Ktl-icon-tai-lieu

Các chuổi phản ứng hoá học

Được đăng lên bởi tqvinhag
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1588 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các chuổi phản ứng
BAØI TAÄP VEÀ ANKAN

Na  O  C  CH 2  C  O  Na  2 NaOH
1.

P

P

O

O

to

CH
 4 2 Na2CO3

o

CH 3COOH  2 NaOH
   CaO,t CH 4  Na2CO3 H 2O
2.
Al4C3  12 H 2O

3CH
 4 4 Al  OH  3
3.

Al4C3  12 HCl


3CH
 4

4 AlCl3

3CH
 4 2 Al2  SO4  3

Al4C3  6 H 2 SO
4 
o

4.

C3 H 8 
  Cracking,t

5.

C  2 H 2


6.

CO2  4 H 2 
 vikhuan  CH 4

7.

CO  3H
2 

8.

CH 3COONa  NaOH 
 CaO ,t  CH 4

CH 4 C2 H 6

300o C

CH 4

Ni ,250o C



CH 4

2 H 2O

H 2O
o

Na2CO3

9.
10.
11.
12.
13.
14.

2CH 4


1500o C
làm lanh nhanh



C2 H 2  H 2O


C 2 H 2 3H 2

HgSO4
80o C

CH 3CHO  H 2

2C2 H 5OH


C2 H 5OH

 C4 H 6 2 H 2O
 H2

Al2O3
450o C

C4 H 6  2 H 2

C4 H10
 

Ni
to

CH 3CHO

Ni
to

C4 H 10



Cracking

C3 H 6 CH 4

CH 3  CH  CH 2  HOH


CH 3 CH CH 3
|

OH

15.

dpdd
2CH 3COONa  2 H 2O 
 có vách

ngan

C2 H6

17.

C2 H 6  Cl2 ánh sáng

HCl

18.

C2 H 5Cl  2 Na  ClC2 H
5 

19.

C4 H10
 

20.

cua nito
CH 4  O2 
  Các oxit

600o C

21.

HCHO  2 Ag 2O
 

16.



Cracking

C2 H 5Cl

C
4 H 10

2CO2 NaOH


2 NaCl

C3 H 6 CH 4
NH 3

HCHO H 2O

 CO2  H 2O 4 Ag

H2

22.

C3 H 7Cl  NaOH loãng

23.

C3 H 7OH  CuO

to

to

C3 H 7OH

NaCl


CH 3 CH
 2 CHO

 Cu H 2O

1
Mn 2
CH 3  CH 2  CHO  O

 CH 3 CH 2 COOH
2
2
24.
2 SO4 ( d )
CH 3  CH 2  CH 2OH
  H180
CH
 3 CH
 CH 2 H 2O
o
C
25.

CH 3  CH 2  CH 2  HCl


CH 3 CH CH 3
|

Cl

26.

CH 3  CH  CH 3  NaOH loãng
|

27.


CH 3 CH 
CH 3
|

Cl

|

to


CH 3 C 
CH 3  Cu H 2O
P

O

OH

C H  
29. 5 12

NaCl

OH

CH 3  CH  CH 3  CuO
28.

to

 C3 H16 C2 H 6

Cracking








  CH  CH 2 
|


 CH

3

 n

xt ,t o

nCH 3  CH  CH
2  
30.
31.



CH 3  CH  CH 2  CH 3 


Dehidro


 CH 2  C  CH
|


CH 3


|

CH 3




CH 2


 n

2H 2

32.





  CH 2 C  CH CH 2 
|




CH 3

 n

xt ,t o
p

nCH 2  C  CH  CH
2  
|



CH 3
33.

CH 3  CH  CH 2  CH 3 
 Dehidro  CH 3 C  CH CH 3 H 2
|

|

CH 3

CH 3


xt ,t o
p

nCH 3  C  CH  
34.

|

|

CH 3

CH 3



CH 3




  C  CH 
|
|


 CH 3 CH 3 

 n
|

BAØI TAÄP VEÀ ANKAÑIEN

1.

HO  CH 2  CH 2  COONa  NaOH
2.
3.

2C2 H 5OH


Al2O3
450o C

to


CH 3 CH
 2 OH

Na2CO3

 CH 2 CH CH  CH 2 2 H 2O H 2

CH 2  CH  CH  CH 2  Br
2 

CH
 2 CH
 2 CH

CH 2  CH  CH  CH 2  Br
2 

CH 2  CH  CH  CH 2  2 Br
2 

nCH 2  CH  CH  C...
Các chui phn ng
BAØI TAÄP VEÀ ANKAN
1.
2 4 2 3
2 2
o
t
Na O C CH C O Na NaOH CH Na CO
O O

P P
2.
,
3 4 2 3 2
2
o
CaO t
CH COOH NaOH CH Na CO H O

3.
4 3 2 4
3
12 3 4Al C H O CH Al OH 
4 3 4 3
12 3 4Al C HCl CH AlCl 
4 3 2 4 4 2 4
3
6 3 2Al C H SO CH Al SO 
4.
,
3 8 4 2 6
o
Cracking t
C H CH C H
5.
300
2 4
2
o
C
C H CH 
6.
2 2 4 2
4 2
vikhuan
CO H CH H O 
7.
8.
,
3 4 2 3
o
CaO t
CH COONa NaOH CH Na CO 
Các chuổi phản ứng hoá học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các chuổi phản ứng hoá học - Người đăng: tqvinhag
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Các chuổi phản ứng hoá học 9 10 48