Ktl-icon-tai-lieu

Các Chuyên đề và bài tập vật lý 2

Được đăng lên bởi Van Minh Bony
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 3036 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Dao động - sóng

CHƯƠNG 1

DAO ĐỘNG VÀ SÓNG
A. DAO ĐỘNG
Dao động là chuyển động trong một không gian hẹp và xung quanh một vị trí cân bằng.
Trong tự nhiên, dao động hay chuyển động tuần hoàn là những chuyển động rất thường gặp. Có
rất nhiều hiệu ứng tuần hoàn như nhịp tim của động vật, các mùa trong năm, sự lắc lư của con
lắc đồng hồ, sự đung đưa của cành lá, võng, sự dập dềnh của các vật nổi trên mặt nước, sự dao
động của các nguyên tử trong chất rắn, dòng điện trong dây dẫn của bóng đèn điện.…Ở thang
cực vĩ một số nhà vũ trụ cũng tin rằng toàn thể vũ trụ cũng dao động với chu kỳ hàng chục tỷ
năm. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu những đặc trưng cơ bản của dao động.
1. 1. DAO ĐỘNG CƠ
1. 1. 1. Dao động cơ điều hoà
Dao động điều hoà là dao động mà độ lệch khỏi vị trí cân bằng của vật là hàm tuần
hoàn (có dạng sin hay cosin) theo thời gian.
Dưới đây ta xét một con lắc lò xo gồm một
quả cầu nhỏ m có thể trượt không ma sát trên
một thanh ngang xuyên qua tâm, đầu kia của lò
xo gắn cố định (hình 1-1)
Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng sau đó
buông tay vật sẽ dao động mãi quanh vị trí cân
bằng dưới tác dụng của lực đàn hồi:
Fđh = -kx
Theo định luật II Newton ta có phương trình:
ma = F = -kx
Dẫn đến:

Hay
(trong đó ω 0 =

x' '+

Hình 1-1

k
x=0
m

x' '+ω 02 x = 0

φ/ω
A0

x
T

(1-1)

k
là tần số góc của dao động).
m

O

-A0

t
Hình 1-2

11

Chương 1: Dao động - sóng

Nghiệm của phương trình (1-1) có dạng:
x = A0 cos(ω 0 t + ϕ )

(1-2)

Đó là phương trình của dao động điều hoà của con lắc lò xo, ta cũng sẽ tìm được phương trình
giống như vậy cho con lắc đơn.
* Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa

- Biên độ của dao động:

A0 = x max

- Ly độ của dao động:

x

- Pha của dao động:

(ω 0 t + ϕ )

- Pha ban đầu của dao động: ϕ
1 ω0
=
T0 2π

- Tần số của dao động:

γ0 =

- Tần số góc của dao động:

ω0

- Chu kỳ của dao động:

T0 =

- Vận tốc của dao động:

v = x' = − A0ω 0 sin (ω 0 t + ϕ )

- Gia tốc của dao động:

a = v' = x' ' = − A0ω 02 cos(ω 0 t + ϕ )

1

γ0

=

2π

ω0

- Công thức liên hệ giữa vận tốc và toạ độ:

x2
v2
+
=1
A02 ω 02 A02

- Động năng của con lắc tại thời điểm t: Wđ =

mv 2 1
= mA2 sin 2 (ω0t + ϕ )
2
2

kx 2 1
= mA2 sin 2 (ω0t + ϕ )
2
2
1
- Năng lượng dao động của con lắc: W = Wđ + Wt = mA2ω02 = const
2
- Th
hế năng của con lắc tại thời điểm t: Wt =

1. 1. 2. Dao động cơ tắt dần

Dao động điều hoà là dao động lý tưởng, trong thực tế thì các dao động tắt dần mới là
phổ biến. Nguyên nhân của dao động tắt dần là do lực cản trong đó có l...
Chương 1: Dao động - sóng
11
CHƯƠNG 1
DAO ĐỘNG VÀ SÓNG
A. DAO ĐỘNG
Dao động là chuyn động trong mt không gian hp và xung quanh mt v trí cân bng.
Trong t nhiên, dao động hay chuyn động tun hoàn là nhng chuyn động rt thường gp. Có
rt nhiu hiu ng tun hoàn như nhp tim ca động vt, các mùa trong năm, s lc lư ca con
lc đồng h, s đung đưa ca cành lá, võng, s dp dnh ca các vt ni trên mt nước, s dao
động ca các nguyên t trong cht rn, dòng đin trong dây dn ca bóng đèn đin.… thang
cc vĩ mt s nhà vũ tr cũng tin rng toàn th vũ tr cũng dao động vi chu k hàng chc t
năm. Sau đây chúng ta s nghiên cu nhng đặc trưng cơ bn ca dao động.
1. 1. DAO ĐỘNG CƠ
1. 1. 1. Dao động cơ điu hoà
Dao động điu hoà là dao động mà độ lch khi v trí cân bng ca vt là hàm tun
hoàn (có dng sin hay cosin) theo thi gian.
Dưới đây ta xét mt con lc lò xo gm mt
qu cu nh m có th trượt không ma sát trên
mt thanh ngang xuyên qua tâm, đầu kia ca lò
xo gn c định (hình 1-1)
Kéo vt lch khi v trí cân bng sau đó
buông tay vt s dao động mãi quanh v trí cân
bng dưới tác dng ca lc đàn hi:
F
đh
= -kx
Theo định lut II Newton ta có phương trình:
ma = F = -kx
Hình 1-1
Dn đến:
0'' =+ x
m
k
x
Hay
(1-1) 0''
2
0
=+ xx
ω
(trong đó
m
k
=
0
ω
là tn s góc ca dao động).
Hình 1-2
φ
/
ω
A
0
-A
0
T
x
t
O
Các Chuyên đề và bài tập vật lý 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các Chuyên đề và bài tập vật lý 2 - Người đăng: Van Minh Bony
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Các Chuyên đề và bài tập vật lý 2 9 10 733