Ktl-icon-tai-lieu

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

Được đăng lên bởi Soleil Seul
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 14503 lần   |   Lượt tải: 142 lần
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

10 – CB

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN
A. TỰ LUẬN:
XÁC ĐỊNH HỢP CHẤT OXIT VÀ HỢP CHẤT KHÍ
Bài 1: Oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm VIA có 60% oxi về khối lượng.Hãy xác nguyên tố R và
viết công thức oxit cao nhất.
Bài 2: hợp chất khí với hidrro của nguyên tố R thuộc nhóm IVA có chứa 25% hidro về khối lượng.Xác định
nguyên tố R và viết công thức oxit cao nhất.
Bài 3: Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức RO3.Với hidro, nó tạo thành một hợp chất khí có
chưa 94,12% R về khối lượng. Xác định tên nguyên tố.
Bài 4: một nguyên tố tạo hợp chất khí với hidro có công thức RH3.Nguyên tố này chiếm 25,93% về khối
lượng trong oxit bậc cao nhất .Định tên nguyên tố.
Bài 5: Oxit cao nhất của một nguyên tố chứa 72,73%oxi, còn trong hợp chất khí với hidro chứa 75% nguyên
tố đó.Viết công thức oxit cao nhất và hợp chất khi với hidro.
Bài 6: Oxit cao nhất của một nguyên tố R chứa 38,8% nguyên tố đó,còn trong hợp chất khí với hidro chứa
2,74% hidro.Xác định nguyên tố R.
XÁC ĐỊNH TÊN KIM LOẠI
Bài 1: Cho 0,78g một kim loại kiềm X tác dụng với nước thì có 0,224 lit một khí bay lên ở đkc.hãy cho biết
tên kim loại kiềm.
Bài 2: cho 0,48 g một kim loại thuộc nhóm IIA vào dd HCl dư thì sau phản ứng thu được dd có khối lượng
tăng 0,44g .Xác định kim loại nhóm IIA.
Bài 3: Cho 8,5 g hỗn hợp kim loại kiềm ở hai chu kì kế cận nhau vào nước thu được 3,36 lit khí H2 ở đkc.
a/ Xác định tên mỗi kim loại kiềm.
b/ Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
Bài 4: Cho 8,8 g hỗn hợp hai kim loại nhóm IIA ở hai chu kì liên tiếp nhau vào dd HCl dư thì sau phản ứng
khối lượng dd axit tăng lên 8,2g.
a/ Xác định tên mỗi kim loại.
b/ Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
Bài 5: Cho một dd chứa 22g hỗn hợp muối natri của 2 halogen ở hai chu kì liên tiếp tác dụng với dung dịch
AgNO3 dư thì thu được 47,5 gam kết tủa.
a/ Xác định tên mỗi halogen.
b/ Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu.
Bài 6: Cho 8 gam oxit cao nhất của một nguyên tố R thuộc nhóm VIA tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dich
hidro xit kim loại nhóm IA có nồng độ 1M thì sau phản ứng thu được 14,2g muối trung hòa xác định công
thức oxit của R và hidroxit kim loại nhóm IA.
Bài 7:Cho 4 g oxit của một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng vừa đủ với 200ml dd halogenhidric có nồng
độ 1M thì thu được 9,5 gam muối khan..Xác định tên kim loại và halogen.
Bài 8: Cho 1 lượng oxit kim loại nhóm IIA tác dụng vừa đủ với dd HCl 10% thì sau phản ứng ta thu được
dung dịch muố...
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 10 – CB
CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN
A. TỰ LUẬN:
XÁC ĐỊNH HỢP CHẤT OXIT VÀ HỢP CHẤT KHÍ
Bài 1: Oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm VI
A
có 60% oxi về khối lượng.Hãy xác nguyên tố R và
viết công thức oxit cao nhất.
Bài 2: hợp chất khí với hidrro của nguyên tố R thuộc nhóm IV
A
có chứa 25% hidro về khối lượng.Xác định
nguyên tố R và viết công thức oxit cao nhất.
Bài 3: Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức RO
3
.Với hidro, nó tạo thành một hợp chất khí có
chưa 94,12% R về khối lượng. Xác định tên nguyên tố.
Bài 4: một nguyên tố tạo hợp chất khí với hidro có công thức RH
3
.Nguyên tố này chiếm 25,93% về khối
lượng trong oxit bậc cao nhất .Định tên nguyên tố.
Bài 5: Oxit cao nhất của một nguyên tố chứa 72,73%oxi, còn trong hợp chất khí với hidro chứa 75% nguyên
tố đó.Viết công thức oxit cao nhất và hợp chất khi với hidro.
Bài 6: Oxit cao nhất của một nguyên tố R chứa 38,8% nguyên tố đó,còn trong hợp chất khí với hidro chứa
2,74% hidro.Xác định nguyên tố R.
XÁC ĐỊNH TÊN KIM LOẠI
Bài 1: Cho 0,78g một kim loại kiềm X tác dụng với nước thì có 0,224 lit một khí bay lên ở đkc.hãy cho biết
tên kim loại kiềm.
Bài 2: cho 0,48 g một kim loại thuộc nhóm IIA vào dd HCl dư thì sau phản ứng thu được dd có khối lượng
tăng 0,44g .Xác định kim loại nhóm IIA.
Bài 3: Cho 8,5 g hỗn hợp kim loại kiềm ở hai chu kì kế cận nhau vào nước thu được 3,36 lit khí H
2
ở đkc.
a/ Xác định tên mỗi kim loại kiềm.
b/ Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
Bài 4: Cho 8,8 g hỗn hợp hai kim loại nhóm II
A
ở hai chu kì liên tiếp nhau vào dd HCl dư thì sau phản ứng
khối lượng dd axit tăng lên 8,2g.
a/ Xác định tên mỗi kim loại.
b/ Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
Bài 5: Cho một dd chứa 22g hỗn hợp muối natri của 2 halogen ở hai chu kì liên tiếp tác dụng với dung dịch
AgNO
3
dư thì thu được 47,5 gam kết tủa.
a/ Xác định tên mỗi halogen.
b/ Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu.
Bài 6: Cho 8 gam oxit cao nhất của một nguyên tố R thuộc nhóm VIA tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dich
hidro xit kim loại nhóm I
A
có nồng độ 1M thì sau phản ứng thu được 14,2g muối trung hòa xác định công
thức oxit của R và hidroxit kim loại nhóm I
A
.
Bài 7:Cho 4 g oxit của một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng vừa đủ với 200ml dd halogenhidric có nồng
độ 1M thì thu được 9,5 gam muối khan..Xác định tên kim loại và halogen.
Bài 8: Cho 1 lượng oxit kim loại nhóm IIA tác dụng vừa đủ với dd HCl 10% thì sau phản ứng ta thu được
dung dịch muối có nồng độ 12,34 %.Xác định công thức của oxit kim loại..
Bài 9: Cho một lượng oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm IVA tác dụng vừa đủ với NaOH 8% thì sau
phản ứng thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 10,15% .Xác định nguyên tố R.
Bài 10: Cho một lượng muối cacbonat trung hòa của kim loại kiềm tác dụng vừa đủ với dd HCl 10% thì sau
phản ứng thu được dung dịch muối có nồng độ 14,77%. Xác định công thức hóa học của muối cacbonat.
Bài 11: Cho một lượng muối barihalogenua tác dụng với một lượng vừa đủ dd H
2
SO
4
5% thì sau phản ứng
thu được một dung dịch axit có nồng độ 3,77%.Xác định tên của halogen.
Bài 12: Nguyên tố R tạo ra hai oxit có công thức RO
x
và RO
y
lần lượt chứa 50% và 60% oxi về khối lượng.
Xác định nguyên tố R, viết công thức hóa học các oxit biết rằng x,y là hai số nguyên liên tiếp.
Bài 13:Cho 1,8 gam kim loại nhóm IIA tác dụng với dung dịch HCl dư thì sau một thời gian thể tích khí
thoát ra đã vượt quá 3,36 lit(đkc) .Xác định kim loại .
1 GV: Đỗ Thị Minh Anh
CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN - Người đăng: Soleil Seul
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN 9 10 689