Ktl-icon-tai-lieu

Các bước xây dựng bộ công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ

Được đăng lên bởi minh20022002chuyenngoai
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
c¸c bíc x©y dùng bé c«ng cô theo dâi sù ph¸t triÓn cña trÎ
chñ ®Ò: B¶n th©n
líp B5: Trêng mÇm non Chuyªn Ngo¹i
TT ChØ sè lùa chän Minh chøng Ph¬ng ph¸p
theo dâi
Ph¬ng tiÖn thùc
hiÖn
C¸ch thùc
hiÖn
Thêi gian
thùc hiÖn
1 -ChØ sè3: NÐm
vµ b¾t bãng b»ng
hai tay tõ kho¶ng
c¸ch xa 4m
- TrÎ nÐm vµ b¾t bãng b»ng hai tay
kho¶ng c¸ch xa 4m, thØnh tho¶ng
cã «m bãng vµo ngùc
- Quan s¸t
- KiÓm tra bµi
tËp
- S©n tËp, 2
v¹ch song song
c¸ch nhau 4m,
bãng
- Trªn tiÕt häc - 30- 35
phót
2 - ChØ sè 8;d¸n
c¸c h×nh vµo
®óng vÞ trÝ cho
tríc kh«ng bÞ
nh¨n, d¸n c¸c bé
phËn cßn thiÕu
trªn c¬ thÓ
-TrÎ tù lµm kh«ng nhê ngêi kh¸c
gióp ®ì
- Quan s¸t
- Ph©n tÝch
s¶n phÈm
- GiÊy mµu, hå
d¸n, c¸c h×nh
- Trªn tiÕt häc 30- 35
phót
3 - ChØ sè 11: §i
th¨ng b»ng ®îc
trªn ghÕ thÓ dôc
- TrÎ thêng xuyªn ®i trªn ghÕ gi÷
®îc th¨ng b»ng hÕt chiÒu dµi cña
ghÕ
- Khi ®i m¾t nh×n phÝa tríc
- Quan s¸t
- KiÓm tra bµi
tËp
- S©n tËp
- GhÕ thÓ dôc
- Trªn tiÕt häc 30- 35
phót
4 - ChØ sè 14
Tham gia ho¹t
®éng häc tËp liªn
tôc vµ kh«ng cã
biÓu hiÖn mÖt
mái
- TrÎ kh«ng cã biÓu hiÖn mÖt mái
nh ng¸p, ngñ ngËt
- Thêng xuyªn gi÷ ®îc tËp trung
chó ý vµ tham gia ho¹t ®éng tÝch
cùc
- Quan s¸t
- KiÓm tra bµi
tËp
- s¸ch vë -Trªn tiÕt hoc,
ho¹t ®éng
gocS
- C¶ chñ
®iÓm
5 - ChØ sè 15; BiÕt
röa tay b»ng xµ
phßng tríc khi
¨n vµ sau khi ®i
vÖ sinh
-TrÎ thêng xuyªn tù röa tay b»ng
xµ phßng
Tay ®îc röa s¹ch xµ phßng
- quan s¸t
- KiÓm tra bµi
tËp
- níc, xµ phßng - Quan s¸t trÎ
tríc, sau khi
¨n, khi thÊy
tay trÎ bÈn
C¶ chñ
®iÓm
6 - ChØ sè 24: - TrÎ kh«ng ®i theo ngêi l¹ rñ - Quan s¸t - C« t¹o t×nh - Trong giê C¶ chñ
Các bước xây dựng bộ công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ - Trang 2
Các bước xây dựng bộ công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ - Người đăng: minh20022002chuyenngoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các bước xây dựng bộ công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ 9 10 223