Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng bài tập của nhôm và hợp chất của nhôm

Được đăng lên bởi tienphuongxuan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ NHÔM VÀ HỢP CHẤT
CỦA NHÔM
Biên soạn : TS. Phạm Thị Loan
A.

NHÔM TÁC DỤNG VỚI BAZƠ VÀ BÀI TOÁN LƢỠNG TÍNH

Phương trình phản ứng của Nhôm khi tác dụng với bazơ:
Al + NaOH + H2O → NaAlO2 +

3
H2 
2

Hoặc có thể viết phương trình như sau:
Al + NaOH + 3H2O → Na[Al(OH)4 ] +

3
H2 
2

3
2

Tuy nhiên:Viết theo cách nào thì n H  n Al
2

- Oxit của kim loại này đóng vai trò là oxit axit và tác dụng với bazơ như sau:
Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O
- Hidroxit(bazơ) của kim loại này đóng vai trò là axit và tác dụng với bazơ như sau:
Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O
- Kết tủa Al(OH)3 tan trong dung dịch kiềm mạnh và axit nhưng không tan trong
dung dịch kiềm yếu như dung dịch NH3.
Ví dụ: Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4
- Do đó khi cho muối của Al ( hoặc muối của kim loại có hidroxit lưỡng tính ví dụ như
Zn) tác dụng với dung dịch kiềm, lượng kết tủa sẽ được tạo thành theo 2 hướng:
+ Lượng kiềm dùng thiếu hoặc vừa đủ nên chỉ có một phần muối đã phản ứng.
Nghĩa là có sự tạo kết tủa Al(OH)3 (hoặc Zn(OH)2) nhưng kết tủa không bị tan lại.
+ Lượng kiềm dùng dư nên muối đã phản ứng hết để tạo kết tủa tối đa sau đó
kiềm hòa tan một phần hoặc hòan toàn kết tủa.
 Thường sẽ có 2 đáp số về lượng kiềm cần dùng.
a. Khi cho anion MO2(4-n)- (Ví dụ: AlO2-, ZnO22-…) tác dụng với dung dịch axit với n
là hóa trị của M
Bài giảng được tài trợ bởi : Thành Công Study –  Địa chỉ: 6A1, Tiểu
khu Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Để đăng ký học, quý phụ huynh và học sinh gọi
điện tới: 0977.333.961 hoặc gửi email tới hòm thư: thanhcongstudy@gmail.com. Trân trọng!

Các phản ứng sẽ xảy ra theo đúng thứ tự xác định:
Thứ nhất: OH- + H+ → H2O nếu bazo dƣ
- Nếu OH- dư, hoặc khi chưa xác định được OH- có dư hay không sau phản ứng tạo
MO2(4-n)- thì gỉa sử có dư
Thứ hai: MO2(4-n)- + (4-n)H+ + (n-2)H2O → M(OH)n
AlO2- + H+ +H2O →Al(OH)3

;

ZnO2- + 2H+ →Zn(OH)2

- Nếu H+ dư sau phản ứng thứ hai thì có phản ứng tiếp theo, khi chưa xác định được H +
có dư hay không sau phản ứng tạo M(OH)n thì ta giả sử có dư
Thứ ba: M(OH)n+ nH+ → Mn+ + nH2O
Ví dụ : Cho 1 lít dung dịch HCl vào dung dịch chứa 0,2 mol NaAlO 2 lọc ,nung kết tủa
đến khối lượng không đổi được 7,65 gam chất rắn . Tính nồng độ của dung dịch
HCl
n chất rắn (Al2O3) = 0,075 mol
TH1 :
HCl + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3 + NaCl .
0,15---------------------------0,15
2Al(OH)3 → Al2O3 + H2O
0,15-------0,075
TH2 : Có thể có hai phản ứng :
HCl + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3 + NaCl .
0,2

0...
Bi ging được ti trợ bởi : Thành Công Study www.thanhcongstudy.edu.vn. Địa chỉ: 6A1, Tiểu
khu Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Nội. Để đăng học, quý phụ huynh v học sinh gọi
điện tới: 0977.333.961 hoặc gửi email tới hòm thư: thanhcongstudy@gmail.com. Trân trọng!
CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ NHÔM VÀ HỢP CHẤT
CỦA NHÔM
Biên soạ n : TS. Phm Th Loan
A. NHÔM TÁC DỤNG VỚI BAZƠ VÀ BÀI TOÁN LƢỠNG TÍNH
Phương trình phản ứng của Nhôm khi tác dụng với bazơ:
Al + NaOH + H
2
O → NaAlO
2
+
2
3
H
2
Hoặc có thể viết phương trình như sau:
Al + NaOH + 3H
2
O → Na[Al(OH)
4
] +
2
3
H
2
Tuy nhiên:Viết theo cách nào thì
AlH
nn
2
3
2
- Oxit của kim loại này đóng vai trò là oxit axit và tác dụng với bazơ như sau:
Al
2
O
3
+ 2NaOH → 2NaAlO
2
+ H
2
O
- Hidroxit(bazơ) của kim loại này đóng vai trò là axit và tác dụng với bazơ như sau:
Al(OH)
3
+ NaOH → NaAlO
2
+ 2H
2
O
- Kết tủa Al(OH)
3
tan trong dung dịch kiềm mạnh và axit nhưng không tan trong
dung dịch kiềm yếu như dung dịch NH
3
.
Ví dụ: Al
2
(SO
4
)
3
+ 6NH
3
+ 6H
2
O → 2Al(OH)
3
+ 3(NH
4
)
2
SO
4
- Do đó khi cho muối của Al ( hoặc muối của kim loại có hidroxit lưỡng tính ví dụ như
Zn) tác dụng với dung dịch kiềm, lượng kết tủa sẽ được tạo thành theo 2 hướng:
+ Lượng kiềm dùng thiếu hoặc vừa đủ nên chỉ một phần muối đã phản ứng.
Nghĩa là có sự tạo kết tủa Al(OH)
3
(hoặc Zn(OH)
2
) nhưng kết tủa không bị tan lại.
+ Lượng kiềm dùng dư nên muối đã phản ứng hết để tạo kết tủa tối đa sau đó
kiềm hòa tan một phần hoặc hòan toàn kết tủa.
Thường sẽ có 2 đáp số về lượng kiềm cần dùng.
a. Khi cho anion MO
2
(4-n)-
(d: AlO
2
-
, ZnO
2
2-
…) tác dụng với dung dch axit với n
là hóa tr của M
Các dạng bài tập của nhôm và hợp chất của nhôm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng bài tập của nhôm và hợp chất của nhôm - Người đăng: tienphuongxuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Các dạng bài tập của nhôm và hợp chất của nhôm 9 10 751