Ktl-icon-tai-lieu

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG oxi lưu huỳnh.docx

Được đăng lên bởi ducgiang1975
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 7580 lần   |   Lượt tải: 37 lần
CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG OXI
8 04 2010

DẠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG, ĐIỀU CHẾ, CHUỖI BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC
Hướng giải:
Nắm vững tính chất hoá học, điều chế oxi – lưu huỳnh và các hợp chất của nó.
BÀI TẬP MINH HOẠ
1. Bổ túc các chất vào sơ đồ phản ứng và hoàn thành phương trình phản ứng đó.
a)

KI + … + … –>

I2 + … + O 2

b)

H2 O2 + … –>

c/

H2S + …

d/

H2S + … + … –>

e/

SO2 +…

g/

H2SO4 (đặc) + …

h/

H2SO4 (đặc) + … –>

i/

H2SO4 (đặc nóng) + … –>

k/

FeS2 + … –>

KNO3 + …

–> S + …
H2SO4 + HCl

–> S + H2 O
–>

SO2 + CO2 +…
I2 + H 2 O + …
… + H2S + ….

Fe2O3 + ….

2.
a/ Xác định các chất A, B, C, D, E, G trong sơ đồ phản ứng và hoàn thành phương trình phản ứng.

3. Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến đổi hoá học sau:

Biết rằng

A + Br2 + H2O g HBr + H2SO4 .

4. Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến đổi hoá học sau:

5. a/Có 2 ống nghiệm đựng dung dịch KI. Cho một luồng khí oxi đi qua ống nghiêm 1, cho một luồng
khí ozon đi qua ống nghiệm 2. Hãy cho biết hiện tượng và giải thích.
b/ Dẫn khí H2S đi qua dung dịch KMnO4 và H2SO4 nhận thấy màu tím của dung dịch chuyển sang
không màu và vẫn đục màu vàng. Hãy giải thích?
DẠNG 2: NHẬN BIẾT – TÁCH CÁC CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP.
Hướng giải:
Dựa vào các phản ứng đặc trưng tạo ra các màu sắc khác nhau, tủa, sủi bọt khí …Ngoài ra còn sử dụng
các dấu hiệu khác tuỳ theo chất cần nhận biết. Dựa vào bảng sau:
Mẫu thử

Thuốc thử
Que đómCu(to)

Dấu hiệu
Bùng cháyHoá
đen CuO

Oxi(O2)Ozon( Sục dd KI+hồ tinh
Làm xanh hồ tinh
O3)
bột
bột

Phương trình phản ứng
2Cu + O2 2 –> CuOO3+KI+H2O–
>I2+O2+
2KOH

SO2

Dd bromDd
Ba(OH)2

Mất màu nâu
đỏBaSO3

S

Màu vàng, đốt
trong oxi

Ngọn lửa màu
xanh và có khí
mùi hắc
Mùi trứng thốiPbS Pb(NO3)2 + H2S –> PbS +
màu đen
2HNO3
Ag2S đenPbS màu AgNO3 + H2S –> Ag2S+
đen
HNO3ptpư
SO2
Na2SO3 + 2HCl –> 2NaCl + SO2
+ H2O
SO2
NaHSO3 + HCl –> NaCl + SO2 +
H2O
BaSO4 trắng
BaCl2 + CuSO4 –> BaSO4 + 2HCl
H2SiO3
2H+ + g H2SiO3
Ag3PO4 vàng
Ag+ + g Ag3PO4

H2S
S2-

dd Pb(NO3)2
dd Ag NO3dd
Pb(NO3)2
Axit mạnh
Axit mạnh
dd BaCl2
Axit mạnh
Dd AgNO3

BÀI TẬP MINH HOẠ
1. I. Không giới hạn thuốc thử

SO2 + Br2 + H2O H –> 2SO4 +
2HBrSO2 + Ba(OH)2 –>
BaSO3 + H2O
S + O2 –> SO2

2. 1. Bằng biện pháp hoá học hãy phân biệt các chất sau:
a/ Na2SO3, Na2S, Na2SO4, Na2CO3.
b/ NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S.
c/ Na2SO4, H2SO4, MgSO4, NaOH, Na2CO3.
d/ (NH4)2SO4, MgSO4, Na2CO3, FeCl2, FeCl3.
1. 2. Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các chất sau:
a/ Các khí: SO2, CO2, H2S, O2.
b/...
CC DNG BI TP CHƯƠNG OXI
8 04 2010
DẠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG, ĐIỀU CHẾ, CHUỖI BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC
Hướng giải:
Nắm vững tính chất hoá học, điều chế oxi – lưu huỳnh và các hợp chất của nó.
BI TP MINH HO
1. Bổ túc các chất vào sơ đồ phản ứng và hoàn thành phương trình phản ứng đó.
a) KI + … + … –> I
2
+ … + O
2
b) H
2
O
2
+ … –> KNO
3
+ …
c/ H
2
S + … –> S + …
d/ H
2
S + … + … –> H
2
SO
4
+ HCl
e/ SO
2
+… –> S + H
2
O
g/ H
2
SO
4 (đặc)
+ … –> SO
2
+ CO
2
+…
h/ H
2
SO
4 (đặc)
+ … –> I
2
+ H
2
O + …
i/ H
2
SO
4 (đặc nóng)
+ … –> … + H
2
S + ….
k/ FeS
2
+ … –> Fe
2
O
3
+ ….
2.
a/ Xác định các chất A, B, C, D, E, G trong sơ đồ phản ứng và hoàn thành phương trình phản ứng.
CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG oxi lưu huỳnh.docx - Trang 2
CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG oxi lưu huỳnh.docx - Người đăng: ducgiang1975
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG oxi lưu huỳnh.docx 9 10 616