Ktl-icon-tai-lieu

Các bài tập thực hành matlab trong giải tích 1

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 8462 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Các bài tập thực hành matlab trong giải tích 1
1. Nhập vào 2 vô cùng bé/ 2 vô cùng lớn. So sánh bậc 2 VCB/2VCL này.
Lưu ý:
a. Thông báo trường hợp không so sánh được.
b. Báo lỗi nếu 2 hàm nhập vào không phải là 2VCB/ 2VCL.

 f1 ( x ) , x ≥ a,

f ( x) = 
 f2 ( x ) , x < a


2. Nhập hàm số 2 biểu thức dạng:
Khảo sát tính liên tục của f(x) tại a: kết luận liên tục trái, phải, liên tục, gián đoạn
tại a.
Vẽ đồ thị cho thấy tính liên tục/ gián đoạn tại a.

3. Tính đạo hàm của hàm cho theo tham số: nhập

x( t) , y( t)

và x0 (là điểm tính

y′ ( x0 )

đạo hàm), xuất
.
Yêu cầu: các hàm nhập đáp ứng được yêu cầu của lý thuyết trong lân cận x 0.
4. Không dùng lệnh Taylor, viết lại khai triển Taylor của hàm f trong lân cận x 0 đến
cấp n. Chỉ xuất phần đa thức hoặc khai triển với phần dư Peano.
5. Viết chương trình tính tích phân xác định bằng công thức Newton-Leibnitz, dùng
lệnh int (trong tp xác định) để kiểm tra kết quả

6. Viết chương trình tìm cực trị của hàm số

y = f ( x ) , x ∈ ( a, b )

7. Viết chương trình tìm tiệm cận ngang, xiến của đường cong
(đầu trái/ phải).
8. Viết chương trình tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi:

y = f1 ( x ) , y = f 2 ( x ) , a ≤ x ≤ b

. Vẽ miền tính diện tích.

.

y = f ( x)

, lưu ý

9. Viết chương trình tính thể tích vật thể tròn xoay tạo ra khi miên phẳng giới hạn
bởi:

y = f1 ( x ) , y = f 2 ( x ) , a ≤ x ≤ b

quay quanh trục Ox. Vẽ miền phẳng này.

...
Các bài tập thực hành matlab trong giải tích 1
1. Nhập vào 2 vô cùng bé/ 2 vô cùng lớn. So sánh bậc 2 VCB/2VCL này.
Lưu ý:
a. Thông báo trường hợp không so sánh được.
b. Báo lỗi nếu 2 hàm nhập vào không phải là 2VCB/ 2VCL.
2. Nhập hàm số 2 biểu thức dạng:
( )
( )
1
2
, ,
( )
,
f x x a
f x
f x x a
=
<
Khảo sát tính liên tục của f(x) tại a: kết luận liên tục trái, phải, liên tục, gián đoạn
tại a.
Vẽ đồ thị cho thấy tính liên tục/ gián đoạn tại a.
3. Tính đạo hàm của hàm cho theo tham số: nhập
( ) ( )
,x t y t
và x
0
(là điểm tính
đạo hàm), xuất
( )
0
y x
.
Yêu cầu: các hàm nhập đáp ứng được yêu cầu của lý thuyết trong lân cận x
0.
4. Không dùng lệnh Taylor, viết lại khai triển Taylor của hàm f trong lân cận x
0
đến
cấp n. Chỉ xuất phần đa thức hoặc khai triển với phần dư Peano.
5. Viết chương trình tính tích phân xác định bằng công thức Newton-Leibnitz, dùng
lệnh int (trong tp xác định) để kiểm tra kết quả
6. Viết chương trình tìm cực trị của hàm số
( ) ( )
, ,y f x x a b=
.
7. Viết chương trình tìm tiệm cận ngang, xiến của đường cong
( )
y f x
=
, lưu ý
(đầu trái/ phải).
8. Viết chương trình tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi:
( ) ( )
1 2
, ,y f x y f x a x b= =
. Vẽ miền tính diện tích.
Các bài tập thực hành matlab trong giải tích 1 - Trang 2
Các bài tập thực hành matlab trong giải tích 1 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các bài tập thực hành matlab trong giải tích 1 9 10 423