Ktl-icon-tai-lieu

Các bài toán hình học lớp 10

Được đăng lên bởi girlhp8a1
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C¸c bµi to¸n h×nh häc líp 9
Bµi 1. Cho tam gi¸c ABC cã ba gãc nhän néi tiÕp ®−êng trßn (O). C¸c ®−êng cao AD, BE, CF c¾t
nhau t¹i H vµ c¾t ®−êng trßn (O) lÇn l−ît t¹i M,N,P.
Chøng minh r»ng:
1. C¸c tø gi¸c AEHF, néi tiÕp .
2. Bèn ®iÓm B,C,E,F cïng n»m trªn mét ®−êng trßn.
3. AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC.
4. H vµ M ®èi xøng nhau qua BC.
5. X¸c ®Þnh t©m ®−êng trßn néi tiÕp tam gi¸c DEF.
Bµi 2. Cho tam gi¸c c©n ABC (AB = AC), c¸c ®−êng cao AD, BE, c¾t nhau t¹i H. Gäi O lµ t©m
®−êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c AHE.
1. Chøng minh tø gi¸c CEHD néi tiÕp .
2. Bèn ®iÓm A, E, D, B cïng n»m trªn mét ®−êng trßn.
3. Chøng minh ED =

1
BC.
2

4. Chøng minh DE lµ tiÕp tuyÕn cña ®−êng trßn (O).
5. TÝnh ®é dµi DE biÕt DH = 2 Cm, AH = 6 Cm.
Bµi 3 Cho nöa ®−êng trßn ®−êng kÝnh AB = 2R. Tõ A vµ B kÎ hai tiÕp tuyÕn Ax, By. Qua ®iÓm
M thuéc nöa ®−êng trßn kÎ tiÕp tuyÕn thø ba c¾t c¸c tiÕp tuyÕn Ax , By lÇn l−ît ë C vµ D. C¸c
®−êng th¼ng AD vµ BC c¾t nhau t¹i N.
1. Chøng minh AC + BD = CD.
2. Chøng minh ∠COD = 900.
AB 2
.
3. Chøng minh AC. BD =
4

4. Chøng minh OC // BM
5. Chøng minh AB lµ tiÕp tuyÕn cña ®−êng trßn ®−êng kÝnh CD.
6. Chøng minh MN ⊥ AB.
7. X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña M ®Ó chu vi tø gi¸c ACDB ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt.
Bµi 4 Cho tam gi¸c c©n ABC (AB = AC), I lµ t©m ®−êng trßn néi tiÕp, K lµ t©m ®−êng trßn bµng
tiÕp gãc A , O lµ trung ®iÓm cña IK.
1. Chøng minh B, C, I, K cïng n»m trªn mét ®−êng trßn.
2. Chøng minh AC lµ tiÕp tuyÕn cña ®−êng trßn (O).
3. TÝnh b¸n kÝnh ®−êng trßn (O) BiÕt AB = AC = 20 Cm, BC = 24 Cm.
Bµi 5 Cho ®−êng trßn (O; R), tõ mét ®iÓm A trªn (O) kÎ tiÕp tuyÕn d víi (O). Trªn ®−êng th¼ng d
lÊy ®iÓm M bÊt k× ( M kh¸c A) kÎ c¸t tuyÕn MNP vµ gäi K lµ trung ®iÓm cña NP, kÎ tiÕp tuyÕn
MB (B lµ tiÕp ®iÓm). KÎ AC ⊥ MB, BD ⊥ MA, gäi H lµ giao ®iÓm cña AC vµ BD, I lµ giao ®iÓm
cña OM vµ AB.
1. Chøng minh tø gi¸c AMBO néi tiÕp.
2. Chøng minh n¨m ®iÓm O, K, A, M, B cïng n»m trªn mét ®−êng trßn .
3. Chøng minh OI.OM = R2; OI. IM = IA2.
4. Chøng minh OAHB lµ h×nh thoi.
5. Chøng minh ba ®iÓm O, H, M th¼ng hµng.
6. T×m quü tÝch cña ®iÓm H khi M di chuyÓn trªn ®−êng th¼ng d.

H×nh häc 9 - ¤n thi vµo 10 1

Bµi 6 Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë A, ®−êng cao AH. VÏ ®−êng trßn t©m A b¸n kÝnh AH. Gäi HD
lµ lµ ®−êng kÝnh cña ®−êng trßn (A; AH). TiÕp tuyÕn cña ®−êng trßn t¹i D c¾t CA ë E.
1. Chøng minh tam gi¸c BEC c©n.
2. Gäi I lµ h×nh chiÕu cña A trªn BE, Chøng minh r»ng AI = AH.
3. Chøng minh r»ng BE lµ tiÕp tuyÕn cña ®−êng trßn (A; AH).
4. Chøng minh BE = BH + DE.
Bµi 7 Cho ®−êng trßn...
1
C¸c bµi to¸n h×nh häc líp 9
Bµi 1
. Cho tam gi¸c ABC cã ba gãc nhän néi tiÕp ®−êng trßn (O). C¸c ®−êng cao AD, BE, CF c¾t
nhau t¹i H vµ c¾t ®−êng trßn (O) lÇn l−ît t¹i M,N,P.
Chøng minh r»ng:
1.
C¸c tø gi¸c AEHF, néi tiÕp .
2. Bèn ®iÓm B,C,E,F cïng n»m trªn mét ®−êng trßn.
3.
AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC.
4. H vµ M ®èi xøng nhau qua BC.
5.
X¸c ®Þnh t©m ®−êng trßn néi tiÕp tam gi¸c DEF.
Bµi 2
. Cho tam gi¸c c©n ABC (AB = AC), c¸c ®−êng cao AD, BE, c¾t nhau t¹i H. Gäi O lµ t©m
®−êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c AHE.
1.
Chøng minh tø gi¸c CEHD néi tiÕp .
2.
Bèn ®iÓm A, E, D, B cïng n»m trªn mét ®−êng trßn.
3.
Chøng minh ED =
2
1
BC.
4.
Chøng minh DE lµ tiÕp tuyÕn cña ®−êng trßn (O).
5. TÝnh ®é dµi DE biÕt DH = 2 Cm, AH = 6 Cm.
Bµi 3
Cho nöa ®−êng trßn ®−êng kÝnh AB = 2R. Tõ A vµ B kÎ hai tiÕp tuyÕn Ax, By. Qua ®iÓm
M thuéc nöa ®−êng trßn kÎ tiÕp tuyÕn thø ba c¾t c¸c tiÕp tuyÕn Ax , By lÇn l−ît ë C vµ D. C¸c
®−êng th¼ng AD vµ BC c¾t nhau t¹i N.
1.
Chøng minh AC + BD = CD.
2.
Chøng minh COD = 90
0
.
3.
Chøng minh AC. BD =
4
2
AB
.
4.
Chøng minh OC // BM
5.
Chøng minh AB lµ tiÕp tuyÕn cña ®−êng trßn ®−êng kÝnh CD.
6.
Chøng minh MN AB.
7.
X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña M ®Ó chu vi tø gi¸c ACDB ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt.
Bµi 4
Cho tam gi¸c c©n ABC (AB = AC), I lµ t©m ®−êng trßn néi tiÕp, K lµ t©m ®−êng trßn bµng
tiÕp gãc A , O lµ trung ®iÓm cña IK.
1.
Chøng minh B, C, I, K cïng n»m trªn mét ®−êng trßn.
2.
Chøng minh AC lµ tiÕp tuyÕn cña ®−êng trßn (O).
3.
TÝnh b¸n kÝnh ®−êng trßn (O) BiÕt AB = AC = 20 Cm, BC = 24 Cm.
Bµi 5
Cho ®−êng trßn (O; R), tõ mét ®iÓm A trªn (O) kÎ tiÕp tuyÕn d víi (O). Trªn ®−êng th¼ng d
lÊy ®iÓm M bÊt k× ( M kh¸c A) kÎ c¸t tuyÕn MNP vµ gäi K lµ trung ®iÓm cña NP, kÎ tiÕp tuyÕn
MB (B lµ tiÕp ®iÓm). KÎ AC
MB, BD MA, gäi H lµ giao ®iÓm cña AC vµ BD, I lµ giao ®iÓm
cña OM vµ AB.
1.
Chøng minh tø gi¸c AMBO néi tiÕp.
2.
Chøng minh n¨m ®iÓm O, K, A, M, B cïng n»m trªn mét ®−êng trßn .
3.
Chøng minh OI.OM = R
2
; OI. IM = IA
2
.
4.
Chøng minh OAHB lµ h×nh thoi.
5.
Chøng minh ba ®iÓm O, H, M th¼ng hµng.
H×nh häc 9 - ¤n thi vµo 10
6. T×m quü tÝch cña ®iÓm H khi M di chuyÓn trªn ®−êng th¼ng d.
Các bài toán hình học lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài toán hình học lớp 10 - Người đăng: girlhp8a1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Các bài toán hình học lớp 10 9 10 946