Ktl-icon-tai-lieu

BT

Được đăng lên bởi Trung Hiếu Phạm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập ngày : 05-11-2013

y = f1 ( x) = x + 1
1/ Cho hai hàm số :

y = f 2 ( x) = − x + 2
và

a/ Vẽ hai đồ thị hàm số trên cùng hệ trục tọa độ
b/ Dựa vào hình vẽ, tìm giao điểm của hai đồ thị

2/ Tìm a, nếu biết :

y1 = f1 ( x) = 2 x + a − 3

f1 (−2) = 5
biết

a/

y2 = f 2 ( x ) = ( a + 2 ) x + 2 a + 5

f 2 (−3) = 7
biết

b/

f 3 (2) = 2005

y3 = f 3 ( x) = a. x 2 + 2 x − 3
biết

c/

f 4 (−2) = 2004

y4 = f 4 ( x) = x 2 + a.x − a + 5
biết

d/

y1 , y2 , y3
e/ Vẽ đồ thị

trên cùng hệ trục tọa độ và tìm các giao điểm của chúng

3/ Cho tam giác ABC, D là trung điểm AC và E là trung điểm AB. BD và CE cắt nhau ở G. Trên tia đ ối DG l ấy
DM = DG, trên tia đối EG lấy EN = EG. Chứng minh :
a/ BN = AG và BN // AG
b/ CM = AG và CM // AG
c/ BN = CM và BN // CM

4/ Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia BA lấy BD = BA. Kẻ Dy // BC ( Dy và BC cùng nằm trên nửa mặt
phẳng bờ AB ). Lấy E thuộc Dy sao cho DE = BC. Chứng minh :
a/ AC // BE

ˆ
ABC
b/ BK là đường phân giác của

, DI là phân giác của

ˆ
BDE

. Chứng minh BK // DI

5/ Cho tam giác ABC. Trên tia đối của AB lấy AD = AB, trên tia đối của AC lấy AE = AC. M và N lần lượt là
trung điểm BC và DE. Chứng minh :

a/ BM = DN
b/ góc BAM = góc DAN
c/ ba điểm M,A,N thẳng hàng
Bài tập ngày : 07-11-2013
1/ Tính toán hợp lý ( không dung máy tính )

a/

e/

h/

1 1 1 1 1
. + . −
7 3 7 2 7

b/

3 7 3 2 3
. + . +
5 9 5 9 5

1 3 8  1
75.  − − ÷.
 5 25 15  4
 11 5 1 1  2
 − 1 + − ÷:
 12 3 12 3  3

f/

i/

c/

 1 1 19 
21.  − + ÷
 7 5 21 

 1 5 1
−34.  − + ÷: 4
 17 34 2 
 7 7 8 2  189
 − + + ÷.
 15 5 15 5  2007

g/

k/

d/

 1 7 27  1
46.  − − ÷:
 2 23 46  5

 −3 8 7 5 
45.  − + − ÷
 5 15 3 9 
5 14 4 2
1
− + − + +
9 18 9 9 2007

2/ Tìm x, biết :

a/

1
3 7
−5 x + 1 = −
2
4 6

2x −
d/

g/

k/

1 5 1
= − x
4 6 2

1
1
1
( x + 2 ) − 4  x − ÷ = x
2
4 2


b/

e/

2 5
7
5
− x = x+
3 3
10
6

−5
2 1
+ 3x = − x
6
3 2

h/

c/

f/

5
3 1
 x − ÷− = x − 3
2
5  10

4
1 3
−  x − ÷ = ( 2 x − 1)
3
4 2

3/ Tìm hai số x và y biết :
a/ x ; y tỉ lệ thuận với 3 ; 5 và x + y = 24
b/ x ; y tỉ lệ thuận với 7 ; 9 và 3x – 2y = 30
c/ x ; y tỉ lệ thuận với 3 ; 4 và x + y = 14
d/ x ; y tỉ lệ nghịch với 6 ; 8 và 2x – 3y = 10

3
2 1
1
x− = x−
2
5 3
4
1 
1

3  x − ÷− 3  x − ÷ = x
2 
3


i/

5
1 1
( 3x − 3) + = ( 2 x − 1)
3
2 2

4/ Có 4 gói tiền : gói thứ nhất gồm toàn tờ 1000 đồng, gói thứ hai gồm toàn tờ 2000 đồng, gói thứ ba gồm
toàn tờ 5000 đồng và gói thứ tư toàn tờ 10000 đồng. Biết tổng số tờ giấy bạ...
Bài t p ngày : 05-11-2013
1/ Cho hai hàm s :
1
( ) 1y f x x= = +
2
( ) 2y f x x= = − +
a/ V hai đ th hàm s trên cùng h tr c t a đ
b/ D a vào hình v , tìm giao đi m c a hai đ th
2/ Tìm a, n u bi t :ế ế
a/
1 1
( ) 2 3y f x x a= = +
bi t ế
1
( 2) 5f =
b/
( )
2 2
( ) 2 2 5y f x a x a= = + + +
bi t ế
2
( 3) 7f =
c/
2
3 3
( ) . 2 3y f x a x x
= = +
bi t ế
3
(2) 2005f =
d/
2
4 4
( ) . 5y f x x a x a= = + +
bi t ế
e/ V đ th
1 2 3
, ,y y y
trên cùng h tr c t a đ và tìm các giao đi m c a chúng
3/ Cho tam giác ABC, D là trung đi m AC và E là trung đi m AB. BD và CE c t nhau G. Trên tia đ i DG l y
DM = DG, trên tia đ i EG l y EN = EG. Ch ng minh :
a/ BN = AG và BN // AG
b/ CM = AG và CM // AG
c/ BN = CM và BN // CM
4/ Cho tam giác ABC. Trên tia đ i c a tia BA l y BD = BA. K Dy // BC ( Dy và BC cùng n m trên n a m t
ph ng b AB ). L y E thu c Dy sao cho DE = BC. Ch ng minh :
a/ AC // BE
b/ BK là đ ng phân giác c a ườ
ˆ
ABC
, DI là phân giác c a
ˆ
BDE
. Ch ng minh BK // DI
5/ Cho tam giác ABC. Trên tia đ i c a AB l y AD = AB, trên tia đ i c a AC l y AE = AC. M và N l n l t là ượ
trung đi m BC và DE. Ch ng minh :
BT - Trang 2
BT - Người đăng: Trung Hiếu Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BT 9 10 318