Ktl-icon-tai-lieu

Các cách giải phương trình vô tỉ

Được đăng lên bởi dminhq18-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 1 lần
C¸c c¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh v« tû

Trong ch¬ng tr×nh ®¹i sè 9
Trong ch¬ng tr×nh to¸n häc phæ th«ng th× ph¬ng tr×nh nãi chung vµ ph¬ng
tr×nh v« tû nãi riªng lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ kiÕn thøc rÊt c¬ b¶n vµ phæ biÕn.
Víi bµi viÕt nµy chØ xin ®îc trao ®æi cïng c¸c b¹n vÒ c¸c c¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh
v« tû 1 Èn mµ ë ®ã chØ chøa c¸c c¨n thøc bËc hai cho phï hîp víi ch¬ng tr×nh ®¹i
sè líp 9.


C¸ch 1: Sö dông c«ng thøc cña ®Þnh nghÜa c¨n bËc 2 sè häc
a x

x  0
x2 = a



3x  4  x

VÝ dô: Gi¶i ph¬ng tr×nh
3x  4  x

Ta cã:

x  0
x2 = 3x + 4
Gi¶i: x2 = 3x + 4 ta ®îc x = -1 ; x = 4
§èi chiÕu víi x  0 th× nghiÖm cña ph¬ng tr×nh lµ x = 4


2

 C¸ch 2: Sö dông h»ng ®¼ng thøc A
¬ng tr×nh chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi
VÝ dô: Gi¶i ph¬ng tr×nh:
Víi ®iÒu kiÖn x  4 ta cã:
(2) 


- NÕu
- NÕu

x 44 x 4 4 



x  4 2



2



x 4 2 



x 4 2



x 4 

x 4

x  4 4

(2)

x  4  4 x  4  4 4

x 4  2



2

x  4  2 4

2. x  4  4

x 4 20

th× ta cã



|A| ®Ó ®a ph¬ng tr×nh v« tû vÒ ph-

4

x  4  2 4

x  4  2 0

th× ta cã

x 4



x 4 22

v×

x 4 2 0

x  8
 x = 8 (tho¶ m·n)
x<8
x  4 4

4=4
VËy ph¬ng tr×nh cã v« sè nghiÖm x tho¶ m·n 4  x  8

1

x  4

 C¸ch 3: B×nh ph¬ng 2 vÕ cña ph¬ng tr×nh v« tû ®· cho ®Ó cã ph¬ng tr×nh
h÷u tû:
2 x  5  3 x  5 2
(3)
VÝ dô: Gi¶i ph¬ng tr×nh:
®iÒu kiÖn

x 

2x + 5  0

3x – 5  0

x

5
2

5
3



x

5
3

Ta cã (3)  2 x  5  3x  5 (3’)2
Hai vÕ cña (3’) kh«ng ©m, ta b×nh ph¬ng 2 vÕ cña (3’) th× ®îc
2 x  5 3 x  5  4 3 x  5  4
4 3 x  5 6  x
(3’’)

Víi ®iÒu kiÖn 6 – x  0  x  6
Hai vÕ cña (3’’) kh«ng ©m nªn ta b×nh ph¬ng 2 vÕ cña (3’’) th× ®îc
16(3x – 5) = 36 + x2 – 12x

x2 – 60x + 116 = 0

x = 2 , x = 58
5
§èi chiÕu víi c¸c ®iÒu kiÖn x  3 vµ x  6 th× nghiÖm cña ph¬ng tr×nh lµ

x=2
Chó ý r»ng: ë c¸ch gi¶i nµy nÕu kh«ng ®Æt ®iÒu kiÖn cho 2 vÕ cña ph¬ng
tr×nh ®Òu kh«ng ©m (kh«ng d¬ng) th× sÏ dÔ m¾c sai lÇm, bëi cã sù xuÊt hiÖn cña
5
nghiÖm ngo¹i lai. ThËt vËy ë trong vÝ dô nµy nÕu chØ cã ®iÒu kiÖn x  3 råi b×nh
ph¬ng 2 vÕ cña (3) th× ta sÏ ®îc
2 x  5  3 x  5  2 ( 2 x  5)(3 x  5) 4



2 ( 2 x  5)(3 x  5) 5 x  4

(3’’’)

B×nh ph¬ng 2 vÕ cña ph¬ng tr×nh (3’’’) ta ®îc
x2 – 60x + 116 = 0

x = 2 , x = 58
5

§èi chiÕu víi ®iÒu kiÖn x  3 th× ph¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm x = 2 , x = 58.
Mµ khi thö l¹i ta l¹i thÊy:
- Khi x = 2  gi¸ trÞ c¸c vÕ tr¸i lµ
- Khi x = 58  gi¸ trÞ cña vÕ ph¶i lµ
2.58  5 

3.58  5  121 

2.2  5 

3.2  5  9 

1 2

169 11  13 ...
C¸c c¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh v« tû
Trong ch¬ng tr×nh ®¹i sè 9
Trong ch¬ng tr×nh to¸n häc phæ th«ng th× ph¬ng tr×nh nãi chung ph¬ng
tr×nh nãi riªng mét trong nh÷ng ®¬n kiÕn thøc rÊt b¶n phæ biÕn.
Víi bµi viÕt nµy chØ xin ®îc trao ®æi cïng c¸c b¹n c¸c c¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh
v« tû 1 Èn mµ ë ®ã chØ chøa c¸c c¨n thøc bËc hai cho phï hîp víi ch¬ng tr×nh ®¹i
sè líp 9.
C¸ch 1: Sö dông c«ng thøc cña ®Þnh nghÜa c¨n bËc 2 sè häc
x 0
x
2
= a
VÝ dô: Gi¶i ph¬ng tr×nh
Ta cã: x 0
x
2
= 3x + 4
Gi¶i: x
2
= 3x + 4 ta ®îc x = -1 ; x = 4
§èi chiÕu víi x 0 th× nghiÖm cña ph¬ng tr×nh lµ x = 4
C¸ch 2: Sö dông h»ng ®¼ng thøc |A| ®Ó ®a ph¬ng tr×nh v«vÒ ph-
¬ng tr×nh chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi
VÝ dô: Gi¶i ph¬ng tr×nh:
(2)
Víi ®iÒu kiÖn x 4 ta cã:
(2)
x 4
- NÕu x 8
th× ta cã x = 8 (tho¶ m·n)
- NÕu x < 8
th× ta cã
4 = 4
VËy ph¬ng tr×nh cã v« sè nghiÖm x tho¶ m·n 4 x 8
1
xa
xx 43
xx 43
2
A
44444 xxxx
444444444 xxxx
42424
22
xx
42424 xx
42424 xx
024 x
024 x
44224 xx
Các cách giải phương trình vô tỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các cách giải phương trình vô tỉ - Người đăng: dminhq18-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các cách giải phương trình vô tỉ 9 10 906