Ktl-icon-tai-lieu

BT HÓA 10 CÓ ĐÁP ÁN

Được đăng lên bởi tqnamagu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÓA 10
Câu 1: Mệnh đề nào sau đây không đúng?
1.Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có 20 proton.
2.Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có 20 nơtron.
3.Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có tỉ lệ n:p là 1:1.
4.Chỉ có nguyên tử canxi mới có 20 electron.
5.Chỉ có nguyên tử canxi mới có số khối bằng 40.
A.2,3,5
B.1,2,4
C.3
D.2,3,4
Câu 2: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên
tử của nguyên tố X là
A. 17.
B. 23.
C. 15.
D. 18.
Câu 3: Tổng ba lọai hạt của một nguyên tử nguyên tố X là 52, biết X thuộc nhóm VIIA .Vậy số khối của nguyên tử X
là
A.52
B.17
C.35
D.36
Câu 4: Nguyªn tö nguyªn tè A cã tæng sè phÇn tö cÊu t¹o lµ 36. Trong ion A2+ chøa sè electron s lµ:
A.4.
B. 2.
C. 8.
D. 6.
3+
Câu 5: Một ion M có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt
không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là
A. [Ar]3d54s1.
B. [Ar]3d64s2.
C. [Ar]3d64s1.
D. [Ar]3d34s2.
Câu 6: Mét nguyªn tö R cã tæng sè h¹t mang ®iÖn vµ kh«ng mang ®iÖn lµ 34, trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn gÊp 1,833 lÇn
sè h¹t kh«ng mang ®iÖn. Nguyªn tè R vµ vÞ trÝ cña nã trong b¶ng HTTH lµ:
ANa ë « 11, chu kú III, nhãm IA
B.Mg ë « 12, chu kú III, nhãm IIA
C.F ë « 9, chu kú II, nhãm VIIA
D.Ne ë « 10, chu kú II, nhãm VIIIA
Câu 7: Mét hîp chÊt cã c«ng thøc MX. Tæng sè c¸c h¹t trong hîp chÊt lµ 84, trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè
h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 28. Nguyªn tö khèi cña X lín h¬n cña M lµ 8. Tæng sè c¸c h¹t trong X2- nhiÒu h¬n trong M2+ lµ
16. C«ng thøc MX lµ:
A. MgS
B. MgO
C. CaS
D. CaO
Câu 8: Mét nguyªn tè ho¸ häc cã nhiÒu lo¹i nguyªn tö cã khèi lîng kh¸c nhau v× lÝ do nµo sau ®©y ?
A. H¹t nh©n cã cïng sè n¬tron nhng kh¸c nhau vÒ sè proton.
B. H¹t nh©n cã cïng sè proton. nhng kh¸c nhau vÒ sè n¬tron
C. H¹t nh©n cã cïng sè n¬tron nhng kh¸c nhau vÒ sè electron
D. Ph¬ng ¸n kh¸c
Câu 9: D·y nµo sau ®©y gåm c¸c ®ång vÞ cña cïng mét nguyªn tè hãa häc?
40
28
A. 40
X , 19
Y.
B. 14
X, 29
Y.
C. 146 x ,
18
14
12
6

13
6

16
8

17
8

14
7

Y.

D.

19
9

X,

20
10

Y.

18
8

Câu 10: Với hai đồng vị: C và C và ba đồng vị O ; O ; O có thể tạo ra bao nhiêu lọai phân tử CO2
khác nhau
A.6 lọai.
B.10 lọai.
C.12 lọai.
D.18 lọai.
63
65
Câu 11: §ång cã hai ®ång vÞ lµ Cu vµ Cu. Nguyªn tö khèi trung b×nh cña ®ång lµ 63,5. Thµnh phÇn % vÒ khèi lîng
cña ®ång vÞ 65Cu cã trong muèi CuSO4 lµ:
A. 30,56%.
B. 28,98%.
C. 10,19%.
D. 9,95%.
Câu 12: Nguyªn tö khèi trung b×nh cña ®ång kim lo¹i lµ 63,54. §ång tån t¹i t...
A 10
Câu 1: Mệnh đề nào sau đây không đúng?
1.Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có 20 proton.
2.Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có 20 nơtron.
3.Chỉ có hạt nhân nguyên tử canxi mới có tỉ lệ n:p là 1:1.
4.Chỉ có nguyên tử canxi mới có 20 electron.
5.Chỉ có nguyên tử canxi mới có số khối bằng 40.
A.2,3,5 B.1,2,4 C.3 D.2,3,4
Câu 2: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối 35. Số hiệu nguyên
tử của nguyên tố X
A. 17. B. 23. C. 15. D. 18.
Câu 3: Tổng ba lọai hạt của một nguyên tử nguyên tố X 52, biết X thuộc nhóm VIIA .Vậy số khối của nguyên tử X
A.52 B.17 C.35 D.36
Câu 4: Nguyªn tö nguyªn tè A cã tæng sè phÇn tö cÊu t¹o lµ 36. Trong ion A
2+
chøa sè electron s lµ:
A.4. B. 2. C. 8. D. 6.
Câu 5: Một ion M
3+
có tổng số hạt proton, nơtron, electron 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt
không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là
A. [Ar]3d
5
4s
1
. B. [Ar]3d
6
4s
2
. C. [Ar]3d
6
4s
1
. D. [Ar]3d
3
4s
2
.
Câu 6: Mét nguyªn R tængh¹t mang ®iÖn kh«ng mang ®iÖn 34, trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn gÊp 1,833 lÇn
sè h¹t kh«ng mang ®iÖn. Nguyªn tè R vµ vÞ trÝ cña nã trong b¶ng HTTH lµ:
ANa ë « 11, chu kú III, nhãm IA B.Mg ë « 12, chu kú III, nhãm IIA
C.F ë « 9, chu kú II, nhãm VIIA D.Ne ë « 10, chu kú II, nhãm VIIIA
Câu 7: Mét hîp chÊt c«ng thøc MX. Tæng sè c¸c h¹t trong hîp chÊt 84, trong ®ã h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n
h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 28. Nguyªn khèi cña X lín h¬n cña M lµ 8. Tæng c¸c h¹t trong X
2-
nhiÒu h¬n trong M
2+
16. C«ng thøc MX lµ:
A. MgS B. MgO C. CaS D. CaO
Câu 8: Mét nguyªn tè ho¸ häc cã nhiÒu lo¹i nguyªn tö cã khèi lîng kh¸c nhau v× lÝ do nµo sau ®©y ?
A. H¹t nh©n cã cïng sè n¬tron nhng kh¸c nhau vÒ sè proton.
B. H¹t nh©n cã cïng sè proton. nhng kh¸c nhau vÒ sè n¬tron
C. H¹t nh©n cã cïng sè n¬tron nhng kh¸c nhau vÒ sè electron
D. Ph¬ng ¸n kh¸c
Câu 9: D·y nµo sau ®©y gåm c¸c ®ång vÞ cña cïng mét nguyªn tè hãa häc?
A.
40
18
X ,
40
19
Y. B.
28
14
X,
29
14
Y. C.
14
6
x ,
14
7
Y. D.
19
9
X,
20
10
Y.
Câu 10: Với hai đồng vị:
C
12
6
C
13
6
và ba đồng vị
O
16
8
;
O
17
8
;
O
18
8
có thể tạo ra bao nhiêu lọai phân tử CO
2
khác nhau A.6 lọai. B.10 lọai. C.12 lọai. D.18 lọai.
Câu 11: §ång cã hai ®ång vÞ
63
Cu
65
Cu. Nguyªn khèi trung b×nh cña ®ång 63,5. Thµnh phÇn % khèi lîng
cña ®ång vÞ
65
Cu cã trong muèi CuSO
4
lµ:
A.30,56%. B. 28,98%. C. 10,19%. D. 9,95%.
Câu 12: Nguyªn khèi trung b×nh cña ®ång kim lo¹i lµ 63,54. §ång tån t¹i trong nhiªn víi hai lo¹i ®ång vÞ
63
Cu
65
Cu. Sè nguyªn tö
63
Cu cã trong 32g Cu lµ:
A. 6,023. 10
23
B. 3,000.10
23
C. 2,181.10
23
D. 1,500.10
23
Câu 13: Cation X
3+
anionY
2-
®Òu cÊu h×nh electron ë ph©n líp ngoµi cïng 2p
6
. hiÖu cña c¸c nguyªn X,Y
vµ vÞ trÝ cña chóng trong b¶ng HTTH lµ:
A. Al ë « 13, chu kú III, nhãm IIIA vµ O ë « 8, chu kú II, nhãm VIA.
B. Mg ë « 12, chu kú III, nhãm IIA vµ O ë « 8, chu kú II, nhãm VIA.
C. Al ë « 13, chu kú III, nhãm IIIA vµ F ë « 9, chu kú II, nhãm VIIA.
D. Mg ë « 12, chu kú III, nhãm IIA vµ F ë « 9, chu kú II, nhãm VIIA.
Câu 14: Cấu hình electron của ion X
2+
là 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
. Trong BTH các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc
A. chu kì 4, nhóm VIIIA. B. chu kì 4, nhóm IIA. C. c3, nhóm VIB. D. ckì 4, nm VIIIB
Câu 15: Dãy gồm các ion X
+
, Y
-
và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s
2
2s
2
2p
6
là :
A.Na
+
, Cl
-
, Ar. B.Li
+
, F
-
, Ne. C.Na
+
, F
-
, Ne. B.K
+
, Cl
-
, Ar.
Câu 16: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố:
3
Li,
8
9
F,
11
Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là
A. F, O, Li, Na. B. F, Na, O, Li. C. F, Li, O, Na. D. Li, Na, O, F.
Câu 17: D·y ion nµo sau ®©y s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn cña b¸n kÝnh ion?
A.Mg
2+
, Na
+
, O
2-
, F
-
. B. Mg
2+
, Na
+
, F
-
, O
2-
. C. O
2-
, F
-
, Na
+
, Mg
2+
. D. Na
+
, Mg
2+
, O
2-
, F
-
.
Câu 18: Các kim loại X, Y, Z cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
; 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
;
BT HÓA 10 CÓ ĐÁP ÁN - Trang 2
BT HÓA 10 CÓ ĐÁP ÁN - Người đăng: tqnamagu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
BT HÓA 10 CÓ ĐÁP ÁN 9 10 231