Ktl-icon-tai-lieu

Các chuyên đề lý thuyết và bài tập Hóa Học lớp 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Lộc
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 91939 lần   |   Lượt tải: 1008 lần
Where there is a will, there is a way

HÓA HỌC LỚP 8
Vi Nhân Nan
SDT: 0988 770 690
www.facebook.com/groups/giasuhoahoc

PHẦN 1:
DẠNG BÀI TẬP CĂN BẢN HÓA HỌC 8
Dạng 1: Lập CTHH của hợp chất khi biết hóa trị.
* Lý thuyết về CTHH:
1.1/ Công thức hóa học của đơn chất: Ax
- Với kim loại và một số phi kim ở trạng thái rắn: x = 1. VD: Cu, Ag, Fe, Ca…
- Với các phi kim ở trạng thái khí, thường: x = 2. VD: O2; Cl2; H2; N2…
1.2/ Công thức hóa học của hợp chất: AxByCzDt…
1.3/ Ý nghĩa của CTHH:
- Nguyên tố nào tạo ra chất.
- Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 phân tử chất.
- Phân tử khối của chất.
1.4/ Qui tắc về hóa trị: “ Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ
số và hóa trị của nguyên tố kia”
a b
AxBy => a.x = b.y.
1.5/ Lập CTHH của hợp chất khi biết hóa trị:
- Viết CT dạng chung: AxBy.
- Áp dụng qui tắc hóa trị: x.a = y.b
- Rút ra tỉ lệ: x/y = b/a = b’/a’ (tối giản)
- Viết CTHH.

* Bài tập vận dụng:
*.* Bài tập mẫu: Lập CTHH cho các hợp chất:
a. Al và O
b. Ca và (OH)
c. NH4 và NO3.
Giải:
III II
a. CT dạng chung: AlxOy.
- Áp dụng qui tắc về hóa trị: x.III = y.II
II
- Rút ra tỉ lệ: x  III => x = 2; y = 3
y
- CTHH: Al2O3
II I
b. CT dạng chung: Cax (OH)y.
- Áp dụng qui tắc về hóa trị: x.II = y.I
I
- Rút ra tỉ lệ: x  II => x = 1; y = 2
y
- CTHH: Ca(OH)2 (Chỉ số bằng 1 thì không ghi trên CTHH)
c. CT dạng chung: (NH4)x (NO3)y.
- Áp dụng qui tắc về hóa trị: x.I = y.I
- Rút ra tỉ lệ: x  II => x = 1; y = 1
y
Vi Nhân Nan

www.facebook.com/groups/giasuhoahoc/

Where there is a will, there is a way

-

CTHH: NH4NO3

*.* Bài tập vận dụng:
Bài 1: Lập CTHH cho các hợp chất:
a. Cu(II) và Cl
b. Al và (NO3)
c. Ca và (PO4)
d. ( NH4) và (SO4)
e. Mg và O
g. Fe(III) và (SO4).
Bài 2: Lập CTHH giữa sắt có hóa trị tương ứng trong công thức FeCl2 với nhóm (OH).
Bài 3: Lập CTHH cho các hợp chất:
1. Al và (PO4)
2. Na và (SO4)
3. Fe (II) và Cl
4. K và (SO3)
5. Na và Cl
6. Na và (PO4)
7. Mg và (CO3)
8. Hg và (NO3)
9. Zn và Br
10.Ba và (HCO3)
11.K và (H2PO4)
12.Na và (HSO4)
*.* Cách làm khác:
ab
- Viết CT dạng chung: AxBy.
- Tìm bội số chung nhỏ nhất của 2 hóa trị (a,b) = c
- Tìm: x = c: a ; y = c:b
- Viết CTHH.
*.*.* Ví dụ minh họa: Lập CTHH cho hợp chất: Al và O
Giải:
III II
- CT dạng chung: AlxOy.
- BSCNN (3,2) = 6
- x = 6: 3 = 2; y = 6 : 2 =3
- CTHH: Al2O3
*.*.* Lưu ý:(Lập nhanh một CTHH)
- Khi a = 1 hoặc b = 1 hoặc a = b = 1 => x = b ; y = a.
- Khi a, b không phải là bội số của nhau (a không chia hết cho b và ngược lại) thì x = b; y = ...
Where there is a will, there is a way
Vi Nhân Nan www.facebook.com/groups/giasuhoahoc/
HÓA HC LP 8
Vi Nhân Nan
SDT: 0988 770 690
www.facebook.com/groups/giasuhoahoc
PHẦN 1:
DẠNG BÀI TẬP CĂN BẢN HÓA HỌC 8
Dạng 1: Lập CTHH của hợp chất khi biết hóa trị.
* Lý thuyết về CTHH:
1.1/ Công thức hóa học của đơn chất: A
x
- Với kim loại và một số phi kim ở trạng thái rắn: x = 1. VD: Cu, Ag, Fe, Ca…
- Với các phi kim ở trạng thái khí, thường: x = 2. VD: O
2
; Cl
2
; H
2
; N
2
1.2/ Công thức hóa học của hợp chất: A
x
B
y
C
z
D
t
1.3/ Ý nghĩa của CTHH:
- Nguyên tố nào tạo ra chất.
- Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 phân tử chất.
- Phân tử khối của chất.
1.4/ Qui tắc về hóa trị: “ Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ
số và hóa trị của nguyên tố kia”
a b
A
x
B
y
=> a.x = b.y.
1.5/ Lập CTHH của hợp chất khi biết hóa trị:
- Viết CT dạng chung: A
x
B
y
.
- Áp dụng qui tắc hóa trị: x.a = y.b
- Rút ra tỉ lệ: x/y = b/a = b’/a’ (tối giản)
- Viết CTHH.
* Bài tập vận dụng:
*.* Bài tập mẫu: Lập CTHH cho các hợp chất:
a. Al và O
b. Ca và (OH)
c. NH
4
và NO
3
.
Giải:
III II
a. CT dạng chung: Al
x
O
y
.
- Áp dụng qui tắc về hóa trị: x.III = y.II
- Rút ra tỉ lệ:
III
II
y
x
=> x = 2; y = 3
- CTHH: Al
2
O
3
II I
b. CT dạng chung: Ca
x
(OH)
y
.
- Áp dụng qui tắc về hóa trị: x.II = y.I
- Rút ra tỉ lệ:
II
I
y
x
=> x = 1; y = 2
- CTHH: Ca(OH)
2
(Chỉ số bằng 1 thì không ghi trên CTHH)
c. CT dạng chung: (NH
4
)
x
(NO
3
)
y
.
- Áp dụng qui tắc về hóa trị: x.I = y.I
- Rút ra tỉ lệ:
I
I
y
x
=> x = 1; y = 1
Các chuyên đề lý thuyết và bài tập Hóa Học lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các chuyên đề lý thuyết và bài tập Hóa Học lớp 8 - Người đăng: Nguyễn Văn Lộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Các chuyên đề lý thuyết và bài tập Hóa Học lớp 8 9 10 275