Ktl-icon-tai-lieu

các bài tập vec to

Được đăng lên bởi buivantuan07
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 749 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA SƯ PHẠM
BỘ MÔN TOÁN
----------------

BÀI BÁO CÁO
MÔN GIẢI TOÁN PHỔ THÔNG
NHÓM 03
CHỦ ĐỀ 1: VECTƠ
GVHD: Lại Thị Cẩm

Các thành viên: 1. Trần Thị Kim Luyến
2. Nguyễn Hoàng Anh
3. Chế Ngọc Hà
4. Lê Thúy Hằng
5. Nguyễn Hòang Long
6. Lý Sel
7. Thạch Thanh Tâm

MSSV: 1050042
MSSV: 1070109
MSSV: 1070126
MSSV: 1070127
MSSV: 1070142
MSSV: 1070157
MSSV: 1070163

TOÙM TẮT LÍ THUYẾT VECTƠ
I. Các định nghĩa:
r r
uuu
r uuur
 Vectô laø ñoaïn thaúng coù đònh höôùng Kyù hieäu : AB ; CD hoaëc a ; b
r
 Vectô – khoâng laø vectô coù ñieåm ñaàu truøng ñieåm cuoái. Kyù hieäu 0 .
 Giaù của vectơ là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của
vectơ.
 Hai vectô cuøng phöông laø hai vectô coù giaù song song hoaëc truøng
nhau.
 Hai vectô cuøng phöông thì hoaëc cuøng höôùng hoaëc ngöôïc höôùng.
 Hai vectô baèng nhau neáu chuùng cuøng höôùng vaø cuøng ñoä daøi.
II. Tổng và hiệu của hai vectơ:
uuu
r r uuur r
uuur r r
 Ñònh nghóa: Cho AB  a ; BC  b . Khi ñoù AC  a  b
r r
r r
 Tính chaát :
* Giao hoaùn : a  b = b  a
r r r r
r r
* Keát hôïp ( a  b ) + c = a  (b + c )
r r r
* Tính chaát vectô –khoâng a + 0 = a
 Quy taéc 3 ñieåm :
uuu
r uuur uuur
Cho A, B ,C tuøy yù. Ta coù : AB + BC = AC
uuu
r
 Quy taéc hình bình haønh . Neáu ABCD laø hình bình haønh thì AB +
uuur uuur
AD = AC
 Quy taéc veà hieäu vectô : Cho BC , với điểm O tuøy yù ta coù :
OB  OC CB .
 Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì MA  MB 0 .
 Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì GA  GB  GC 0 .
 Nếu AM là một trung tuyến của tam giác ABC thì AB  AC 2 AM .
III. Tích của vectơ với một số:
 Cho kR , k a laø 1 vectô ñöôïc xaùc ñònh:
* Neáu k  0 thì k a cuøng höôùng vôùi a ; k < 0 thì k a ngöôïc
höôùng vôùi a
* Ñoä daøi vectô k a baèng k . a 
 Tính chaát :
a) k(m a ) = (km) a
b) (k + m) a = k a + m a
c) k( a + b ) = k a + k b

r
r
= 0  k = 0 hoaëc a = 0
r
r
r
r
r r
 b cuøng phöông a ( a  0 ) khi vaø chæ khi coù soá k thoûa b =k a .
 Ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå A , B , C thaúng haøng laø coù soá k sao cho
uuur
uuu
r
AB =k AC .
r r
r
r
r
 Cho b khoâng cuøngphöông a ,  x luoân ñöôïc bieåu dieãn x = m a +
r
n b ( m, n duy nhaát ).
IV. Trục tọa độ và hệ trục tọa độ:
r
 Truïc laø ñöôøng thaúng treân ñoù xaùc ñònh ñieåm O vaø 1 vectô i coù ñoä
daøi baèng 1.
r
Kyù hieäu truïc (O; i ) hoaéc x’Ox
r
r
 A,B naèm treân truïc (O; i ) thì AB = AB i . Khi ñoù AB goïi laø ñoä daøi
ñaïi soá cuûa AB .
 Heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc goàm 2 truïc Ox  Oy. Kyù hieäu Oxy ho...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA SƯ PHẠM
BỘ MÔN TOÁN
----------------
BÀI BÁO CÁO
MÔN GIẢI TOÁN PHỔ THÔNG
NHÓM 03
CHỦ ĐỀ 1: VECTƠ
GVHD: Lại Thị Cẩm
Các thành viên: 1. Trần Thị Kim Luyến MSSV: 1050042
2. Nguyễn Hoàng Anh MSSV: 1070109
3. Chế Ngọc Hà MSSV: 1070126
4. Lê Thúy Hằng MSSV: 1070127
5. Nguyễn Hòang Long MSSV: 1070142
6. Lý Sel MSSV: 1070157
7. Thạch Thanh Tâm MSSV: 1070163
các bài tập vec to - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các bài tập vec to - Người đăng: buivantuan07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
các bài tập vec to 9 10 710