Ktl-icon-tai-lieu

BTL Mạng thông tin

Được đăng lên bởi duylightbkfet10
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm: MarkPro DT5 – K49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THễNG
()

Bài tập lớn mụn mạng thụng tin
Đề tài

MÔ PHỎNG HÀNG ĐỢI TRONG NS2
ĐO HIỆU NĂNG HÀNG ĐỢI M/M/1/K
THỰC HIỆN: NHÚM MARKPRO
CỎC THàNH VIỜN:
Nguyễn Đắc Trường (nt)
NGUYỄN BỎ MẠNH
VŨ HOàNG TỰNG
Trần Hoàng Sơn
Nguyễn Văn Hùng

Hà NỘI, 12-2007

-1-

Nhóm: MarkPro DT5 – K49

MỤC LỤC
1. YỜU CẦU BàI TẬP LỚN...........................................................................................3
2. PHÕN CHIA CỤNG VIỆC .....................................................................................4
3. QUỎ TRỠNH THỰC HIỆN........................................................................................5
3.1 TỚNH TOỎN TRỜN LÝ THUYẾT CỎC THAM SỐ HàNG đợi..........................5
3.1.1 XỎC SUẤT LỖI GÚI ....................................................................................5
3.1.2 SỐ YỜU CẦU TRUNG BỠNH TRONG HỆ THỐNG ...................................5
3.1.3 Số yêu cầu TB trong hàng đợi .........................................................................5
3.1.4 Thời gian một yêu cầu phải đợi trong hệ thống................................................5
3.1.5 Thời gian một yêu cầu phải đợi trong hàng đợi................................................5
3.2 Mô phỏng hệ thống hàng đợi................................................................................6
3.2.1 CỤNG CỤ MỤ PHỎNG.................................................................................6
3.2.2 CHUẨN BỊ CỤNG CỤ MỤ PHỎNG .............................................................6
3.2.3. NỤI DUNG Và KẾT QUẢ MỤ PHỎNG. ......................................................6
3.2.3.1 MỤ PHỎNG LẦN THỨ NHẤT...............................................................8
A) CỎC THỤNG SỐ : .....................................................................................8
B) KẾT QUẢ MỤ PHỎNG. ............................................................................8
C) NHẬN XỘT................................................................................................9
3.2.3.2 MỤ PHỎNG LẦN THỨ HAI.................................................................10
A) CỎC THỤNG SỐ : ...................................................................................10
B) KẾT QUẢ MỤ PHỎNG. ..........................................................................10
C) NHẬN XỘT..............................................................................................
Nhóm: MarkPro DT5 – K49
- 1 -
TRƯNG ĐI HC BÁCH KHOA HÀ NI
KHOA ĐIN T - VIN THNG

(
)

i tp ln mn mng thng tin
Đề tài
MÔ PHNG HÀNG ĐỢI TRONG NS2
ĐO HIU NĂNG HÀNG ĐỢI M/M/1/K
THC HIN: NHÚM MARKPRO
CC THàNH VIN:
Nguyn Đc Trường (nt)
NGUYN B MNH
VŨ HOàNG TNG
Trn Hoàng Sơn
Nguyn Văn Hùng
Hà NI, 12-2007
BTL Mạng thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BTL Mạng thông tin - Người đăng: duylightbkfet10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BTL Mạng thông tin 9 10 156