m«n bãng chuyÒn
I. Nguån gèc ra ®êi cña m«n bãng chuyÒn
Ngµy nay ®a c¸c nhµ häc ®Òu cho r»ng: Bãng chuyÒn ra ®êi ë níc
kho¶ng n¨m 1895 do mét gi¸o viªn thÓ thao tªn Wiliam Morgan nghÜ
ra. Lóc míi xuÊt hiÖn luËt ch¬i cßn rÊt ®¬n gi¶n, nã ®îc sö dông nh mét trß ch¬i
vËn ®éng trong häc sinh. §Ó thùc hiÖn trß ch¬i «ng ®· dïng líi quÇn vît m¾c cao
6 (1bé = 0,3248m), ®é cao t¬ng ®¬ng víi 1,95m dïng mét qu¶ bãng ®Ó
ngêi ch¬i chuyÒn qua líi… LÇn ®Çu tiªn tæ chøc thi ®Êu bãng chuyÒn vµo th¸ng 6
n¨m 1896 t¹i Springfield. N¨m 1897 ë MÜ, LuËt bãng chuyÒn ra ®êi lóc nµy luËt
ch¬i vÉn cßn rÊt ®¬n gi¶n.
Trong kho¶ng thêi gian n¨m 1895 ®Õn n¨m 1920 bãng chuyÒn dÇn dÇn
®îc nhu nhËp vµo c¸c níc kh¸c ®îc ph¸t triÓn réng r·i ë c¸c ch©u : MÜ, ¢u
¸… Trong qu¸ tr×nh ®ã th× luËt bãng chuyÒn còng dÇn ®îc thay ®æi vµ hoµn thiÖn
h¬n.
II. Mét sè kü thuËt c¬ b¶n trong m«n bãng chuyÒn
1. Kü thuËt chuyuÒn bãng cao tay tríc mÆt
thuËt chuyÒn bãng cao tay b»ng hai tay (tríc mÆt) thêng ®îc dông
khi bãng ®iÓm r¬i ngang ®Çu ë tríc mÆt. thuËt gåm nh÷ng giai ®o¹n
sau:
- TTCB: §øng ë t thÕ hai ch©n réng b»ng vai, hai ch©n ngang nhau (hoÆc
ch©n tríc ch©n sau), träng lîng c¬ thÓ dån ®Òu gi÷a hai ch©n (hoÆc chñ yÕu dån
vµo ch©n tríc), gèi h¬i khuþu, th©n trªn th¼ng, mÆt h¬i ngöa, m¾t quan s¸t bãng,
®ång thêi hai tay ®a lªn cao t¹o thµnh h×nh tói phï hîp ®Ó ®ãn bãng. TTCB ®ßi
hái ph¶i tho¶i m¸i, tr¸nh nh÷ngc¨ng th¼ng ¶nh hëng ®Õn kü thuËt chuyÒn
(H×nh 1).
H×nh 1
- §éng t¸c: Khi bãng ®Õn, hai bµn tay tiÕp cóc bãng víi h×nh tay nh sau:
Hai bµn tay xoÌ réng nhng kh«ng c¨ng c¸c ngãn tay, hai bµn tay t¹o thµnh
h×nh tói. Hai ngãn tay c¸i híng vµo nhau ®Ó ®ì phÝa bªn díi bãng. Ngãn tay t
nhiÖm ®ì bãng ë phÝa sau chÕch xuèng díi, ngãn tay chÞu søc nÆng
cña bãng nhiÒu nhÊt, bãng tiÕp xóc trªn toµn bé ngãn tay.
Khi bãng ®Õn, tay tiÕp xóc ë phÝa sau chÕch xuèng bªn díi cña bãng.
TÇm tiÕp xóc bãng ngang tr¸n hoÆc trªn tr¸n, c¸ch tr¸n kho¶ng 15 – 20cm. TÇm
chuyÒn bãng cã thÓ thay ®æi tuú thuéc vµo tr×nh ®é vµ ®iÓm c¸ nh©n ngêi tËp.
C¸c ngãn tay tiÕp xóc vµo nöa díi sau cña bãng, tay h¬i ngöa
vµo trong (H×nh 2).
Bóng chuyền - Trang 2
Bóng chuyền - Người đăng: hienpd229
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bóng chuyền 9 10 1