Ktl-icon-tai-lieu

Cabohidrat

Được đăng lên bởi Anthony Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ONTHIDAIHOC24H.COM
Chuyªn ®Ò cacbohidrat (Gluxit)

C©u 1.Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây?
A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm nóng
B. Dung dịch AgNO3 trong NH3
C. Dung dịch brom
D. Cu(OH)2
C©u 2. Để nhận biết được tất cả các dung dịch của glucozơ, glixerol, fomanđehit,etanol cần dùng thuốc thử là
A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
B. [Ag(NH3)2](OH)
C. Na kim loại
D. Nước brom
C©u 3. Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt: saccarozơ, mantozơ, etanol, fomalin có thể dùng một hóa chất duy nhất
là
A. Cu(OH)2/ OH B. AgNO3/ NH3
C. H2/ Ni
D. Vôi sữa
C©u 4.Phản ứng chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng là phản ứng với:
A. Cu(OH)2
B. [Ag(NH3)2](OH)
C. H2/Ni (t0)
D. CH3OH/HCl
C©u 5.Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây?
A. H2/Ni,t0
B. Cu(OH)2
C. AgNO3/ NH3
D. dung dịch brom
C©u 6. Phản ứng nào sau đây có thể chuyển hóa gluczơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau?
A. phản ứng với Cu(OH)2
B. phản ứng với [Ag(NH3)2](OH)
C. phản ứng với H2/Ni, t0
D. phản ứng với Na
C©u 7. Saccarozơ có thể tác dụng được với các chất nào dưới đây?
A. H2/Ni,t0 và Cu(OH)2
B. Cu(OH)2 và CH3COOH/H2SO4 đặc
C. Cu(OH)2 và [Ag(NH3)2](OH)
D. H2/Ni,t0 và CH3COOH/H2SO4 đặc
C©u 8.Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau là:
A. đều được lấy từ củ cải đường
B. đều bị oxihoa bởi [Ag(NH3)2](OH)
C.đếu có trong biệt dược”huyết thanh ngọt”
D.đều hòa tan Cu(OH)2 ở t0 thường cho dd xanh lam
C©u 9. Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở chỗ:
A. phản ứng thủy phân
B. độ tan trong nước
C. thành phần phân tử
D. cấu trúc mạch phân tử
C©u 10. Điểm giống nhau giữa phản ứng thủy phân tinh bột và thủy phân xenlulozơ là:
A. sản phẩm cuối cùng thu được
B. loại enzim làm xúc tác
C. sản phẩm trung gian
D. lượng nước tham gia quá trình thủy phân
C©u 11. Đun nóng xenlulozơ trong dung dich axit vô cơ loãng, thu được sản phẩm là:
A. saccarozơ
B. glucozơ
C. fructozơ
D. mantozơ
C©u 12.Một chất khi thủy phân trong môi trường axit loãng, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là:
A. saccarozơ
B. xenlulozơ
C. tinh bột
D. protein
C©u 13.Chất không tham gia phản ứng thủy phân là:
A.saccarozơ
B. xenlulozơ
C. fructozơ
D. tinh bột
C©u 14. Tinh bột, xenlulozơ, saccrozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng:
A. hòa tan Cu(OH)2
B. thủy phân
C. tráng gương
D. trùng ngưng
C©u 15.Phát biểu không đúng là:
A. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2.
B. Thủy phân (xúc tác H+, t0) sacarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosacarit.
C. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, t0) có th...
ONTHIDAIHOC24H.COM
Chuyªn ®Ò cacbohidrat (Gluxit)
C©u 1.Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây?
A. Cu(OH)
2
trong môi trường kiềm nóng B. Dung dịch AgNO
3
trong NH
3
C. Dung dịch brom D. Cu(OH)
2
C©u 2. Để nhận biết được tất cả các dung dịch của glucozơ, glixerol, fomanđehit,etanol cần dùng thuốc thử là
A. Cu(OH)
2
trong môi trường kiềm B. [Ag(NH
3
)
2
](OH) C. Na kim loại D. Nước brom
C©u 3. Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt: saccarozơ, mantozơ, etanol, fomalin có thể dùng một hóa chất duy nhất
A. Cu(OH)
2
/ OH
-
B. AgNO
3
/ NH
3
C. H
2
/ Ni D. Vôi sữa
C©u 4.Phản ứng chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng là phản ứng với:
A. Cu(OH)
2
B. [Ag(NH
3
)
2
](OH) C. H
2
/Ni (t
0
) D. CH
3
OH/HCl
C©u 5.Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây?
A. H
2
/Ni,t
0
B. Cu(OH)
2
C. AgNO
3
/ NH
3
D. dung dịch brom
C©u 6. Phản ứng nào sau đây có thể chuyển hóa gluczơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau?
A. phản ứng với Cu(OH)
2
B. phản ứng với [Ag(NH
3
)
2
](OH)
C. phản ứng với H
2
/Ni, t
0
D. phản ứng với Na
C©u 7. Saccarozơ có thể tác dụng được với các chất nào dưới đây?
A. H
2
/Ni,t
0
và Cu(OH)
2
B. Cu(OH)
2
và CH
3
COOH/H
2
SO
4
đặc
C. Cu(OH)
2
và [Ag(NH
3
)
2
](OH) D. H
2
/Ni,t
0
và CH
3
COOH/H
2
SO
4
đặc
C©u 8.Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau là:
A. đều được lấy từ củ cải đường B. đều bị oxihoa bởi [Ag(NH
3
)
2
](OH)
C.đếu có trong biệt dược”huyết thanh ngọt” D.đều hòa tan Cu(OH)
2
ở t
0
thường cho dd xanh lam
C©u 9. Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở chỗ:
A. phản ứng thủy phân B. độ tan trong nước C. thành phần phân tử D. cấu trúc mạch phân tử
C©u 10. Điểm giống nhau giữa phản ứng thủy phân tinh bột và thủy phân xenlulozơ là:
A. sản phẩm cuối cùng thu được B. loại enzim làm xúc tác
C. sản phẩm trung gian D. lượng nước tham gia quá trình thủy phân
C©u 11. Đun nóng xenlulozơ trong dung dich axit vô cơ loãng, thu được sản phẩm là:
A. saccarozơ B. glucozơ C. fructozơ D. mantozơ
C©u 12.Một chất khi thủy phân trong môi trường axit loãng, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là:
A. saccarozơ B. xenlulozơ C. tinh bột D. protein
C©u 13.Chất không tham gia phản ứng thủy phân là:
A.saccarozơ B. xenlulozơ C. fructozơ D. tinh bột
C©u 14. Tinh bột, xenlulozơ, saccrozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng:
A. hòa tan Cu(OH)
2
B. thủy phân C. tráng gương D. trùng ngưng
C©u 15.Phát biểu không đúng là:
A. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)
2
.
B. Thủy phân (xúc tác H
+
, t
0
) sacarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosacarit.
C. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H
+
, t
0
) có thể tham gia phản ứng tráng gương.
D. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)
2
khi đun nóng cho kết tủa Cu
2
O.
C©u 16. Cacbohiđrat chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là
A. saccarozơ. B. mantozơ. C. tinh bột. D. xenlulozơ.
C©u 17.Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của glucozơ?
A. Tráng gương, tráng phích. B. Nguyên liệu sản xuất chất dẻo PVC.
C. Nguyên liệu sản xuất ancol etylic. D. Làm thực phẩm dinh dưỡng và thuốc tăng lực.
C©u 18.Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:
A. glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic B. fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic
C. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic D. glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ
C©u 19.Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Saccarozơ làm mất màu nước brom. B. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO
3
trong NH
3
.
C. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
C©u 20. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Glucozơ tác dụng được với nước brom. B. Khi glucozơ ở dạng mạch vòng thì tất cả các nhóm OH đều tạo ete với CH
3
OH.
C. Glucozơ tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng. D. Ở dạng mạch hở, glucozơ có 5 nhóm OH kề nhau.
Cabohidrat - Trang 2
Cabohidrat - Người đăng: Anthony Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cabohidrat 9 10 573