Ktl-icon-tai-lieu

BT trắc nghiệm phần Halogen

Được đăng lên bởi namiu93
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HALOGEN
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12

Câu 13

Câu 14
Câu 15
Câu 16
Câu 17

Dãy các chất có nhiệt độ sôi tăng dần:
A. F2, Cl2, Br2, I2
B. Cl2, Br2, I2, F2
C. I2, Br2, Cl2, F2
D. F2, Cl2, I2, Br2
Trong các chất sau: chất k thể tồn tại là
A. HIO
B. HBrO
C. HClO
D. HFO
Ở điều kiện thường trạng thái tồn tại của F2, Cl2, Br2, I2 lần lượt là:
A. khí, khí, khí, lỏng
B. khí, khí, lỏng, lỏng
C. khí, lỏng, lỏng, rắn
D. khí, khí, lỏng, rắn
Dãy sắp xếp tính phi kim tăng dần là
E. F, Cl, Br, I
F. Cl, Br, I, F
G. I, Br, Cl, F
H. F, Cl, I, Br
Tính oxi hóa giảm dần theo trật tự:
A. F2, Cl2, Br2, I2
B. Cl2, Br2, I2, F2
A. I2, Cl2, Br2, F2
A. F2, Cl2, I2, Br2
Cho các axit hipocloro(1), axit cloro(2), axit cloric(3), axit pecloric(4). Dãy sắp xếp tính axit tăng
dần
A.(1), (2), (3), (4)
B. (2), (3), (4), (1)
A. (3), (4), (1), (2)
A.(4), (3), (2), (1)
Tính axit tăng dần trong dãy
A. HF, HCl, HBr, HI
B. HF, HBr, HCl, HI
C. HI, HBr, HCl, HF
D. HF, HI, HBr, HCl
Xét các axit H2S, HBr, HCl, HI. Sắp xếp độ tăng dần của các axit
A. H2S, HCl, HBr, HI
B. H2S, HI, HCl, HBr
C. HI, HBr, HCl, H2S
D. A, B, C đều sai
Bình thủy tinh không nên chứa axit
A. H2SO4
B. HF
C. HNO3
D.HI
Xét các chất: (1)FeO, (2)MnO2, (3)KMnO4, (4)AgNO3, (5)Cu(NO3)2. Những chất tác dụng với
dung dịch HCl là:
A. (1), (4)
B. (1), (4), (5)
C.(1), (2), (4), (5)
D.(1), (2), (3), (4), (5)
Số oxi hóa của hai nguyên tử Clo trong clorua vôi là:
A. 0; 0
B. 0; 1
C. -1; 0
D. -1; +1
Cho các phản ứng sau. Phản ứng hóa học sai là:
(1) Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O
(2) Cl2 + 2KOHloãng lạnh  KCl + KClO + H2O
(3) 3Cl2 + 2KOH đặc nóng  KCl + KClO3 + H2O
(4) Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO4 + H2O
A. (1), (2)
B. (2), (3)
C. (3), (4)
D. (4)
Chọn phản ứng sai:
(1) 2NaBr + Cl2  2NaCl + Br2
(2) 2KI + Br2  2KBr + I2
(3) O2 + HF  H2O + F2
(4) F2 + H2O  HF + O2
A.(1), (2), (3), (4)
B. (2), (3)
C. (3)
D. A, B, C đều sai
Cấu hình halogen lớp ngoài cùng là
A. ns2np4
B. ns2np5
C. ns2np6
D. ns2mp5
Có 5 ống nghiệm đựng các chất rắn riêng biệt là: CuO, Cu, Fe3O4, MnO2, Fe. Dung dịch có thể
dùng để phân biệt được các chất rắn nói trên là
A. H2SO4
B. H3PO4
C. HNO3
D. HCl
Cho các dung dịch KF, KCl, KBr, KI. Hóa chất có thể phân biệt được 4 dung dịch trên là
A. AgNO3
B. SiO2
C. H2SO4
D. NaOH
Cho các dung dịch chứa các chất riêng biệt: NaNO3, KMnO4, AgNO3, HCl. Bằng phương pháp hóa
học, có thể nhận biết các dung dịch này bởi
A. Quỳ tím
B. HCl
C. H2SO4
D. A, B, C sai

Câu 18
Câu 19
Câu 20
Câu 21
Câu 22

Câu ...
HALOGEN
Câu 1 Dãy các chất có nhiệt độ sôi tăng dần:
A. F
2
, Cl
2
, Br
2
, I
2
B. Cl
2
, Br
2
, I
2
, F
2
C. I
2
, Br
2
, Cl
2
, F
2
D. F
2
, Cl
2
, I
2
, Br
2
Câu 2 Trong các chất sau: chất k thể tồn tại là
A. HIO B. HBrO C. HClO D. HFO
Câu 3 Ở điều kiện thường trạng thái tồn tại của F
2
, Cl
2
, Br
2
, I
2
lần lượt là:
A. khí, khí, khí, lỏng B. khí, khí, lỏng, lỏng
C. khí, lỏng, lỏng, rắn D. khí, khí, lỏng, rắn
Câu 4 Dãy sắp xếp tính phi kim tăng dần là
E. F, Cl, Br, I F. Cl, Br, I, F G. I, Br, Cl, F H. F, Cl, I, Br
Câu 5 Tính oxi hóa giảm dần theo trật tự:
A. F
2
, Cl
2
, Br
2
, I
2
B. Cl
2
, Br
2
, I
2
, F
2
A. I
2
, Cl
2
, Br
2
, F
2
A. F
2
, Cl
2
, I
2
, Br
2
Câu 6 Cho các axit hipocloro(1), axit cloro(2), axit cloric(3), axit pecloric(4). Dãy sắp xếp tính axit tăng
dần
A.(1), (2), (3), (4) B. (2), (3), (4), (1) A. (3), (4), (1), (2) A.(4), (3), (2), (1)
Câu 7 Tính axit tăng dần trong dãy
A. HF, HCl, HBr, HI B. HF, HBr, HCl, HI
C. HI, HBr, HCl, HF D. HF, HI, HBr, HCl
Câu 8 Xét các axit H
2
S, HBr, HCl, HI. Sắp xếp độ tăng dần của các axit
A. H
2
S, HCl, HBr, HI B. H
2
S, HI, HCl, HBr
C. HI, HBr, HCl, H
2
S D. A, B, C đều sai
Câu 9 Bình thủy tinh không nên chứa axit
A. H
2
SO
4
B. HF C. HNO
3
D.HI
Câu 10 Xét các chất: (1)FeO, (2)MnO
2
, (3)KMnO
4
, (4)AgNO
3
, (5)Cu(NO
3
)
2
. Những chất tác dụng với
dung dịch HCl là:
A. (1), (4) B. (1), (4), (5) C.(1), (2), (4), (5) D.(1), (2), (3), (4), (5)
Câu 11 Số oxi hóa của hai nguyên tử Clo trong clorua vôi là:
A. 0; 0 B. 0; 1 C. -1; 0 D. -1; +1
Câu 12 Cho các phản ứng sau. Phản ứng hóa học sai là:
(1) Cl
2
+ 2NaOH NaCl + NaClO + H
2
O
(2) Cl
2
+ 2KOH
loãng lạnh
KCl + KClO + H
2
O
(3) 3Cl
2
+ 2KOH đặc nóng KCl + KClO
3
+ H
2
O
(4) Cl
2
+ 2NaOH NaCl + NaClO
4
+ H
2
O
A. (1), (2) B. (2), (3) C. (3), (4) D. (4)
Câu 13 Chọn phản ứng sai:
(1) 2NaBr + Cl
2
2NaCl + Br
2
(2) 2KI + Br
2
2KBr + I
2
(3) O
2
+ HF H
2
O + F
2
(4) F
2
+ H
2
O HF + O
2
A.(1), (2), (3), (4) B. (2), (3) C. (3) D. A, B, C đều sai
Câu 14 Cấu hình halogen lớp ngoài cùng là
A. ns
2
np
4
B. ns
2
np
5
C. ns
2
np
6
D. ns
2
mp
5
Câu 15 Có 5 ống nghiệm đựng các chất rắn riêng biệt là: CuO, Cu, Fe
3
O
4
, MnO
2
, Fe. Dung dịch có thể
dùng để phân biệt được các chất rắn nói trên là
A. H
2
SO
4
B. H
3
PO
4
C. HNO
3
D. HCl
Câu 16 Cho các dung dịch KF, KCl, KBr, KI. Hóa chất có thể phân biệt được 4 dung dịch trên là
A. AgNO
3
B. SiO
2
C. H
2
SO
4
D. NaOH
Câu 17 Cho các dung dịch chứa các chất riêng biệt: NaNO
3
, KMnO
4
, AgNO
3
, HCl. Bằng phương pháp hóa
học, có thể nhận biết các dung dịch này bởi
A. Quỳ tím B. HCl C. H
2
SO
4
D. A, B, C sai
BT trắc nghiệm phần Halogen - Trang 2
BT trắc nghiệm phần Halogen - Người đăng: namiu93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BT trắc nghiệm phần Halogen 9 10 859