Ktl-icon-tai-lieu

các bài toán lớp 6

Được đăng lên bởi 61104346
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1733 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG I
Dạng 1: Thực hiện phép tính.
Bài 1: Thực hiện các phép tính rồi phân tích các kết quả ra thừa số nguyên tố.
a, 160 – ( 23 . 52 – 6 . 25 )
b, 4 . 52 – 32 : 24
c, 5871 : [ 928 – ( 247 – 82 . 5 )
d, 777 : 7 +1331 : 113
Bài 2 : Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:
a, 62 : 4 . 3 + 2 .52
c, 5 . 42 – 18 : 32
Bài 3 : Thực hiện phép tính:
a, 80 - ( 4 . 52 – 3 .23)
b, 23 . 75 + 25. 23 + 180
4
2
c, 2 . 5 - [ 131 – ( 13 – 4 ) ]
d, 100 : { 250 : [ 450 – ( 4 . 53- 22. 25)]}
Dạng 2 : Tìm x.
Bài 4: Tìm số tự nhiên x, biết:
a, 128 – 3( x + 4 ) = 23
b, [( 4x + 28 ).3 + 55] : 5 = 35
3
3
4
c, ( 12x – 4 ).8 = 4.8
d, 720 : [ 41 – ( 2x – 5 )] = 23.5
Bài 5: Tìm số tự nhiên x, biết:
a, 123 – 5.( x + 4 ) = 38
b, ( 3x – 24 ) .73 = 2.74
Bài 6: Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 5 rồi cộng thêm 16, sau đó
chia cho 3 thì được 7.
Bài 7: Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu chia nó với 3 rồi trừ đi 4, sau đó nhân với 5
thì được 15.
Bài 8: Tìm số tự nhiên x, biết rằng:
a, 70 Mx , 84 Mx và x > 8.
b, x M12, x M25 , x M30 và 0 < x < 500
Bài 9: Tìm số tự nhiên x sao cho:
a, 6 M( x – 1 )
b, 14 M ( 2x +3 ).
Dạng 3 : Các bài toán áp dụng dấu hiệu chia hết.
Bài 10: Thay các chữ số x, y bởi các chữ số thích hợp để B = 56x3y chia hết cho
cả ba số 2, 5, 9
Bài 11: Thay các chữ số x, y bởi các chữ số thích hợp để A = 24x68y chia hết
cho 45.
Bài 12.Thay các chữ số x, y bởi các chữ số thích hợp để C = 71x1y chia hết cho
45.
Bài 13: Cho tổng A = 270 + 3105 + 150. Không thực hiện phép tính xét xem tổng
A có chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 hay không? Tại sao?
Bài 14: Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số:
a, 3.5.7.9.11 + 11.35
b, 5.6.7.8 + 9.77
5
c, 10 + 11
d, 103 – 8
Bài 15: Chứng tỏ rằng :
a, 85 + 211 chia hết cho 17.
b, 692 – 69.5 chia hết cho 32.
c, 87 – 218 chia hết cho 14.
Bài 16: Tổng sau có chia hết cho 3 không?
A = 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 210 .

Dạng 4: Các bài toán về tìm ƯCLN, BCNN .
Bài 17: Tìm ƯCLN bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố và bằng thuật toán
Ơclit
a, 852 và 192
b, 900; 420 và 240
Bài 18: Cho ba số : a = 40; b = 75 ; c = 105.
a, Tìm ƯCLN ( a, b, c ).
b, Tìm BCNN ( a, b, c ).
Bài 19: Khối lớp 6 có 300 học sinh, khối lớp 7 có 276 học sinh, khối lớp 8 có 252
học sinh. Trong một buổi chào cờ học sinh cả ba khối xếp thành các hàng dọc như
nhau. Hỏi:
a, Có thể xếp nhiều nhất bao nhiêu hàng dọc để mỗi khối đều không có ai lẻ hàng?
b, Khi đó ở mỗi khối có bao nhiêu hàng ngang?
Bài 20: Số ...
CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG I
Dạng 1: Thực hiện phép tính.
Bài 1: Thực hiện các phép tính rồi phân tích các kết quả ra thừa số nguyên tố.
a, 160 – ( 2
3
. 5
2
– 6 . 25 ) b, 4 . 5
2
– 32 : 2
4
c, 5871 : [ 928 – ( 247 – 82 . 5 ) d, 777 : 7 +1331 : 11
3
Bài 2 : Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:
a, 6
2
: 4 . 3 + 2 .5
2
c, 5 . 4
2
– 18 : 3
2
Bài 3 : Thực hiện phép tính:
a, 80 - ( 4 . 5
2
– 3 .2
3
) b, 23 . 75 + 25. 23 + 180
c, 2
4
. 5 - [ 131 – ( 13 – 4 )
2
] d, 100 : { 250 : [ 450 – ( 4 . 5
3
- 2
2
. 25)]}
Dạng 2 : Tìm x.
Bài 4: Tìm số tự nhiên x, biết:
a, 128 – 3( x + 4 ) = 23 b, [( 4x + 28 ).3 + 55] : 5 = 35
c, ( 12x – 4
3
).8
3
= 4.8
4
d, 720 : [ 41 – ( 2x – 5 )] = 2
3
.5
Bài 5: Tìm số tự nhiên x, biết:
a, 123 – 5.( x + 4 ) = 38 b, ( 3x – 2
4
) .7
3
= 2.7
4
Bài 6: Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 5 rồi cộng thêm 16, sau đó
chia cho 3 thì được 7.
Bài 7: Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu chia nó với 3 rồi trừ đi 4, sau đó nhân với 5
thì được 15.
Bài 8: Tìm số tự nhiên x, biết rằng:
a, 70
M
x , 84
M
x và x > 8.
b, x
M
12, x
M
25 , x
M
30 và 0 < x < 500
Bài 9: Tìm số tự nhiên x sao cho:
a, 6
M
( x – 1 ) b, 14
M
( 2x +3 ).
Dạng 3 : Các bài toán áp dụng dấu hiệu chia hết.
Bài 10: Thay các chữ số x, y bởi các chữ số thích hợp để B = 56x3y chia hết cho
cả ba số 2, 5, 9
Bài 11: Thay các chữ số x, y bởi các chữ số thích hợp để A = 24x68y chia hết
cho 45.
Bài 12.Thay các chữ số x, y bởi các chữ số thích hợp để C = 71x1y chia hết cho
45.
Bài 13: Cho tổng A = 270 + 3105 + 150. Không thực hiện phép tính xét xem tổng
A có chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 hay không? Tại sao?
Bài 14: Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số:
a, 3.5.7.9.11 + 11.35 b, 5.6.7.8 + 9.77
c, 10
5
+ 11 d, 10
3
– 8
Bài 15: Chứng tỏ rằng :
a, 8
5
+ 2
11
chia hết cho 17.
b, 69
2
– 69.5 chia hết cho 32.
c, 8
7
– 2
18
chia hết cho 14.
Bài 16: Tổng sau có chia hết cho 3 không?
A = 2 + 2
2
+ 2
3
+ 2
4
+ 2
5
+ 2
6
+ 2
7
+ 2
8
+ 2
9
+ 2
10
.
các bài toán lớp 6 - Trang 2
các bài toán lớp 6 - Người đăng: 61104346
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
các bài toán lớp 6 9 10 412