Ktl-icon-tai-lieu

Các bài viết tham khảo cho phương pháp giáo dục

Được đăng lên bởi BiBoi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN KINH TẾ CHINH TRỊ MÁC
- LÊNIN ( CHO SINH VIÊN CÁC KHOA TỰ NHIÊN TRƯỜNG ĐHSPHN)

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học,
cần thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở tất cả các môn học trong đó có kinh
tế chính trị.Hiện nay, giờ học bô môn quan trọng này chưa thực sự hấp dẫn, còn mang
nặng tính lý thuyết và khô khan. Vì vậy, dễ dẫn đến tình trạng học "cho qua", mục tiêu
hình thành và phát triển tư duy kinh tế cho sinh viên chưa thực sự như mong muốn...
TS. Đào Thị Ngọc Minh, Th.s Bùi Thị Thảo, Th.s Nguyễn Thị Hoa
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một môn khoa học xã hội cung cấp cho sinh viên những vấn
đề cơ bản về các khái niệm, phạm trù, quy luật kinh tế. Từ đó, giúp các em có được nền tảng
kiến thức cơ bản và bước đầu hình thành tư duy kinh tế khi nhìn nhận, đánh giá các vấn đề
kinh tế - xã hội trong thực tiễn. Là một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin,
kinh tế chính trị nghiên cứu các quan hệ sản xuất trong mối liên hệ và sự tác động qua lại với
lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng. Vì vậy, phương pháp nghiên cứu quan trọng nhất
của kinh tế chính trị là phương pháp trừu tượng hóa khoa học. Phương pháp này đòi hỏi gạt
bỏ những yếu tố ngẫu nhiên xảy ra trong những quá trình và hiện tượng kinh tế được nghiên
cứu, tách ra những cái điển hình, bền vững, ổn định trong những hiện tượng và quá trình đó.
Trên cơ sở đó, nắm bắt được bản chất của các hiện tượng, hình thành những phạm trù và quy
luật phản ánh bản chất đó. Tóm lại, qua việc xác định đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của môn kinh tế chính trị có thể thấy rõ tính chất và đặc điểm của môn học.
Kinh tế chính trị học vừa có tính chất khái quát, trừu tượng hóa cao, phản ánh mối quan hệ đa
dạng, phức tạp giữa các hiện tượng và quá trình kinh tế vừa gắn bó, liên hệ mật thiết với thực
tiễn. Là môn học có chức năng nhận thức, chức năng tư tưởng, chức năng thực tiễn và chức
năng phương pháp luận, kinh tế chính trị được giảng dạy ở tất cả các trường đại học, cao đẳng
trong đó có ĐHSPHN. Tuy nhiên, trên thực tế, chất lượng giảng dạy và học tập môn học chưa
xứng đáng với vị trí môn học. Điều này biểu hiện ở không khí giờ học ít sôi nổi, tỷ lệ sinh
viên tích cực tham gia xây dựng bài thấp, mức độ hiểu bài của sinh viên chưa thực sự như
mong muốn, phần lớn sinh viên học với tư tưởng “ học để cho qua”, tác dụng trang bị thế giới
quan và tư duy kinh tế cho SV hạn chế...
Sở dĩ có hiện tượng trên là do nhiều nguyên nhân...
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN KINH TẾ CHINH TRỊ MÁC
- LÊNIN ( CHO SINH VIÊN CÁC KHOA TỰ NHIÊN TRƯỜNG ĐHSPHN)
Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học,
cần thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở tất cả các môn học trong đó có kinh
tế chính trị.Hiện nay, giờ học bô môn quan trọng này chưa thực sự hấp dẫn, còn mang
nặng tính lý thuyết và khô khan. Vì vậy, dễ dẫn đến tình trạng học "cho qua", mục tiêu
hình thành và phát triển tư duy kinh tế cho sinh viên chưa thực sự như mong muốn...
TS. Đào Thị Ngọc Minh, Th.s Bùi Thị Thảo, Th.s Nguyễn Thị Hoa
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một môn khoa học xã hội cung cấp cho sinh viên những vấn
đề cơ bản về các khái niệm, phạm trù, quy luật kinh tế. Từ đó, giúp các em có được nền tảng
kiến thức cơ bản và bước đầu hình thành tư duy kinh tế khi nhìn nhận, đánh giá các vấn đề
kinh tế - xã hội trong thực tiễn. Là một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin,
kinh tế chính trị nghiên cứu các quan hệ sản xuất trong mối liên hệ và sự tác động qua lại với
lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng. Vì vậy, phương pháp nghiên cứu quan trọng nhất
của kinh tế chính trị là phương pháp trừu tượng hóa khoa học. Phương pháp này đòi hỏi gạt
bỏ những yếu tố ngẫu nhiên xảy ra trong những quá trình và hiện tượng kinh tế được nghiên
cứu, tách ra những cái điển hình, bền vững, ổn định trong những hiện tượng và quá trình đó.
Trên cơ sở đó, nắm bắt được bản chất của các hiện tượng, hình thành những phạm trù và quy
luật phản ánh bản chất đó. Tóm lại, qua việc xác định đối tượng và phương pháp nghiên cứu
của môn kinh tế chính trị có thể thấy rõ tính chất và đặc điểm của môn học.
Kinh tế chính trị học vừa có tính chất khái quát, trừu tượng hóa cao, phản ánh mối quan hệ đa
dạng, phức tạp giữa các hiện tượng và quá trình kinh tế vừa gắn bó, liên hệ mật thiết với thực
tiễn. Là môn học có chức năng nhận thức, chức năng tư tưởng, chức năng thực tiễn và chức
năng phương pháp luận, kinh tế chính trị được giảng dạy ở tất cả các trường đại học, cao đẳng
trong đó có ĐHSPHN. Tuy nhiên, trên thực tế, chất lượng giảng dạy và học tập môn học chưa
xứng đáng với vị trí môn học. Điều này biểu hiện ở không khí giờ học ít sôi nổi, tỷ lệ sinh
viên tích cực tham gia xây dựng bài thấp, mức độ hiểu bài của sinh viên chưa thực sự như
mong muốn, phần lớn sinh viên học với tư tưởng “ học để cho qua”, tác dụng trang bị thế giới
quan và tư duy kinh tế cho SV hạn chế...
Sở dĩ có hiện tượng trên là do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong đó, nguyên
nhân cơ bản là ở phương pháp giảng dạy môn học của đội ngũ giảng viên chưa thực sự phù
hợp.Phần lớn các giảng viên vẫn sử dụng phương pháp dạy học truyền thống với hình thức
“đọc – chép” là chủ yếu, chưa thực sự phát huy vai trò tích cực, chủ động của sinh viên trong
quá trình lĩnh hội tri thức. Vì vậy, bài giảng của giảng viên thường khô khan, thiếu hấp dẫn
đối với sinh viên. Nội dung bài học thường ít được mở rộng, hướng vào việc giải quyết các
vấn đề thực tiễn nên thiếu sức sống và mang nặng tính lý thuyết. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là
cần đổi mới phương pháp giảng dạy môn kinh tế chính trị nhằm nâng cao hiệu quả của môn
Các bài viết tham khảo cho phương pháp giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài viết tham khảo cho phương pháp giáo dục - Người đăng: BiBoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Các bài viết tham khảo cho phương pháp giáo dục 9 10 340