Ktl-icon-tai-lieu

Các biện pháp nâng cao thể lực cho học sinh sinh viên

Được đăng lên bởi Trí Mạnh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO THỂ LỰC CHO NỮ SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Th.s Nguyễn Văn Toản, Ths Nguyễn Văn Quảng
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
ĐẶT VẤN ĐỀ
Thể lực trong các hoạt động TDTT rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến kết quả
học tập của sinh viên, kết quả trận đấu của VĐV. Một trong những mục tiêu của
công tác giáo dục thể chất (GDTC) trong các trường đại học và cao đẳng là làm
cho sinh viên (SV) có sức khỏe, tốt; đáp ứng yêu cầu công tác sau này. Trường Đại
học Nông nghiệp Hà Nội (ĐHNNHN) ra đời từ ngày 12/10/1956, từ quy mô đào
tạo mấy nghìn SV đến nay mỗi năm Nhà trường đào tạo khoảng hơn 20.000 SV,
học viên các bậc học. Công tác GDTC Nhà trường cũng được đổi mới và phát triển
cùng với sự phát triển chung của Nhà trường. Nâng cao thể chất, phát triển thể lực
là nhiệm vụ thường xuyên của bộ môn GDTC. Hoạt động này được tổ chức dưới
hình thức lớp học nội khóa và chính khóa. Hiện nay kết quả học tập môn GDTC
của SV còn ở mức bình thường, nhất là SV nữ (đang chiếm tỷ lệ lớn hơn so với SV
nam). Kết quả học tập môn GDTC của SV nữ còn hạn chế, một trong những lý do
ảnh hưởng đến kết quả học tập của nữ Sv nhà trường là do trình độ thể lực còn hạn
chế so với đòi hỏi, so với mục tiêu GDTC. Vì vậy nghiên cứu để tìm ra nguyên
nhân, tìm biện pháp khắc phục để nâng cao thể lực cho nữ SV Nhà trường là việc
làm rất cần thiết góp phần nâng cao kết quả GDTC, giáo dục con người toàn diện.
Xuất phát từ những lý do trên với mục đích góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
của nhà trường, nên tôi nghiên cứu đề tài:
“Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao thể lực cho nữ sinh viên Trường
Đại học Nông nghiệp Hà Nội”.
Mục đích nghiên cứu
Lựa chọn được các bài tập và các biện pháp góp phần nâng cao thể lực cho
nữ sinh viên để học tập tốt hơn và có sức khỏe tốt đáp ứng với môi trường công tác

2
sau khi ra trường.. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDTC
cho sinh viên trường ĐHNNHN.
Mục tiêu nghiên cứu cụ thể
Mục tiêu 1: Khảo sát, đánh giá thực trạng thể lực của sinh viên và công tác
GDTC ở trường ĐHNNHN
Mục tiêu 2: Lựa chọn hệ thống các bài tập và các biện pháp nâng cao thể lực
cho nữ sinh viên trường ĐHNNHN
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu
Phương pháp phỏng vấn
Phương pháp quan sát sư phạm
Phương pháp kiểm tra y học
Phương pháp kiểm tra sư phạm
Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
Phương pháp toán học thống kê.
Đối tượng thực nghiệm là 90 nữ sinh viên khóa 54 trường ĐHNNHN, trong
đó 45 nữ sinh viên nhóm thực nghiệm ...
1
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO THỂ LỰC CHO NỮ SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Th.s Nguyễn Văn Toản, Ths Nguyễn Văn Quảng
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
ĐẶT VẤN ĐỀ
Thể lực trong các hoạt động TDTT rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến kết quả
học tập của sinh viên, kết quả trận đấu của VĐV. Một trong những mục tiêu của
công c giáo dục thể chất (GDTC) trong các trường đại học cao đẳng làm
cho sinh viên (SV) có sức khỏe, tốt; đáp ứng yêu cầu công tác sau này. Trường Đại
học Nông nghiệp Nội (ĐHNNHN) ra đời từ ngày 12/10/1956, từ quy mô đào
tạo mấy nghìn SV đến nay mỗi năm Nhà trường đào tạo khoảng hơn 20.000 SV,
học viên các bậc học. Công tác GDTC Nhà trường cũng được đổi mới và phát triển
cùng với sự phát triển chung của Nhà trường. Nâng cao thể chất, phát triển thể lực
nhiệm v thường xuyên của bộ môn GDTC. Hoạt động này được tổ chức dưới
hình thức lớp học nội khóa chính khóa. Hiện nay kết qu học tập môn GDTC
của SV còn ở mức bình thường, nhất là SV nữ (đang chiếm tỷ lệ lớn hơn so với SV
nam). Kết quả học tập môn GDTC của SV nữ còn hạn chế, một trong những do
ảnh hưởng đến kết quả học tập của nữ Sv nhà trường là do trình độ thể lực còn hạn
chế so với đòi hỏi, so với mục tiêu GDTC. vậy nghiên cứu để tìm ra nguyên
nhân, tìm biện pháp khắc phục để nâng cao thể lực cho nữ SV Nhà trường là việc
làm rất cần thiết góp phần nâng cao kết quả GDTC, giáo dục con người toàn diện.
Xuất phát từ những do trên với mục đích góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
của nhà trường, nên tôi nghiên cứu đề tài:
Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao thể lực cho nữ sinh viên Trường
Đại học Nông nghiệp Hà Nội”.
Mục đích nghiên cứu
Lựa chọn được các bài tập các biện pháp góp phần nâng cao thể lực cho
nữ sinh viên để học tập tốt hơn và có sức khỏe tốt đáp ứng với môi trường công tác
Các biện pháp nâng cao thể lực cho học sinh sinh viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các biện pháp nâng cao thể lực cho học sinh sinh viên - Người đăng: Trí Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Các biện pháp nâng cao thể lực cho học sinh sinh viên 9 10 434