Ktl-icon-tai-lieu

CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN

Được đăng lên bởi IAk OE
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN
1/ Các công thức toán hình học:
- Hình chữ nhất:
P = (a + b) x 2
S=axb
- Hình tròn:
C = r x 2 x 3.14
C = d x 3.14
S = r x r x 3.14
- Hình vuông:
P=ax4
S=axa
- Hình hợp chữ nhật:
V=axbxc
- Hình tam giác:
P = a + b +c
S=

axh
2

- Hình thang:
S=

( a + b) xh
2

- Hình lập phương:
V=axaxa

2/ Tỉ số lượng giác:
Cung
Sin

0 (rad)
0

0

0

π

π

π

π

6

4

3

2

0

30

45

0

0

60

1
2

2
2

3
2

900
1

Cos

1

Tang

0

1
2

3
2
3
3

2
2

1

3

3

1

3
3

Cotg

0

0

3/ Công thức lũy thừa và căn số a, b, c > 0:
m n

a = mn a

(n a ) m = n a m
m
n

n
n

am = a n
a
=
b

n

a

n

b

a.b.c = n a .n b .n c
m

a .an=am+n
am
= a m+n
n
a
1
a-n= n
a

(am)n=amn
(abc)n=an.bn.cn

4/ Hằng đẳng thức đáng nhớ:
(a ± b)2=a2 ± 2ab+b2
(a ± b)3=a3 ± 3a2b+3ab2 ± b3
a2-b2=(a-b).(a+b)
a3 ± b3=(a ± b)(a2 ± ab+b2)
ambn=(a-b)(am-1+am-2b+…+abm-2+bm-1
n

n+

n
1

n(n −1)
b+ 1.2

n-1

n( n −1)(n − 2)
1.2.3
+
.an-3b3+…+bn

n-2 2

(a+b) =a
.a
.a b
2
2
2
2
(a+b ± c) =a +b +c +2ab ± 2ac ± 2bc

5/ Công thức căng bản cần chú ý (Toán 9, chương I):
- Công thức có dạng

A = B < = > {AA≥= 0B2

A =B:

- Công thức có dạng

A=

B

:

A≥ 0;B≥ 0 A≥ 0;B≥ 0
A2 = B 2 A= B

A= B< = >{ < = >{

- Công thức có dạng

A+ B = 0< = >{

A + B =0:

A= 0
B= 0

- Công thức có dạng |A| = B:

| A |= B < = > {[BA≥= B0

A= − B

Hoặc:

| A |= B < = > {bA≥20= B2
- Công thức có dạng |A| = |B|
| A |=| B |<= >[ AA==−BB

- Công thức có dạng |A|+|B|=0
| A | + | B |= 0 <= >[ BA ==00

6/ Tỉ lượng giác của góc nhọn:
Sin α = Cạnh đối : Cạnh huyền
Cos α = Cạnh kề : Cạnh huyền
tg α = Cạnh đối : Cạnh kề
cotg α = Cạnh kề : Cạnh đối

7/ Một vài liên hệ cơ bản về tỉ lượng giác của góc nhọn:
Sin2 α +cos2 α =1
tg α .cotg α =1
cos α

cotg α = sin α

8/ Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:
Sin α =cos (900- α )

Cos α =sin(900- α )
Tg α =cotg(900- α )
Cotg α =tg(900- α )

9/ Hệ thức tỉ lượng giác cơ bản:
Sin2 α =cos2 α =1

sin ∝
cos ∝
cos ∝
cotg α =
sin ∝
tg α =

tg α .cotg α =1

10/ Cách so sánh các tỉ lượng giác:
- Nếu α+β=900 thì:
Sin α=cos β; tg α - cotg β.
- Cho α; β đều là góc nhọn:
Nếu α < β => sin α < sin β hoặc cos α > cos β hoặc tg α < tg β hoặc
cotg α > cotg β.

11/ Công thức biến đổi biểu thức căn bậc hai:
1

Ta có:

n +1 + n

Với n là số tự nhiên <=>

n +1  n

12/ Công thức tính đạo hàm U, Y theo X:
- y = u +v => y’ = u’ + v’
- y = uv => y’ = u’v + uv’
- y=

u
y

=> y’ =

u ' v − uv'
v2

- y = nn => y’ = nu’ nn-1
-y=

u

=> y’ =

u'
2 u

- y = y [u(x)]=> y’ = y’u.u1x

13/ Cung liên quan đặc biệt:

Với n ...
CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN
1/ Các công thức toán hình học:
- Hình chữ nhất:
P = (a + b) x 2
S = a x b
- Hình tròn:
C = r x 2 x 3.14
C = d x 3.14
S = r x r x 3.14
- Hình vuông:
P = a x 4
S = a x a
- Hình hợp chữ nhật:
V = a x b x c
- Hình tam giác:
P = a + b +c
S =
2
axh
- Hình thang:
S =
2
)( xhba
+
- Hình lập phương:
V = a x a x a
2/ Tỉ số lượng giác:
Cung
0 (rad)
6
π
4
π
3
π
2
π
0
0
30
0
45
0
60
0
90
0
Sin 0
2
1
2
2
2
3
1
CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN - Trang 2
CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN - Người đăng: IAk OE
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN 9 10 111