Ktl-icon-tai-lieu

Các bài toán rút gọn thi vào lớp 10

Được đăng lên bởi buivantuan07
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 707 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C¸c bµi tËp rót gän biÓu thøc thi vµo líp 10

C©u 1

Cho biểu thức :

A (
1)
2)

C©u2

3)

C©u3

C©u4

x 1

1
x 1

)2.

x2  1

2

1 x2

2 xx
x x1




x 2 

) : 
x  1  x  x  1 
1

Rút gọn biểu thức .
Tính giá trị của
A khi x 4  2 3

x 1

Cho biểu thức : A 
a)



Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa .
Rút gọn biểu thức A .
Giải phương trình theo x khi A = -2 .

Cho biểu thức : A (
a)
b)

1

x x x x

:

1
2

x 

x

Rút gọn biểu thức A .

Cho biểu thức :



1

A= 

 1- x



1  
1
1
1

 :
 
1  x  1  x 1   x
1 x

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tính giá trị của A khi x =

C©u 5

74 3

c) Với giá trị nào của x thì A đạt giá trị nhỏ nhất .

Cho biểu thức : A =

 a a  1 a a  1 a  2



:
 a  a a  a a  2

a) Với những giá trị nào của a thì A xác định .
b) Rút gọn biểu thức A .
c) Với những giá trị nguyên nào của a thì A có giá trị nguyên .

C©u 6

Cho biểu thức : A =

C©u 7

1 1 a
1 1 a
1


1 a  1 a 1 a  1 a
1 a

1) Rút gọn biểu thức A .
2) Chứng minh rằng biểu thức A luôn dương với mọi a .

1) Cho biểu thức : P =

a 3
a 1 4 a  4


4a
a 2
a 2

a>0;a

 4

a) Rút gọn P .
b) Tính giá trị của P với a = 9 .

C©u 8
Rút gọn biểu thức : P =

C©u 9

x 1
x 1
2


( x  0; x  0)
2 x 2 2 x 2
x 1

Cho biểu thức

P(

2
3 x
2 x 2 x
4x

):(


)
2 x x2 x
2 x 2 x x 4

a) Rút gọn P
b) Cho

x3
 11 . Hãy tính giá trị của P.
4x2

C©u 10

Xét biểu thức

A  1 

2
5x
1
 2

1 2x 4x 1 1 2x

:

a) Rút gọn A.
b) Tìm giá trị x để A = -1/2 .
.

x 1
4x  4x  1
2

C©u 11

Cho biểu thức

P(

x 1 x 1
x
1
2

):(

 2 ).
x 1 x 1 1 x x 1 x 1

a) Rút gọn P.
b) Chứng minh rằng P < 1 với mọi giá trị của x  1.

C©u 12

Cho biểu thức :

A (
4)
5)

6)
C©u 13

C©u 14

x 1



1
x 1

)2.

x2  1

2

1 x2

Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa .
Rút gọn biểu thức A .
Giải phương trình theo x khi A = -2 .

Cho biểu thức : A (
c)
d)

1

2 xx
x x1




x 2 

) : 
x  1  x  x  1 
1

Rút gọn biểu thức .
Tính giá trị của
A khi x 4  2 3

x 1
1
: 2
x x x x x  x

Cho biểu thức : A 

Rút gọn biểu thức A .

C©u 15
Cho biểu thức :



1

A= 

 1- x



1  
1
1
1

 :
 
1  x  1  x 1   x
1 x

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tính giá trị của A khi x =

C©u 16
Cho biểu thức : A =

74 3

 a a  1 a a  1 a  2



 : a2
a

a
a

a



a) Với những giá trị nào của a thì A xác định .
b) Rút gọn biểu thức A .
c) Với những giá trị nguyên nào c...
C¸c bµi tËp rót gän biÓu thøc thi vµo líp 10
C©u 1
Cho biểu thức :
2
2
2
1
2
1
.)
1
1
1
1
( x
x
xx
A
1) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa .
2) Rút gọn biểu thức A .
3) Giải phương trình theo x khi A = -2 .
C©u2
Cho biểu thức :
1
2
:)
1
1
1
2
(
xx
x
xxx
xx
A
a) Rút gọn biểu thức .
b) Tính giá trị của
A
khi
324 x
C©u3
Cho biểu thức :
xxxxxx
x
A
2
1
:
1
a) Rút gọn biểu thức A .
C©u4
Cho biểu thức :
1 1 1 1 1
A= :
1- x 1 1 1 1x x x x
a) Rút gọn biểu thức A .
b) Tính giá trị của A khi x =
7 4 3
c) Với giá trị nào của x thì A đạt giá trị nhỏ nhất .
C©u 5
Cho biểu thức : A =
1 1 2
:
2
a a a a a
a
a a a a
a) Với những giá trị nào của a thì A xác định .
b) Rút gọn biểu thức A .
c) Với những giá trị nguyên nào của a thì A có giá trị nguyên .
C©u 6
Cho biểu thức : A =
1) Rút gọn biểu thức A .
2) Chứng minh rằng biểu thức A luôn dương với mọi a .
C©u 7
1) Cho biểu thức : P =
3 1 4 4
a > 0 ; a 4
4
2 2
a a a
a
a a
a) Rút gọn P .
b) Tính giá trị của P với a = 9 .
C©u 8
Rút gọn biểu thức : P =
1 1 2
( 0; 0)
2 2 2 2 1
x x
x x
x x x
C©u 9
Các bài toán rút gọn thi vào lớp 10 - Trang 2
Các bài toán rút gọn thi vào lớp 10 - Người đăng: buivantuan07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các bài toán rút gọn thi vào lớp 10 9 10 487