Ktl-icon-tai-lieu

Các công thức Vật lý 12

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2094 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHN I: Cñ HwC VT R—N
Ch ñ 1: Phương trình chuy n ñ ng quay
2
2
Pt chuy n ñ ng : ϕ = ϕ0 + ω0t + γ t Góc quay: ∆ϕ = ω0t + γ t
2

T c ñ góc: ω = ω0 + γt

PHN II: CON L—C Lø XO
Ch ñ 1: Vi t phương trình dao ñ ng
Li ñ : x = A cos ( ωt + ϕ )

2

V n t c: v = x ' = −ω A sin (ωt + ϕ ) = ω Acos  ωt + ϕ +


Liên h : ω2 - ω 02 = 2.γ.∆ϕ



Quay ñ u: ω = const; γ = 0.
Quay nhanh d n: ω và γ cùng d u; ω0 = 0
Quay ch m d n: ω và γ trái d u.

Gia t c: a = v ' = x " = −ω 2 x = ω 2 A cos (ωt + ϕ + π )

2
Gia t c hư ng tâm: aht = v

= ω2.r

Gia t c ti p tuy n: at = r.γ
γ

r
Ch ñ 2: Momen l c, momen quán tính.
Momen l c: M = F.d = Iγ
Có l c c n: Mk – Mc = F.d = Iγ
Dĩa tròn, tr ñ c: I G =

1
mR 2
2

F

1
Thanh hcn axb: I G =
m( a 2 + b 2 )
12
1 2
C u r ng: I G = 2 mR 2 Thanh m nh: I G =
ml
12
3
2
Vòng xuy n R1, R2: I G = 1 m ( R12 + R2 )
2

π
2π
3π
5π

I G = mR 2

π

Tr c quay không ñi qua kh i tâm G. I = I G + md 2

2 I 2ω2 + ( I1 − I 2 ) ω1
2 I ω + ( I 2 − I1 ) ω2
/
; ω2 = 1 1
I1 + I 2
I1 + I 2

1
ðnăng t nh ti n: Wñt = mv2.
2

ðnăng toàn ph n: Wñ = Wñq + Wñt.

1
1
I ω22 - I ω12 = Ango i l c
2
2
I
mgd

Bài toán thanh quay: 1. Th ng ñ ng: Wt = Wñq

mgh =

2. L ch m t góc α : Wt = Wñq

1 2
Iω
2

1
mghcosα = Iω2
2

V t chñ ng trên mpn: Wt = Wñq + Wñt mgh = ½ mv2 + ½ Iω2
Ch ñ 4: Bài toán v t n ng g n ròng r c.
Gia t c khi các v t n ng treo th ng ñ ng: a = m1 − m2 g
I
m1 + m2 + 2
R
m1 − m2 sin α
Gia t c v t ñ t trên mpngh không ma sát: a =
g
I
m1 + m2 + 2
R
m1 − m2 sin α − µ m2 cosα
Gia t c v t ñ t trên mpngh có ma sát:
a=

m1 + m2 +

N u vành tròn: I/R2 = mr; n u dĩa ñ c: I/R2 = mr/2.

I
R2

3

π

4

π

2

2

− 3 − 2 − 12
2
2
−1

6
− 3π

4

− 2π

2

−π
−π
−π

−1

−π

1

3
2

2

− 2
2
− 3
2

3

2

2

2

3

4



6

A (
1

* Tìm ϕ : t = 0 thì  x = x 0

 v = v0

 v = −ω A

 x=0
VT C B 
 a=0
(−)
 ←


O

−1

g

)

 x = −A
cos

B iê n ( − )  v = 0
a = ω 2 A


x < 0 x


v < 0 v
x < 0 x


v > 0 v

>0
<0
>0
>0

x= A



B iê n ( + )  v = 0
 a = −ω 2 A


6

v = ω A
 x=0

VT C B 
 a=0
+)
  (→


Ch ñ 2: Bài toán quãng ñư ng, th i gian
Xác ñ nh v trí ban ñ u t i th i ñi m t1.
Xác ñ nh v trí t i th i ñi m t2
D a vào các v trí ñ tính các ñ i lư ng yêu c u

t
t
Góc quay α: α = .2π = .3600 . T ñó xác ñ nh qñư ng, tgian.
T
T

Ch ñ 4: Năng lư ng con l c lò xo.
1
1
1
Wt = kx 2 = kA2cos2 (ωt + ϕ ) = mω 2 A2cos2 (ωt + ϕ )
2
2
2
1
1
1
Wd = mv 2 = mω 2 A2 sin 2 (ωt + ϕ ) = kA2 sin 2 (ωt + ϕ )
2
2
2
1 2 1 2 1 2
W = Wt + Wd = kx + mv = kA = Wtmax = Wdmax = ...
PHN I: Cñ HwC VT RN
Chủ ñề 1: Phương trình chuyển ñộng quay
Pt chuyển ñộng : ϕ = ϕ
0
+ ω
0
t +
2
2
t
γ
Góc quay: ∆ϕ = ω
0
t +
2
2
t
γ
Tốc ñộ góc: ω = ω
0
+ γt Liên hệ: ω
2
-
2
0
ω
= 2.γ.∆ϕ
Quay ñều: ω = const; γ = 0.
Quay nhanh dần: ω
ωω
ω γ
γγ
γ cùng dấu; ω
0
= 0
Quay chậm dần: ω
ωω
ω γ
γγ
γ trái dấu.
Gia tốc toàn phần:
2 2
ht t ht t
a a a a a a
Gia tốc hướng tâm: a
ht
=
2
v
r
= ω
ωω
ω
2
.r Gia tốc tiếp tuyến: a
t
= r.γ
γγ
γ
Chủ ñề 2: Momen lực, momen quán tính.
Momen lực: M = F.d = Iγ Có lực cản: M
k
– M
c
= F.d = Iγ
Dĩa tròn, trụ ñặc:
2
1
2
G
I mR
=
Vành tròn, trụ rỗng:
2
G
I mR
=
Cầu ñặc:
2
2
5
G
I mR
=
Thanh hcn axb:
2 2
1
( )
12
G
I m a b
= +
Cầu rỗng:
2
2
3
G
I mR
=
Thanh mảnh:
2
1
12
G
I ml
=
Vòng xuyến R
1
, R
2
:
( )
2 2
1 2
1
2
G
I m R R
= +
Vật cách trục quay một khoảng R:
2
G
I mR
=
Trục quay không ñi qua khối tâm G.
2
G
I I md
= +
Thanh có trục quay qua một ñầu của thanh:
2
1
3
I ml
=
.
Chủ ñề 3: Momen ñộng lượng, ñộng năng quay. Bài toán thanh
quay, vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Con lắc vật lí.
Momen ñộng lượng: L = Iω = p.R
ðộ biến thiên momen ñộng lượng: L = M . t
Va chạm ñàn hồi: I
1
ω
1
+ I
2
ω
2
= I
1
ω
1
+ I
2
ω
2
.
(
)
(
)
2 2 1 2 1 1 1 2 1 2
/ /
1 2
1 2 1 2
2 2
;
I I I I I I
I I I I
ω ω ω ω
ω ω
+ +
= =
+ +
Va chạm mềm: I
1
ω
1
+ I
2
ω
2
= (I
1
+ I
2
)ω
ðnăng quay: W
ñq
=
2
1
Iω
2
. ðnăng tịnh tiến: W
ñt
=
2
1
mv
2
.
ðnăng toàn phần: W
ñ
= W
ñq
+ W
ñt
.
ðộ biến thiên ñộng năng: W
ñ
=
2
1
I ω
2
2
-
2
1
I ω
1
2
= A
ngoại lực
Mối liên hệ: L
2
= 2IW
ñq
; L = pR.
Tính chu kì dao ñộng của con lắc vật lí:
2
I
T
mgd
π
=
Bài toán thanh quay: 1. Thẳng ñứng: W
t
= W
ñq
mgh =
2
1
Iω
2
2. Lệch một góc α : W
t
= W
ñq
mghcosα =
2
1
Iω
2
Vật chñộng trên mpn: W
t
= W
ñq
+ W
ñt
mgh = ½ mv
2
+ ½ Iω
2
Chủ ñề 4: Bài toán vật nặng gắn ròng rọc.
Gia tốc khi các vật nặng treo thẳng ñứng:
1 2
1 2
2
m m
a g
I
m m
R
=
+ +
Gia tốc vật ñặt trên mpngh không ma sát:
1 2
1 2
2
sinm m
a g
I
m m
R
α
=
+ +
Gia tốc vật ñặt trên mpngh có ma sát:
1 2 2
1 2
2
sin cosm m m
a g
I
m m
R
α µ α
=
+ +
Nếu vành tròn: I/R
2
= m
r
; nếu dĩa ñặc: I/R
2
= m
r
/2.
PHN II: CON LC Lø XO
Chủ ñề 1: Viết phương trình dao ñộng
Li ñộ:
(
)
cosx A t
ω ϕ
= +
Vận tốc:
( )
' sin cos
2
v x A t A t
π
ω ω ϕ ω ω ϕ
= = + = + +
Gia tốc:
(
)
2 2
' " cosa v x x A t
ω ω ω ϕ π
= = = = + +
+ ω = 2πf =
2
T
π
,
k
m
ω
=
,
g
ω
=
,
2 2
v
A x
ω
=
+ A =
2
d
;
min
2
max
A
=
;
2 2
2
2 4
v a
A
ω ω
= +
;
Max
v
A
ω
=
;
2
Max
a
A
ω
=
;
max
F
= kA;
2W
A
k
=
.
Khi t = 0 thì
0
0
x x
v v
=
=
0
0
x Acos
v A sin
ϕ
ω ϕ
=
=
ϕ
Chủ ñề 2: Bài toán quãng ñường, thời gian
Xác ñịnh vị trí ban ñầu tại thời ñiểm t
1
.
Xác ñịnh vị trí tại thời ñiểm t
2
Dựa vào các vị trí ñể tính các ñại lượng yêu cầu
Góc quay α:
0
.2 .360
t t
T T
α π
= =
. Từ ñó xác ñịnh qñường, tgian.
Chủ ñề 3: Lực ñàn hồi – hồi phục. Cắt – nối lò xo.
Lực hồi phục: F
hp
= k.x. F
hpmax
= k.A khi x = ±A, F
hpmin
= 0↔ x = 0
Lực ñàn hồi: F
ñh
= k(l + x). F
ñhmax
= k(∆l + A) khi x = A
Nếu ∆l > A: F
ñhmin
= k(l – A): vật ở biên trên.
Nếu ∆lA: F
ñhmin
= 0: lò xo không biến dạng.
Lò xo nối tiếp:
1 2
1 1 1
k k k
= +
2 2 2
1 2
T T T
= +
(giống λ; ngược ω, f)
Lò xo song song, xung ñối:
1 2
k k k
= +
2 2 2
1 2
1 1 1
T T T
= +
ðể m
1
không trượt trên m
2
(dñ ngang)
(
)
1 2
ax
2
m
m m g
g
A
k
µ
µ
ω
+
= =
ðiều kiện ñể vật m
2
nằm yên(dñ thẳng)
(
)
1 2
axm
m m g
A
k
+
=
Chủ ñề 4: Năng lượng con lắc lò xo.
( ) ( )
2 2 2 2 2 2
1 1 1
W os os
2 2 2
t
kx kA c t m A c t
ω ϕ ω ω ϕ
= = + = +
( ) ( )
2 2 2 2 2 2
d
1 1 1
W sin sin
2 2 2
mv m A t kA t
ω ω ϕ ω ϕ
= = + = +
2 2 2
d ax dmax
1 1 1
W W + W W = W ons .
2 2 2
t tm
kx mv kA c t
= = + = = =
W
ñ
W
t
biến ñổi tuần hoàn với ω’ = hay T’ = T/2. ng
không biến ñổi.
Chủ ñề 5: Các dạng dao ñộng ñiều hòa ñặc biệt.
Va chạm mềm:
1 1 2 2
1 2
m v m v
v
m m
+
=
+
Vcñh:
(
)
(
)
2 2 1 2 1 1 1 2 1 2
/ /
1 2
1 2 1 2
2 2
;
m v m m v m v m m v
v v
m m m m
+ +
= =
+ +
Mẫu gỗ nhúng trong nước:
2
DSg
m
ω
=
Nước trong ống hình chữ U:
2
2
DSg
m
ω
=
Bình kín dài l chứa khí:
2
pS
lm
ω
=
Thanh trên hai trục quay:
2
2
g
l
µ
ω
=
Con lắc lò xo gắn với ròng rọc:
2
2
k
m
ω
=
Con lắc ñơn + con lắc lò xo:
2
k g
m l
ω
= +
PHN III: CON LC ïñN
* Tìm
ω
: +
ω
= 2
π
f =
2
T
π
,
ω
=
g
,
mgd
I
ω
=
,
2 2
v
A s
ω
=
* Tìm A:
2
2 2
2
v
A s
ω
= +
,
s .
α
=
,
0
A .
α
=
* Tìm
ϕ
: t = 0 thì
0
0
x x
v v
=
=
0
0
x Acos
v A sin
ϕ
ω ϕ
=
=
ϕ
= ?
2T
g
π
=
2
2
2
2
4
4
T g
g
T
π
π
=
=
. CLVL:
2
I
T
mgd
π
=
2
2
2
2
4
4
T mgd
I
I
g
T md
π
π
=
=
Chủ ñề 1: Viết biểu thức tính thế năng, ñộng năng, cơ năng
.
Thế năng:
( ) ( )
2 2 2
1
W 1 os os
2
t
mgh mgl c m A c t
α ω ω ϕ
= = = +
ðộng năng:
( )
2 2 2 2
d
1 1
W sin
2 2
mv m A t
ω ω ϕ
= = +
Cơ năng:
2 2
d ax dmax
1
W W + W W = W ons .
2
t tm
m A c t
ω
= = = =
W
ñ
W
t
biến ñổi
tuần hoàn
với
ω’ = 2ω
hay
T’ = T/2. năng
không biến ñổi.
Chủ ñề 2: Viết biểu thức tính vận tốc – Biểu thức lực căng dây.
0
v = ± 2gl(cos - cos )
α α
.
max 0
v = ± 2gl(1- cos )
α
,
min
v 0
=
0
T mg(3cos -2cos )
α α
=
.
max 0
T mg(3 2cos )
α
=
,
min 0
T mg cos
α
=
Chủ ñề 3: Xác ñịnh ñộ biến thiên tương ñối của chu kì
Nhiệt ñộ:
0
T 1
t
T 2
α
=
. ðộ cao:
0
T h
T R
=
. ðộ sâu:
0
T d
T 2R
=
Thời gian nhanh chậm 1 ngày:
0
T 1
t .86400 t.86400
T 2
α
= =
Do t
0
+ h:
0
T 1 h
t
T 2 R
α
= +
; Do t
0
+ d:
0
T 1 d
t
T 2 2R
α
= +
Chủ ñề 4: Con lắc chịu tác dụng của ngoại lực:
g ' g a
= +
 
+ Con lắc gắn vào trần thang máy.
Lên nhanh, xuống chậm với gia tốc a:
qt
a a g ' g a
↑⇒ = +
Lên chậm, xuống nhanh với gia tốc a:
qt
a a g ' g a
↓⇒ =
Xe chuyển ñộng theo phương ngang:
2 2
g ' g a
= +
;
a
tan
g
α
=
+ Con lắc gắn vào trần xe lên dốc, xuống dốc nghiêng một góc α.
Lên nhanh; xuống chậm:
(
)
2 2 0
g ' g a 2.a.g.cos 90
α
= + +
Lên chậm; xuống nhanh:
(
)
2 2 0
g ' g a 2.a.g.cos 90
α
= + + +
Lực ñiện:
q.E
F q.E m.a a
m
= = =
F
hợp với
g
góc α:
2 2
g ' g a 2.a.g.cos
α
= + +
Lực ñẩy Acsimet:
V. .g
a
m
ρ
=
g' g a
=
Chủ ñề 5: Bài toán con lắc vướng ñinh, con lắc trùng phùng
Bài toán con lắc vướng ñinh trong trường hợp ñinh treo thẳng ñứng
1 0 2 0 0
mgl (1 cos ) mgl (1 cos )
α β β
=
Chu kì của con lắc vướng ñinh:
1 2
1 2
l l
1 1 1
T T T 2
2 2 2 g g
π
= + = +
Con lắc trùng phùng (
1
T
>
2
T
):
1 2
( 1)
t nT n T
= = +
2 1
1 1 1
T T t
= +
Chủ ñề 6: Con lắc ñứt dây – Bài toán chuyển ñộng ném
2
0 0
0 0 0
2
0 0 0
0 0
1
os
0
2
; ; ;
sin
1
2
x x
x x x x
x
y
y y y y
y y
x x v t a t
v v a t v v c
a
a g
v v a t v v
y y v t a t
α
α
= + +
= + =
=
=
= + =
= + +
PHN IV: Dï TT DN ¼ T«NG HP Dï
Chủ ñề 1: Tổng hợp các dao ñộng ñiều hòa
x
1
= A
1
cos(ωt + ϕ
1
); x
2
= A
2
cos(ωt + ϕ
2
) x = Acos(ωt + ϕ)
Biên ñộ dao ñộng tổng hợp: A
2
= A
1
2
+ A
2
2
+ 2A
1
A
2
cos (ϕ
2
- ϕ
1
)
cùng pha: ϕ = 2kπ A
max
= A
1
+ A
2
ngược pha: ∆ϕ = (2k + 1)π A
min
=
21
AA
vuông pha:
(2 1)
2
k
π
ϕ
= +
2 2
1 2
A A A
= +
lệch pha bất kì:
1 2 1 2
A A A A A
+
Pha ban ñầu:
1 1 2 2
1 2 2 2
sin sin
tan
cos cos
A A
A A
ϕ ϕ
ϕ
ϕ ϕ
+
=
+
ϕ
Phương pháp giản ñvector quay Frexnen
+ Bước 1: Shift
Mode3(Deg) hoặc ShiftMode4(Rad)
+ Bước 2: Shift
Mode 3 (CMPLX) 2 (
r
θ
)
+ Bước 3: Mode
2 (CMPLX)
+ Bước 4: A
1
Shift (-) φ
1
+ A
2
Shift (-) φ
2
Chủ ñề 2: Dao ñộng cưỡng bức – hiện tượng cộng hưởng.
ðK cộng hưởng:
0 0
( )
f f
ω ω
= =
T = T
0
CLLX:
0
k
m
ω
=
; CLð:
0
g
ω
=
; CLVL:
0
mgd
I
ω
=
Chủ ñề 3: Dao ñộng tắt dần
Chu kì T trong dao ñộng tắt dần không ñổi và không phụ thuộc F
c
ðộ giảm A sau 1T:
4
c
F
A
k
=
ðộ giảm A sau ½ T:
2
c
F
A
k
=
Số chu kỳ :
4
c
A kA
N
A F
= =
∆E sau 1T:
2 2
2
1 1
2 2
E kA kA
=
Nếu ∆A << A → bỏ qua ∆A
2
:
. . .4
c
E k A A F A
= ∆ =
Chủ ñề 4: Quãng ñường – thời gian vật ñi ñược ñến lúc dừng
Vị trí cân bằng mới (ñộ giảm biên ñộ sau ¼ T):
0
c
F
x
k
=
Số nửa chu kì:
(
)
( )
0
0
1 0,5
,
0,5
2
a k b
A
k b
a k b
x
= +
=
= <
Thời gian → dừng:
t = a.T/2 Quãng ñường: S = 2A
0
a – 2 x
0
a
2
(
)
cos
(
)
sin
1
2
1
2
2
2
3
2
2
2
3
2
1
2
2
2
3
2
1
2
2
2
3
2
6
π
4
π
3
π
2
π
1
1
1
1
A
'
A
O
2
3
π
3
4
π
5
6
π
6
π
4
π
3
π
2
3
π
3
4
π
5
6
π
π
2
π
( )
0
0
v A
x
VT CB
a
ω
+
=
=
=
( )
0
0
v A
x
VT CB
a
ω
=
=
=

2
ê ( ) 0
x A
Bi n v
a A
ω
=
+ =
=
2
ê ( ) 0
x A
Bi n v
a A
ω
=
=
=
0
0
x
v
>
<
0
0
x
v
<
<
0
0
x
v
>
>
0
0
x
v
<
>
a
a
3
a
0
60
2
a
1. Tam giác vuông
n
ửa tam giác ñều
a
a
0
45
2
a
2. Tam giác
vuông cân
3. Tam giác cân
có góc
ở ñỉnh 60
0
a
a
60
0
0
30
3
a
4. Tam giác ñều
a
a
60
0
30
0
a
120
0
b
α
c
5. Tam giác vuông có tỉ lệ ñặc biệt:
5.1. a : b : c = 3 : 4 : 5
5.2. a : b : c = 5 : 12 : 13
5.3. a : b : c = 7 : 24 : 25
5.4. a : b : c = 8 : 15 : 17
Nếu tỉ lệ 3 cạnh rơi vào trong các trường
hợp trên thì tam giác là vuông với cạnh
huyền là cạnh lớn nhất.
6. Tam giác cân. Vector tổng hợp
nằm trên tia phân giác
a
a
α
2acos(α)
Các công thức Vật lý 12 - Trang 2
Các công thức Vật lý 12 - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các công thức Vật lý 12 9 10 232