Ktl-icon-tai-lieu

Các bài tập Pascal hay dành cho HSG lớp 9

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4045 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CAÙC BAØI TAÄP PASCAL HAY
DAØNH CHO HS LÔÙP 9
BAØI 1 :

XẾP GẠCH.

Minh rất thích trò chơi xếp các chiếc hộp có hình viên gạch. Minh đặt các viên gạch
chồng lên nhau và xây thành nhiều chồng có độ cao khác nhau. Minh khoe với chị rằng
“Chị trông, em đã xây được một bức tường”. Chị của Minh trả lời “Em phải xếp các viên
gạch có độ cao giống nhau mới được gọi là một bức tường”. Sau khi nghe chị nói như vậy
nó cân nhắc một tí và cho rằng ý kiến ấy là đúng. Vì vậy em bắt đầu tiến hành sắp xếp lại
các chồng gạch lần lượt từng chiếc một cho đến khi hoàn thành công việc. Khi công việc đã
hoàn tất, Minh mệt lả và muốn có bạn nào giúp Minh di chuyển các viên gạch với số lần ít
nhất.

Các chiếc hộp trước và sau khi xếp
Yêu cầu: Hãy lập trình đưa ra số lần di chuyển ít nhất của các viên gạch sao cho từ
các chồng gạch có độ cao khác nhau trở thành các chồng gạch có độ cao bằng nhau; lần lượt
từng chiếc một cho đến khi hoàn thành công việc.
Dữ liệu vào: có cấu trúc sau:
-

dòng đầu tiên là số n, n là số các chồng gạch,
dòng tiếp theo lần lượt là các h i, độ cao của chồng gạch thứ i. (1≤ n ≤ 50; 1≤ h i ≤
100; i = 1..n). Lưu ý rằng số viên gạch bao giờ cũng chia hết cho số chồng gạch.

Dữ liệu ra: chỉ có một dòng chứa một số nguyên dương là kết quả tính toán số lần ít
nhất sau khi xếp lại các chồng gạch. Nếu không có kết quả cũng phải ghi rõ “KHONG CAN
DI CHUYEN LAN NAO”
Ví dụ: với hình trên ta có dữ liệu vào, ra:
Input

Output

6

5

5 2 4 1 7 5
7

Khong can di chuyen lan nao

9999999

Gv: Trần Minh Thọ

1/5

BAØI 2: SAÉP SOÁ TRONG XAÂU
1. Nhaäp moät xaâu s bao goàm soá vaø kí töï, in ra xaâu ñaõ saép xeáp soá theo thöù töï taêng daàn
coøn vò trí caùc kí töï vaãn giöõ nguyeân?
Input
Output
abc6ghj7kkkkk1hhhh9
abc6ghj7kkkkk1hhhh9
BAØI 3: KYÙ TÖÏ NHIEÀU NHAÁT
Nhaäp vaøo xaâu s (az), in ra kyù töï xuaát hieän nhieàu laàn nhaát trong xaâu vaø soá laàn xuaát
hieän? Neáu coù nhieàu tröôøng hôïp thì in ra tröôøng hôïp ñaàu tieân.
ví duï:
Input
Output
abcaabca
a4
bcbsaaba
b3
BAØI 4: TÖØ DAØI NHAÁT
In ra töø daøi nhaát trong moät xaâu nhaäp töø baøn phím vaø soá kyù töï cuûa töø naøy? Neáu coù
nhieàu töø coù ñoä daøi baèng nhau thì in ra heát.
ví duï:
Input
Output
Nguyen van truong
truong
4
Truong thich hoc pascal
Truong
pascal
5
BAØI 5: DAÕY CON LÔÙN NHAÁT
Cho một mảng số nguyên gồm n phần tử. Tìm dãy con gồm m phần tử (m≤ n) sao cho dãy
con này có tổng lớn nhất. (Dãy con là dãy các phần tử liên tiếp nhau trong mảng).
nhập n, nhập các phần tử của dãy, nhập m, in ra dãy con có...
BAØI 2: SAÉP SOÁ TRONG XAÂU
1. Nhaäp moät xaâu s bao goàm soá vaø kí töï, in ra xaâu ñaõ saép xeáp soá theo thöù töï taêng daàn
coøn vò trí caùc kí töï vaãn giöõ nguyeân?
Input Output
abc6ghj7kkkkk1hhhh9 abc6ghj7kkkkk1hhhh9
BAØI 3: KYÙ TÖÏ NHIEÀU NHAÁT
Nhaäp vaøo xaâu s (az), in ra kyù töï xuaát hieän nhieàu laàn nhaát trong xaâu vaø soá laàn xuaát
hieän? Neáu coù nhieàu tröôøng hôïp thì in ra tröôøng hôïp ñaàu tieân.
ví duï:
Input Output
abcaabca a 4
bcbsaaba b 3
BAØI 4: TÖØ DAØI NHAÁT
In ra töø daøi nhaát trong moät xaâu nhaäp töø baøn phím vaø s kyù töï cuûa töø naøy? Neáu coù
nhieàu töø coù ñoä daøi baèng nhau thì in ra heát.
ví duï:
Input Output
Nguyen van truong truong
4
Truong thich hoc pascal Truong
pascal
5
BAØI 5: DAÕY CON LÔÙN NHAÁT
Cho một mảng số nguyên gồm n phần tử. Tìm dãy con gồm m phần tử (mn) sao cho dãy
con này có tổng lớn nhất. (Dãy con là dãy các phần tử liên tiếp nhau trong mảng).
nhập n, nhập các phần tử của dãy, nhập m, in ra dãy con có m phần tử.
Input Output
8
4 3 5 2 8 7 9 6
3
8 7 9
BAØI 6: XOAÙ KYÙ TÖÏ TRUØNG
Vieát chöông trình nhaäp vaøo 1 xaâu vaø xoaù heát caùc kyù töï lieân tieáp gioáng nhau trong xaâu
chæ chöøa laïi moät?
Input Output
cccccaaannnnooo cano
yeseeeyysss yeseys
Gv: Tr
n Minh Th
2/5
Các bài tập Pascal hay dành cho HSG lớp 9 - Trang 3
Các bài tập Pascal hay dành cho HSG lớp 9 - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các bài tập Pascal hay dành cho HSG lớp 9 9 10 335