Ktl-icon-tai-lieu

các chuẩn giao tiếp

Được đăng lên bởi nguyentiendung0320
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
_________________________________________________Chương 5 Các chuẩn giao

tiếp

V- 1

¡ CHƯƠNG 5

các chuẩn giao tiếp
’ GIAO TIẾP DÙNG DÒNG ĐIỆN VÒNG 20 mA
’ CHUẨN GIAO TIẾP RS232D
– Đăc tính cơ
– Đặc tính điện
– Chức năng

’ CHUẨN GIAO TIẾP RS449, 422A & 423A
___________________________________________________________________________
____
Vấn đề kết nối các thiết bị truyền thông sẽ trở nên hỗn loạn một khi có rất nhiều thiết
bị của nhiều hãng sản xuất khác nhau được phép kết nối vào hệ thống thông tin quốc gia.
Thấy trước điều đó, Hiệp Hội Kỹ Nghệ Điện Tử (EIA) đã cho ra đời các chuẩn giao tiếp để
chuẩn hóa việc kết nối các thiết bị nói trên.
Khi máy tính (DTE) và các thiết bị truyền dữ liệu (DCE) khác được đặt trong cùng
một tòa nhà, chúng có thể được nối với nhau một cách kinh tế bằng những dây truyền hoặc
những mạch giao tiếp nối tiếp hoạt động ở băng tần cơ bản (dải nền).
Trong trường hợp trở kháng ra và tín hiệu TTL của UART không thích hợp để phát
trực tiếp lên đường dây, ta phải dùng mạch kích phát và thu, những mạch này cho phép sử
dụng các mức điện áp hoặc dòng điện lớn hơn tiêu chuẩn của IC số.
Chương này sẽ bàn đến một số chuẩn giao tiếp của EIA thỏa mãn các giao thức tầng
1, tức các tiêu chuẩn liên hệ đến tính năng vật lý của đường truyền, các đặc tính điện của tín
hiệu và cách sử dụng các bộ kết nối và các chân ra.

5.1 Giao tiếp dùng dòng điện vòng 20 mA
Dòng điện vòng đầu tiên được dùng để truyền tín hiệu nhị phân bất đồng bộ giữa máy
tính và máy viễn ấn (teleprinter, TTY). Trong cách truyền này, mức 1 được biểu thị bởi dòng
điện vòng 20 mA và mức 0 bởi dòng điện 0 mA. Như vậy thông tin được truyền đi chính là sự
tắt mở của dòng điện.
Hệ thống là một vòng kín gồm một nguồn dòng tạo ra dòng điện không đổi 20 mA, bộ
phận đóng ngắt (current switch) được đặt ở máy phát và bộ phận dò ra dòng điện này (current
detect) ở máy thu.
Khi hệ thống không có tín hiệu để truyền, người ta giám sát sự liên tục của hệ thống
dựa vào sự hiện hữu của dòng điện 20 mA này. Đây chính là lý do tại sao trong các hệ thống
sau này người ta đưa bit 1 lên đường truyền khi hệ thống nghỉ.
(H 5.1) là một hệ thống dùng dòng điện vòng với bộ phận đóng ngắt là các relay.
Ở phần phát, giả sử dữ liệu đến từ ngã TxD của UART là bit 1, transistor dẫn làm
đóng relay phát, dòng điện 20 mA chạy qua phần thu và đóng relay thu, đưa ngã ra lên cao
(sau khi qua cổng đảo), tín hiệu này được truyền đến UART trên đường RxD. Nếu tín hiệu
phát là bit 0 trên đường TxD, do không có dòng điện c...
_________________________________________________Chương 5 Các chun giao
tiếp
V - 1
¡ CHƯƠNG 5
các chun giao tiếp
GIAO TIP DÙNG DÒNG ĐIN VÒNG 20 mA
CHUN GIAO TIP RS232D
Đăc tính cơ
Đặc tính đin
Chc năng
CHUN GIAO TIP RS449, 422A & 423A
___________________________________________________________________________
____
Vn đề kết ni các thiết b truyn thông s tr nên hn lon mt khi có rt nhiu thiết
b ca nhiu hãng sn xut khác nhau được phép kết ni vào h thng thông tin quc gia.
Thy trước điu đó, Hip Hi K Ngh Đin T (EIA) đã cho ra đời các chun giao tiếp để
chu
n hóa vic kết ni các thiết b nói trên.
Khi máy tính (DTE) và các thiết b truyn d liu (DCE) khác được đặt trong cùng
mt tòa nhà, chúng có th được ni vi nhau mt cách kinh tế bng nhng dây truyn hoc
nhng mch giao tiếp ni tiếp hot động băng tn cơ bn (di nn).
Trong trường hp tr kháng ra và tín hiu TTL ca UART không thích hp để phát
trc tiếp lên đường dây, ta ph
i dùng mch kích phát và thu, nhng mch này cho phép s
dng các mc đin áp hoc dòng đin ln hơn tiêu chun ca IC s.
Chương này s bàn đến mt s chun giao tiếp ca EIA tha mãn các giao thc tng
1, tc các tiêu chun liên h đến tính năng vt lý ca đường truyn, các đặc tính đin ca tín
hiu và cách s dng các b kết ni và các chân ra.
5.1 Giao tiếp dùng dòng đin vòng 20 mA
Dòng đin vòng đầu tiên được dùng để truyn tín hiu nh phân bt đồng b gia máy
tính và máy vin n (teleprinter, TTY). Trong cách truyn này, mc 1 được biu th bi dòng
đin vòng 20 mA và mc 0 bi dòng đin 0 mA. Như vy thông tin được truyn đi chính là s
tt m ca dòng đin.
H thng là mt vòng kín gm mt ngun dòng to ra dòng đin không đổi 20 mA, b
ph
n đóng ngt (current switch) được đặt máy phát và b phn dò ra dòng đin này (current
detect) máy thu.
Khi h thng không có tín hiu để truyn, người ta giám sát s liên tc ca h thng
da vào s hin hu ca dòng đin 20 mA này. Đây chính là lý do ti sao trong các h thng
sau này người ta đưa bit 1 lên đường truyn khi h thng ngh.
(H 5.1) là mt h thng dùng dòng đin vòng vi b phn
đóng ngt là các relay.
phn phát, gi s d liu đến t ngã TxD ca UART là bit 1, transistor dn làm
đóng relay phát, dòng đin 20 mA chy qua phn thu và đóng relay thu, đưa ngã ra lên cao
(sau khi qua cng đảo), tín hiu này được truyn đến UART trên đường RxD. Nếu tín hiu
phát là bit 0 trên đường TxD, do không có dòng đin chy qua, các relay phát và thu đều h ,
ta được bit 0 trên đường RxD.
_________________________________________________________________________________________________________________
Nguyn Trung Lp Truyn
d liu
các chuẩn giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các chuẩn giao tiếp - Người đăng: nguyentiendung0320
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
các chuẩn giao tiếp 9 10 791