Ktl-icon-tai-lieu

Các biểu mẫu xet tặng kỷ niệm chương công đoàn 2015

Được đăng lên bởi phamphuonghg
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 890 /LĐLĐ

, ngày 03 tháng 3 năm 2015

Về việc hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương
“ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

Kính gửi:
- Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố;
- Công đoàn Ngành, CĐ Viên chức, CĐ các KCN;
- Các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.
Thực hiện Hướng dẫn số 149/HD-TLĐ ngày 04/02/2015 của Đoàn chủ tịch Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự
nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” là hình thức khen thưởng của Tổ chức Công đoàn
Việt Nam để tặng và ghi nhận công lao, cống hiến của các cá nhân đã có nhiều thành
tích góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ban Thường vụ
Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn xét tặng Kỷ niệm chương, “Vì
sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” như sau:
I. Nguyên tắc xét và tặng kỷ niệm chương.
1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” được xét tặng
hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), hoặc đại hội
công đoàn từ cấp tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công
đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn trở lên. Các trường hợp đột xuất khác do
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét quyết định.
2. Việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” thực
hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và trao tặng Kỷ niệm chương được
quy định tại hướng dẫn này phải đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ, công khai và
kịp thời.
3. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” được tặng một
lần cho các cá nhân. Những người được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ
chức Công đoàn” thì không xét tặng Kỷ niệm chương.
4. Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với các cá nhân đang trong thời gian thi
hành kỷ luật. Thời gian chịu hình thức kỷ luật không được tính vào thời gian công tác
để xét tặng Kỷ niệm chương.
5. Chưa xem xét tặng Kỷ niệm chương đối với các cá nhân đang trong thời gian
xem xét kỷ luật hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc liên quan đến các vụ án mà chưa
có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
II. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng kỷ niệm chương.
1. Đối tượng, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây
dựng tổ chức Công đoàn” phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Cá nhân trong công tác tổ chức công đoàn:
- Cán bộ công đoàn chuyên trách và ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trở lên
trở lên có thời gian công t...
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 890 /LĐLĐ , ngày 03 tháng 3 năm 2015
Về việc hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương
“ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
Kính gửi:
- Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố;
- Công đoàn Ngành, CĐ Viên chức, CĐ các KCN;
- Các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.
Thực hiện Hướng dẫn số 149/HD-TLĐ ngày 04/02/2015 của Đoàn chủ tịch Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự
nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” hình thức khen thưởng của Tổ chức Công đoàn
Việt Nam để tặng ghi nhận công lao, cống hiến của các nhân đã nhiều thành
tích góp phần y dựng phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ban Thường vụ
Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn xét tặng Kỷ niệm chương, “Vì
sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” như sau:
I. Nguyên tắc xét và tặng kỷ niệm chương.
1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn được xét tặng
hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), hoặc đại hội
công đoàn từ cấp tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương tương đương, công
đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn trở lên. Các trường hợp đột xuất khác do
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét quyết định.
2. Việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” thực
hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và trao tặng Kỷ niệm chương được
quy định tại hướng dẫn này phải đảm bảo chínhc, công bằng, dân chủ, công khai
kịp thời.
3. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức ng đoàn” được tặng một
lần cho các nhân. Những người được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ
chức Công đoàn” thì không xét tặng Kỷ niệm chương.
4. Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với các nhân đang trong thời gian thi
hành kỷ luật. Thời gian chịu hình thức kỷ luật không được tính vào thời gian công tác
để xét tặng Kỷ niệm chương.
5. Chưa xem xét tặng Kỷ niệm chương đối với các nhân đang trong thời gian
xem xét kỷ luật hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc liên quan đến các vụ án mà chưa
có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
II. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng kỷ niệm chương.
1. Đối tượng, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây
dựng tổ chức Công đoàn” phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Cá nhân trong công tác tổ chức công đoàn:
- Cán bộ công đoàn chuyên trách ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trở lên
trở lên thời gian công tác liên tục, hoặc không liên tục cộng dồn từ đủ 20 năm công
Các biểu mẫu xet tặng kỷ niệm chương công đoàn 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các biểu mẫu xet tặng kỷ niệm chương công đoàn 2015 - Người đăng: phamphuonghg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các biểu mẫu xet tặng kỷ niệm chương công đoàn 2015 9 10 837