Ktl-icon-tai-lieu

CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA 10

Được đăng lên bởi thanh_tung9500
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LTĐH

C|c chuyên đề hóa học lớp 10

A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN
- Nguyên tử:

+ Hạt nh}n:
proton (p, điện tích +)
Notron (n, không mang điện)
+ Lớp vỏ: electron (e, điện tích -)

- Điều kiện bền của nguyên tử: (Z ≤ 82) => 1 ≤

mp = mn = 1,67.10-27kg = 1u
me = 9,1.10-31kg

N
≤ 1,5 ( trừ H)
P

- Đồng vị: l{ những loại nguyên tử của cùng 1 nguyên tố , có cùng số proton nhưng kh|c nhau về số notron
nên số khối kh|c nhau.
- Khối lượng nguyên tử trung bình:

MA 

 A .a % (A : Số khối của c|c đồng vị, a %: phần trăm tương ứng của c|c đồng vị)
a %
i

i

i

i

i

- Lớp electron: Gồm c|c e có mức năng lượng gần bằng nhau
Lớp
1
2
3
4
5
6
nhân

K

L

M

N

O

P

Q

7
…..

Trật tự năng lượng tăng dần
+ Số el tối đa ở lớp thứ n l{ 2n2 e
+ Lớp thứ n có n ph}n lớp
+ Số el tối đa ở ph}n lớp l{: s (2), p(6), d(10) , f(14)
- Cơ sở điền electron v{o nguyên tử: C|c electron được sắp xếp trong nguyên tử theo nguyên lí vững bền, nguyên
lí Pauli v{ quy tắc Hund
+ Nguyên lí vững bền:C|c electron ph}n bố v{o c|c AO có mức năng lượng từ thấp đến cao
+ Nguyên lí Pauli: Trên 1 AO chỉ có thể có nhiều nhất 2 electron v{ 2 el n{y phải có chiều tự quay kh|c nhau
+ Quy tắc Hund: C|c electron sẽ được ph}n bố trên c|c AO sao cho số electron độc th}n l{ tối đa v{ c|c
electron n{y phải có chiều tự quay giống nhau
 Trong một ph}n lớp, nếu số e ≤ số AO thì c|c e đều phải l{ độc th}n để có số e đoocj th}n l{ tối đa
* C|c ph}n lớp có đủ số e tối đa (s2, p6, d10, f14): Ph}n lớp b~o hòa
* C|c ph}n lớp chưa đủ số e tối đa : Ph}n lớp chưa b~o hòa
* C|c ph}n lớp có số e độc th}n = số AO (d5, f7): Ph}n lớp b|n b~o hòa
- Cấu hình electrron nguyên tử: l{ sự ph}n bố c|c e theo lớp, ph}n lớp v{ AO. C|c e thuộc lớp ngo{i cùng quyết
định tính chất của chất:
+ C|c khí hiếm, trừ Heli, nguyên tử có 8 e ngo{i cùng đều rất bền vững  khó tham gia phản ứng hóa học
+ C|c kim loại, nguyên tử có ít (1, 2, 3) e ngo{i cùng  dễ cho e để tạo th{nh ion dương có cấu hình e
giống khí hiếm
+ C|c phi kim, nguyên tử có nhiều (5, 6, 7) e ngo{i cùng  dễ nhận thêm e để tạo th{nh ion }m có cấu
hình e giống khí hiếm
+ C|c nguyên tử còn có thể dùng chung e ngo{i cùng tạo ra c|c hợp chất trong đó cấu hình e của c|c nguyên
tử cũng giống c|c khí hiếm

3V
4
π R3 => R = 3
4
3
4
Thể tích 1 mol nguyên tử =
π R3.N ( N = 6,02.1023 )
3
A
A

1 mol nặng A gam => d =
(g/cm3) => R =
V 4 R 3 N
3

- B|n kính nguyên tử: V =

3

3A
(cm)
4Nd

AD CT trên khi coi nguyên tử l{ những hình cấu chiếm 100% thể tích nguyên tử.
Thực tế, nguyên tử rỗng, phần t...
LTĐH C|c chuyên đề hóa học lớp 10
1
A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN
- Nguyên tử: + Hạt nh}n: proton (p, điện tích +) m
p
= m
n
= 1,67.10
-27
kg = 1u
Notron (n, không mang điện)
+ Lớp vỏ: electron (e, điện tích -) m
e
= 9,1.10
-31
kg
- Điều kiện bền của nguyên tử: (Z ≤ 82) => 1 ≤
N
P
1,5 ( trừ H)
- Đồng vị: l{ những loại nguyên tử của cùng 1 nguyên tố , cùng số proton nhưng kh|c nhau về số notron
nên số khối kh|c nhau.
- Khối lượng nguyên tử trung bình:
ii
A
i
A .a %
M
a%
(A
i
: Số khối của c|c đồng vị, a
i
%: phần trăm tương ứng của c|c đồng vị)
- Lớp electron: Gồm c|c e có mức năng lượng gần bằng nhau
Lớp 1 2 3 4 5 6 7
…..
K L M N O P Q
Trật tự năng lượng tăng dần
+ Số el tối đa ở lớp thứ n l{ 2n
2
e
+ Lớp thứ n có n ph}n lớp
+ Số el tối đa ở ph}n lớp l{: s (2), p(6), d(10) , f(14)
- sở điền electron v{o nguyên tử: C|c electron được sắp xếp trong nguyên tử theo nguyên vững bền, nguyên
lí Pauli v{ quy tắc Hund
+ Nguyên lí vững bền:C|c electron ph}n bố v{o c|c AO có mức năng lượng từ thấp đến cao
+ Nguyên lí Pauli: Trên 1 AO chỉ có thể có nhiều nhất 2 electron v{ 2 el n{y phải có chiều tự quay kh|c nhau
+ Quy tắc Hund: C|c electron sẽ được ph}n bố trên c|c AO sao cho số electron độc th}n l{ tối đa v{ c|c
electron n{y phải có chiều tự quay giống nhau
Trong một ph}n lớp, nếu số e ≤ số AO thì c|c e đều phải l{ độc th}n để có số e đoocj th}n l{ tối đa
* C|c ph}n lớp có đủ số e tối đa (s
2
, p
6
, d
10
, f
14
): Ph}n lớp b~o hòa
* C|c ph}n lớp chưa đủ số e tối đa : Ph}n lớp chưa b~o hòa
* C|c ph}n lớp có số e độc th}n = số AO (d
5
, f
7
): Ph}n lớp b|n b~o hòa
- Cấu hình electrron nguyên tử: l{ sự ph}n bố c|c e theo lớp, ph}n lớp v{ AO. C|c e thuộc lớp ngo{i cùng quyết
định tính chất của chất:
+ C|c khí hiếm, trừ Heli, nguyên t có 8 e ngo{i cùng đều rất bền vững
khó tham gia phản ứng hóa học
+ C|c kim loại, nguyên tử ít (1, 2, 3) e ngo{i cùng
dễ cho e để tạo th{nh ion dương cấu nh e
giống khí hiếm
+ C|c phi kim, nguyên tử nhiều (5, 6, 7) e ngo{i cùng
dễ nhận thêm e để tạo th{nh ion }m cấu
hình e giống khí hiếm
+ C|c nguyên tử còn có thể dùng chung e ngo{i cùng tạo ra c|c hợp chất trong đó cấu hình e của c|c nguyên
tử cũng giống c|c khí hiếm
- B|n kính nguyên tử: V =
4
3
π R
3
=> R =
3
3V
4
Thể tích 1 mol nguyên tử =
4
3
π R
3
.N ( N = 6,02.10
23
)
1 mol nặng A gam => d =
3
AA
4
V
RN
3
(g/cm
3
) => R =
3
3A
4 Nd
(cm)
AD CT trên khi coi nguyên tử l{ những hình cấu chiếm 100% thể tích nguyên tử.
Thực tế, nguyên tử rỗng, phần tinh thể chỉ chiếm a%. Nên c|c bước tính như sau:
+ V mol nguyên tử có khe rỗng: V
mol (có khe rỗng)
=
A
d
= V
o
.
nhân
CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA 10 - Người đăng: thanh_tung9500
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA 10 9 10 186