Ktl-icon-tai-lieu

Các bất đẳng thức về định lý giá trị trung bình và ứng dụng

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2456 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGÔ THẾ GIANG

CÁC DẠNG BẤT ĐẲNG THỨC
VỀ GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH
VÀ ỨNG DỤNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC

Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP
Mã số: 60.46.40

Người hướng dẫn khoa học:
GS. TSKH. NGUYỄN VĂN MẬU

THÁI NGUYÊN - NĂM 2010

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

Mục lục
Mở đầu

2

1 Các giá trị trung bình cơ bản

4

1.1

Hàm biểu diễn các giá trị trung bình cơ bản . . . . . . . . . . . . .

4

1.2

Bất đẳng thức AM-GM và các bài toán liên quan . . . . . . . . .

8

1.2.1

Quy nạp kiểu Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1.2.2

Một số dạng đa thức đối xứng sơ cấp . . . . . . . . . . . . 10

1.2.3

Bất đẳng thức AG suy rộng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.3

Các dạng trung bình đồng bậc khác . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2 Một số định lý liên quan đến biểu diễn các giá trị trung bình

22

2.1

Biểu diễn hàm lồi, hàm lõm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.2

Biểu diễn các hàm đơn điệu bậc cao . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3 Một số áp dụng

27

3.1

Bài toán cực trị đại số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.2

Bài toán cực trị trong lượng giác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.3

Giải và biện luận phương trình, bất phương trình . . . . . . . . . 54

Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Tài liệu tham khảo

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

692

Mở đầu
Bất đẳng thức là một chuyên đề cơ bản của toán học. Đây là là dạng toán
rất quan trọng trong chương trình phổ thông. Các kết quả về nội dung này đã
được trình bày rất hoàn chỉnh, đầy đủ ở những tài liệu trong nước và Quốc tế.
Mặt khác, trong các kì thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng, đặc biệt là các kì thi
Học sinh giỏi, ta vẫn hay gặp các dạng bài toán về bất đẳng thức. Để giúp học
sinh phổ thông tìm hiểu các kết quả về bất đẳng thức cổ điển của các nhà toán
học đã nghiên cứu, đồng thời nắm được các kĩ thuật chứng minh các dạng bất
đẳng thức cụ thể và hệ thống chung theo một logic nhất định là nhiệm vụ mà
đề tài luận văn này đề cập đến.
Bằng cách đưa ra các dạng bất đẳng thức về giá trị trung bình, mục tiêu của
bản luận văn sẽ giúp cho học sinh nắm được các kết quả đầy đủ, chi tiết và cách
thức vận dụng chúng để giải quyết một số bài toán liên quan.
Việc xây dựng các dạng trung bình đồng bậc khác nhau cũng nhằm giúp học
sinh nhìn nhận, k...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
NGÔ THẾ GIANG
C DẠNG BẤT ĐẲNG THỨC
VỀ GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH
VÀ ỨNG DỤNG
LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC
Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN CẤP
số: 60.46.40
Người hướng dẫn khoa học:
GS. TSKH. NGUYỄN VĂN MẬU
THÁI NGUYÊN - NĂM 2010
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Các bất đẳng thức về định lý giá trị trung bình và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bất đẳng thức về định lý giá trị trung bình và ứng dụng - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Các bất đẳng thức về định lý giá trị trung bình và ứng dụng 9 10 716