Ktl-icon-tai-lieu

Bước đầu nghiên cứu các kiểu thảm thực vật tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn, Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 4 (2014) 30-39

Bước đầu nghiên cứu các kiểu thảm thực vật tại Khu bảo tồn
thiên nhiên Ngọc Sơn, Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình
Phùng Văn Phê1, Đỗ Anh Tuân2, Nguyễn Trung Thành3,*
1

Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội
2
Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội, Việt Nam
3
Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 3 tháng 11 năm 2014
Chỉnh sửa ngày 09 tháng 12 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 26 tháng 12 năm 2014

Tóm tắt: Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu sơ bộ thảm thực vật của Khu bảo tồn thiên nhiên
Ngọc Sơn, Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình. Nghiên cứu chỉ ra rằng thảm thực vật của Khu bảo tồn
được phân loại và mô tả thành 8 phân quần hệ của 6 quần hệ, bao gồm: (1) quần hệ rừng kín
thường xanh mưa mùa nhiệt đới đất thấp trên đá vôi, (2) quần hệ rừng kín thường xanh mưa mùa
nhiệt đới núi thấp trên đá vôi, (3) quần hệ rừng thưa thường xanh mưa mùa nhiệt đới đất thấp trên
đất địa đới, (4) quần hệ trảng cây bụi chủ yếu thường xanh mưa mùa nhiệt đới cây lá rộng ở đất
thấp và núi thấp trên đất địa đới, (5) quần hệ trảng cỏ dạng lúa thấp có cây bụi, không có cây gỗ,
(6) quần hệ trảng cỏ cao không dạng lúa chủ yếu sống lâu năm. Trong đó, quần hệ rừng kín thường
xanh mưa mùa nhiệt đới đất thấp trên đá vôi có 2 phân quần hệ: (i) rừng kín lá rộng thường xanh
đất thấp trên đá vôi bị tác động nhẹ, (ii) rừng kín lá rộng thường xanh đất thấp trên đá vôi bị tác
động vừa đến mạnh; quần hệ rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới núi thấp trên đá vôi có 2
phân quần hệ: (iii) rừng kín lá rộng thường xanh núi thấp trên đá vôi bị tác động nhẹ, (iv) rừng kín
lá rộng thường xanh núi thấp trên đá vôi bị tác động mạnh; quần hệ rừng thưa thường xanh mưa
mùa nhiệt đới đất thấp trên đất địa đới có 2 phân quần hệ: (v) rừng thưa lá rộng thường xanh đất
thấp sau khai thác, (vi) rừng thưa lá rộng thường xanh đất thấp sau nương rẫy; quần hệ trảng cây
bụi chủ yếu thường xanh mưa mùa nhiệt đới cây lá rộng ở đất thấp và núi thấp trên đất địa đới có 1
phân quần hệ: (vii) trảng cây bụi chủ yếu thường xanh có cây gỗ hai lá mầm rải rác; quần hệ trảng
cỏ cao không dạng lúa chủ yếu sống lâu năm có 1 phân quần hệ: (viii) trảng cỏ cao thuộc họ Gừng,
trảng Cỏ lào. Quần hệ rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới đất thấp trên đá vôi và quần hệ
rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới núi thấp trên đá vôi chiếm diện tích lớn nhất,...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Khoa hc T nhiên và Công ngh, Tp 30, S4 (2014) 30-39
30
Bước đầu nghiên cu các kiu thm thc vt ti Khu bo tn
thiên nhiên Ngc Sơn, Ng Luông, tnh Hòa Bình
Phùng Văn Phê
1
, Đỗ Anh Tuân
2
, Nguyn Trung Thành
3,
*
1
Vin Công ngh sinh hc Lâm nghip, Trường Đại hc Lâm nghip, Xuân Mai, Hà Ni
2
Khoa Lâm hc, Trưng Đại hc Lâm nghip, Xuân Mai, Hà Ni, Vit Nam
3
Khoa Sinh hc, Trưng Đại hc Khoa hc T nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyn Trãi, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 3 tháng 11 năm 2014
Chnh sa ngày 09 tháng 12 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 26 tháng 12 năm 2014
Tóm tt: Bài báo gii thiu kết qu nghiên cu sơ b thm thc vt ca Khu bo tn thiên nhiên
Ngc Sơn, Ng Luông, tnh Hòa Bình. Nghiên cu ch ra rng thm thc vt ca Khu bo tn
được phân loi t thành 8 phân qun h ca 6 qun h, bao gm: (1) qun h rng kín
thường xanh mưa mùa nhit đới đất thp trên đá vôi, (2) qun h rng kín thường xanh mưa mùa
nhit đới núi thp trên đá vôi, (3) qun h rng thưa thường xanh mưa a nhit đới đất thp trên
đất đa đới, (4) qun h trng cây bụi ch yếu thường xanh mưa a nhit đới cây rng đất
thp i thp trên đất địa đới, (5) qun h trng c dng lúa thp y bụi, không cây g,
(6) qun h trng c cao không dng lúa ch yếu sng lâu năm. Trong đó, qun h rng kín thường
xanh mưa mùa nhit đới đt thp trên đá vôi 2 phân qun h: (i) rng kín rng thường xanh
đất thp trên đá vôi b c động nh, (ii) rng kín rng thường xanh đt thp trên đá vôi b tác
động va đến mnh; qun h rng kín thường xanh mưa mùa nhit đới núi thp trên đá vôi 2
phân qun h: (iii) rng kín lá rng thường xanh núi thp trên đá vôi b tác đng nh, (iv) rng kín
rng thường xanh núi thp trên đá vôi b tác đng mnh; qun h rng thưa thường xanh mưa
a nhit đi đt thp trên đt địa đới có 2 phân qun h: (v) rng thưa rng thường xanh đất
thp sau khai thác, (vi) rng thưa rng thường xanh đất thp sau nương ry; qun h trng cây
bụi ch yếu thường xanh mưa a nhit đới cây lá rng ở đất thp và núi thp trên đất đa đới có 1
phân qun h: (vii) trng cây bụi ch yếu thường xanh có cây g hai lá mm ri rác; qun h trng
c cao không dng lúa ch yếu sng lâu năm có 1 phân qun h: (viii) trảng c cao thuc họ Gng,
trảng Clào. Qun h rng kín thường xanh mưa mùa nhit đi đt thp trên đá vôi và qun h
rng kín thường xanh mưa mùa nhit đới núi thp trên đá vôi chiếm din tích ln nht, phân b
tt c 7 xã ca khu bo tn, rng thường có cu trúc 2-3 tng cây g.
T khóa: Khu bo tn thiên nhiên, Ngc Sơn, Ng Luông, thm thc vt.
1. Đặt vn đề
*
Khu Bo tn thiên nhiên (BTTN) Ngc
Sơn, Ng Luông được thành lp theo Quyết
_______
*
Tác gi liên h. ĐT.: 84- 914373627
Email: thanhntsh@gmail.com
định s 2714/QĐ-UB, ngày 28 tháng 12 năm
2004 ca y ban Nhân dân tnh Hòa Bình, nm
trên địa bàn ca các xã T Do, Ngc Sơn, Ngc
Lâu, mt phn xã Tân M huyn Lc Sơn và xã
Nam Sơn, Bc Sơn, Ng Luông huyn Tân Lc,
cách trung tâm th trn V Bn, huyn Lc Sơn
12 km v phía đông bc, cách thành ph Hoà
Bước đầu nghiên cứu các kiểu thảm thực vật tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn, Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bước đầu nghiên cứu các kiểu thảm thực vật tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn, Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bước đầu nghiên cứu các kiểu thảm thực vật tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn, Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình 9 10 319