Ktl-icon-tai-lieu

Các chức năng quản lý giáo dục

Được đăng lên bởi Như Thủy
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC CHỨC NĂNG
QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Gi¶ng viªn

Ths.Lª ThÞ Mai Ph¬ng

Email: lemaiphuong63@yahoo.com

1

I. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC
1.1. Khái niệm về chức năng QLGD

1.2. Chøc n¨ng qu¶n lý giáo dục
• KÕ ho¹ch
• Tæ chøc
• ChØ ®¹o
• KiÓm tra
1.3. Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c chøc n¨ng trong QLGD
2

1.1. Khái niệm
Chøc n¨ng qu¶n lý: Lµ mét d¹ng ho¹t ®éng
qu¶n lý chuyªn biÖt th«ng qua ®ã chñ thÓ qu¶n
lý t¸c ®éng vµo ®èi tîng qu¶n lý nh»m thùc
hiÖn môc tiªu nhÊt ®Þnh
Chøc n¨ng qu¶n lý gi¸o dôc:" Mét d¹ng ho¹t
®éng qu¶n lý chuyªn biÖt th«ng qua ®ã chñ thÓ
qu¶n lý t¸c ®éng vµo ®èi tîng qu¶n lý nh»m
thùc hiÖn môc tiªu qu¶n lý gi¸o dôc nhÊt ®Þnh."
3

1.2 Ph©n lo¹i chøc n¨ng qu¶n lý gi¸o dôc
Cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ ph©n lo¹i c¸c chøc n¨ng QL

• Theo truyÒn thèng, H. Fayol ®a ra 5 chøc
n¨ng qu¶n lý ®ã lµ :
1. KÕ ho¹ch (Planning)
2. Tæ chøc (organising)
3. ChØ huy (Dirccting)
4. Phèi hîp (Co - ordinating)
5. KiÓm tra (Controlling)
4

•Theo D.M. Kruk cã 5 chøc n¨ng, ®ã lµ :
1. KÕ ho¹ch
2. Tæ chøc
3. Phèi hîp
4. ChØ ®¹o
5. KiÓm kª vµ kiÓm tra
• Theo G. Kh. P«Pèp :
1. Qu¶n lý s¬ bé (x¸c ®Þnh môc tiªu, dù
®o¸n, ..)
2. Qu¶n lý cô thÓ (tæ chøc, ra lÖnh, chØ huy)
3. KiÓm tra (kiÓm kª, ph©n tÝch, mèi liªn hÖ 5 ng

• Theo UNESCO bao gåm 8 chøc n¨ng QL :
1. X¸c ®Þnh nhu cÇu
2. ThÈm ®Þnh vµ ph©n tÝch d÷ liÖu
3. X¸c ®Þnh môc tiªu
4. KÕ ho¹ch ho¸
5. TriÓn khai c«ng viÖc
6. §iÒu chØnh
7. §¸nh gi¸
8. Sö dông liªn hÖ ngîc vµ t¸i x¸c ®Þnh c¸c
vÊn ®Ò cho qu¸ tr×nh qu¶n lý tiÕp theo.
6

•
Theo quan ®iÓm qu¶n lý hiÖn ®¹i, tõ
nh÷ng chøc n¨ng qu¶n lý ®· nªu cã thÓ kh¸i
qu¸t mét sè chøc n¨ng qu¶n lý nÒn t¶ng sau:
- KÕ ho¹ch
- Tæ chøc
- ChØ ®¹o
- KiÓm tra

7

1.3. Qu¸ tr×nh qu¶n lý gi¸o dôc
Qu¸ tr×nh qu¶n lý lµ "Qu¸ tr×nh ho¹t
®éng cña chñ thÓ qu¶n lý nh»m thùc hiÖn hÖ
thèng c¸c chøc n¨ng qu¶n lý ®Ó ®a hÖ qu¶n
lý tíi môc tiªu ®· dù kiÕn"
Chu tr×nh qu¶n lý lµ sù kÕt hîp c¸c chøc
n¨ng qu¶n lý theo trËt tù thêi gian x¸c ®Þnh,
trong ®ã c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý kÕ tiÕp nhau và
8
lÆp ®i lÆp l¹i.

1.4 Các chức năng QL & QLGD
1.4.1 Chøc n¨ng kÕ ho¹ch trong qu¸ tr×nh QLGD

1) Kh¸i niÖm: Lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh c¸c môc
tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng
biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã.
NhiÖm vô ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng kÕ ho¹ch
- X¸c ®Þnh ®óng môc tiªu ph¸t triÓn gi¸o dôc;
- QuyÕt ®Þnh dïng nh÷ng biÖn ph¸p mang
tÝnh kh¶ thi.
9

2) VÞ trÝ: Lµ vÞ trÝ ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh QL.
3) Vai trß:
- Lµ vai trß khëi ®Çu, ®Þnh híng cho qu¸
tr×nh qu¶n lý
- Lµ c¬ së huy ®éng tèi ®a c¸c nguån...
1
CÁC CHỨC NĂNG
QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Gi¶ng viªn Ths.Lª ThÞ Mai Ph ¬ng
Email: lemaiphuong63@yahoo.com
Các chức năng quản lý giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các chức năng quản lý giáo dục - Người đăng: Như Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Các chức năng quản lý giáo dục 9 10 284