Ktl-icon-tai-lieu

các chuyên đề olympic sinh học lớp 10

Được đăng lên bởi nhungsociu3
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các chuyên đề ôn tập OLYMPIC sinh học 10 - Phần tế bào
THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4
LẦN XV – NĂM 2010
Chuyên đề 1: Thế giới sống
Câu 1:
1. Trong hệ thống phân loại 3 lãnh giới, giữa vi sinh vật cổ và vi khuẩn
cùng thuộc nhóm tế bào nhân sơ nhưng chúng được xếp theo 2 lãnh
giới riêng. Tại sao?
2. Tại sao ở thế kỉ XIX nấm được xếp vào giới Thực vật, đến thế kỉ XX
Whittaker và Margulis lại xếp nấm vào một giới riêng?
Trả lời:
1. Trong hệ thống phân loại 3 lãnh giới, giữa vi sinh vật cổ và vi khuẩn
cùng thuộc một nhóm tế bào nhân sơ nhưng chúng được xếp theo 2
lãnh giới riêng vì
Đặc điểm
Thành tế bào

Vi khuẩn
Chứa peptidoglican
(murein)

Hệ gen
Điều kiện môi
trường sống

Không chứa intron
Ít khắc nghiệ

Vi sinh vật cổ
Hỗn hợp gồm
polisaccarit, protein và
glycoprotein
(pseudomurein)
Có chứa intron
Rất khắc nghiệt về
nhiệt độ, độ muối

2. Ở thế kỉ XIX nấm được xếp vào giới thực vật, đến thế kỉ XX
Whittaker và Margulis lại xếp nấm vào giới riên vì
- Ở thế kỉ XIX nấm được xếp vào giới thực vật vì nấm có đặc điểm
giống với thực vật: sinh vật nhân thực, đa bào, sống cố định và có
thành tế bào.
- Đến thế kỉ XX Whittaker và Margulis lại xếp nấm vào mọt giới riêng
vì nấm có những đặc điểm cơ bản khác với thực vật: chất dự trữ của
nấm là glycogen, thành tế bào cấu tạo từ kitin và không có chứa lục
lạp.
Câu 2:
1. Tại sao ở đáy biển sâu rất phong phú vi khuẩn hoa tự dưỡng nhưng lại
rất ít vi khuẩn quang hợp?

2. Vì sao vi khuẩn gây viêm loét dạ dày không ưa axit nhưng sống được
trong dạ dày có pH rất thấp (pH = 2-3)?
3. nuôi hai chủng vi sinh vật A, B trong cùng mọt môi trường tối thiểu
thấy chúng sinh trưởng phát triển bình thường nhưng khi tách hai
chủng A và B ra nuôi riêng trong điều kiện môi trường tối thiể thì cả
hai chủng đều không phát triển được. Hãy giải thích hiện tượng trên.
4. Nuôi Escherichia coli trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo có nguồn
cung cấp cacbon và glucozo và sorbitol, sau một thời gian người ta
nhận thấy sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn này có dạng như đồ
thị sau.

Chú thích các pha ứng với các vị trí 1,2,3,4 của đồ thị và giải thích.
Trả lời:
1. - Nước biển giàu CO2 và các kẽ nứt từ đáy biển là nơi thải ra nhiều
Fe, S, CH4… là nguồn cung cấp C và năng lượng cho vi khuẩn hóa
dưỡng phát triển.
- Ở đáy bieenrr sâu rất ít ánh sáng có thể xuyên tới được nên không
thích hợp cho vi khuẩn quang hợp sinh sống.
2. Sống trong dạ dày,vi khuẩn gắn vào các tế bào tiết chất nhầy của dạ
dày và tiết ra enzim ureaza phân giải ure thành NH4+ nâng cao pH t...
Các chuyên đề ôn tập OLYMPIC sinh học 10 - Phần tế bào
THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4
LẦN XV – NĂM 2010
Chuyên đề 1: Thế giới sống
Câu 1:
1. Trong hệ thống phân loại 3 lãnh giới, giữa vi sinh vật cổ và vi khuẩn
cùng thuộc nhóm tế bào nhân sơ nhưng chúng được xếp theo 2 lãnh
giới riêng. Tại sao?
2. Tại sao ở thế kỉ XIX nấm được xếp vào giới Thực vật, đến thế kỉ XX
Whittaker và Margulis lại xếp nấm vào một giới riêng?
Trả lời:
1. Trong hệ thống phân loại 3 lãnh giới, giữa vi sinh vật cổ và vi khuẩn
cùng thuộc một nhóm tế bào nhân sơ nhưng chúng được xếp theo 2
lãnh giới riêng vì
Đặc điểm Vi khuẩn Vi sinh vật cổ
Thành tế bào Chứa peptidoglican
(murein)
Hỗn hợp gồm
polisaccarit, protein và
glycoprotein
(pseudomurein)
Hệ gen Không chứa intron Có chứa intron
Điều kiện môi
trường sống
Ít khắc nghiệ Rất khắc nghiệt về
nhiệt độ, độ muối
2. Ở thế kỉ XIX nấm được xếp vào giới thực vật, đến thế kỉ XX
Whittaker và Margulis lại xếp nấm vào giới riên vì
- Ở thế kỉ XIX nấm được xếp vào giới thực vật vì nấm có đặc điểm
giống với thực vật: sinh vật nhân thực, đa bào, sống cố định và có
thành tế bào.
- Đến thế kỉ XX Whittaker và Margulis lại xếp nấm vào mọt giới riêng
vì nấm có những đặc điểm cơ bản khác với thực vật: chất dự trữ của
nấm là glycogen, thành tế bào cấu tạo từ kitin và không có chứa lục
lạp.
Câu 2:
1. Tại sao ở đáy biển sâu rất phong phú vi khuẩn hoa tự dưỡng nhưng lại
rất ít vi khuẩn quang hợp?
các chuyên đề olympic sinh học lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các chuyên đề olympic sinh học lớp 10 - Người đăng: nhungsociu3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
các chuyên đề olympic sinh học lớp 10 9 10 675