Ktl-icon-tai-lieu

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA 9

Được đăng lên bởi Pham Nhi
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1603 lần   |   Lượt tải: 9 lần
GV: Trương Thế Thảo

13 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÓA HỌC 9

Chuyên đề 1: BAØI TAÄP NHAÄN BIEÁT.
A. Nhaän bieát khoâng haïn cheá thuoác thöû.
A.1: Phöông phaùp.
A.2: Baøi taäp.
B. Nhaän bieát baèng thuoác thöû haïn cheá:
C. Nhaän bieát maø khoâng duøng theâm thuoác thöû naøo khaùc.
Chuyên đề 2: HOAØN THAØNH SÔ ÑOÀ BIEÁN HOAÙ:
A. Sô ñoà bieán hoaù laø nhöõng chaát cuï theå.
B. Sô ñoà bieán hoaù khoâng ñaày ñuû.
Chuyên đề 3: TAÙCH CHAÁT.
Taùch moät chaát ra khoûi hh.
Taùch töøng chaát ra khoûi hh.
Chuyên đề 4: ÑIEÀU CHEÁ CHAÁT.
A. Ñieàu cheá chaát töø hoaù chaát baát kì.
B. Ñieàu cheá chaát töø nhöõng chaát coù saün.
Chuyên đề 5: TÌM CTHH CUÛA ÑÔN CHAÁT, HÔÏP CHAÁT.
Chuyên đề 6: TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN NOÀNG ÑOÄ DUNG DÒCH.
Chuyên đề 7: TÌM TP% CUÛA CAÙC CHAÁT TRONG HH.
Chuyên đề 8 : TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN CHAÁT KHÍ.
Chuyên đề 9: TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN HIEÄU SUAÁT PHAÛN ÖÙNG.
Chuyên đề 10: BÀI TOÁN CÓ NHIỀU KHÀ NĂNG TẠO THÀNH SÁN PHẨM
Chuyên đề 11: BÀI TOÁN DÙNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG, GIẢM KHỐI LƯỢNG.
Chuyên đề 12: CÁC BÀI TOÁN CÓ SỬ DỤNG KHỐI LƯỢNG MOL TRUNG BÌNH.
Chuyên đề 13: CHỨNG MINH MỘT CHẤT PƯ HẾT – KHÔNG PƯ HẾT.
Chuyên đề 1: VIếT PTHH THựC HIệN SƠ Đồ CHUYểN HÓA CÁC CHấT:
*Phương pháp:
- Nắm chắc tính chất hóa học, cách điều chế của các chất vô cơ.
- Nắm được mối quan hệ giữa các chất vô cơ đơn giản.
+ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ THƯỜNG GẶP
Oxit:
Oxit bazơ:
Một số Oxit bazơ + Nước -> dd Bazơ. (Na2O; K2O; Li2O; CaO; BaO)
Oxit bazơ + Axit -> Muối + H2O.
Một số Oxit bazơ + Oxit Axit -> Muối . (Na2O; K2O; Li2O; CaO; BaO)
Một số oxit bazơ + Chất khử -> Kim loại + Sản phẩm khử
(Chất khử: H2; C; CO -> H2O; CO2; Oxit bazơ: ZnO; FeO; CuO…)
Oxit axit:
Nhiều Oxit axit + H2O -> dd Axit.
Oxit axit + dd Bazơ -> Muối + H2O. (NaOH; LiOH; KOH; Ca(OH)2; Ba(OH)2)
Oxit Axit + Oxit bazơ -> Muối
Axit:
Làm đổi màu quì tím thành đỏ.
Axit + Kim loại -> Muối + H2 ( Kim loại: đứng trước H2; axit: HCl, H2SO4 loãng)
Axit + bazơ + Muối + H2O
1

GV: Trương Thế Thảo
Axit + Oxit bazơ -> Muối + H2O.
Axit + Muối -> Muối mới + Axit mới. (sp phải có kết tủa, chất khí).
Bazơ:
Dd bazơ làm quì tím hóa xanh, dd Phenolphtalein không màu -> đỏ hồng. (NaOH; LiOH; KOH; Ca(OH) 2;
Ba(OH)2)
Dd bazơ + oxit axit -> Muối + H2O
Bazơ + axit -> Muối + H2O
Ba zơ không tan ---t0-> Oxit bazơ tương ứng + H2O
Dd Bazơ + Muối -> Muối mới + Bazơ mới
Muối:
Kim loại + dd Muối -> Muối mới + Kim loại mới ( Kim loại Từ Mg trở đi trong DHĐHHKL).
Muối + Axit -> Muối mới + Axit mới. ( sp có kết tủa, chất khí).
Muối + Bazo -...
GV: Trương Thế Thảo
13 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÓA HỌC 9
Chuyên đề 1: BAØI TAÄP NHAÄN BIEÁT.
A. Nhaän bieát khoâng haïn cheá thuoác thöû.
A.1: Phöông phaùp.
A.2: Baøi taäp.
B. Nhaän bieát baèng thuoác thöû haïn cheá:
C. Nhaän bieát maø khoâng duøng theâm thuoác thöû naøo khaùc.
Chuyên đề 2: HOAØN THAØNH SÔ ÑOÀ BIEÁN HOAÙ:
A. Sô ñoà bieán hoaù laø nhöõng chaát cuï theå.
B. Sô ñoà bieán hoaù khoâng ñaày ñuû.
Chuyên đề 3: TAÙCH CHAÁT.
Taùch moät chaát ra khoûi hh.
Taùch töøng chaát ra khoûi hh.
Chuyên đề 4: ÑIEÀU CHEÁ CHAÁT.
A. Ñieàu cheá chaát töø hoaù chaát baát kì.
B. Ñieàu cheá chaát töø nhöõng chaát coù saün.
Chuyên đề 5: TÌM CTHH CUÛA ÑÔN CHAÁT, HÔÏP CHAÁT.
Chuyên đề 6: TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN NOÀNG ÑOÄ DUNG DÒCH.
Chuyên đề 7: TÌM TP% CUÛA CAÙC CHAÁT TRONG HH.
Chuyên đề 8 : TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN CHAÁT KHÍ.
Chuyên đề 9: TOAÙN LIEÂN QUAN ÑEÁN HIEÄU SUAÁT PHAÛN ÖÙNG.
Chuyên đề 10: BÀI TOÁN CÓ NHIỀU KHÀ NĂNG TẠO THÀNH SÁN PHẨM
Chuyên đề 11: BÀI TOÁN DÙNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG, GIẢM KHỐI LƯỢNG.
Chuyên đề 12: CÁC BÀI TOÁN CÓ SỬ DỤNG KHỐI LƯỢNG MOL TRUNG BÌNH.
Chuyên đề 13: CHỨNG MINH MỘT CHẤT PƯ HẾT – KHÔNG PƯ HẾT.
Chuyên đề 1: VIếT PTHH THựC HIệN SƠ Đồ CHUYểN HÓA CÁC CHấT:
*Phương pháp:
- Nắm chắc tính chất hóa học, cách điều chế của các chất vô cơ.
- Nắm được mối quan hệ giữa các chất vô cơ đơn giản.
+ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ THƯỜNG GẶP
Oxit:
Oxit bazơ:
Một số Oxit bazơ + Nước -> dd Bazơ. (Na
2
O; K
2
O; Li
2
O; CaO; BaO)
Oxit bazơ + Axit -> Muối + H
2
O.
Một số Oxit bazơ + Oxit Axit -> Muối . (Na
2
O; K
2
O; Li
2
O; CaO; BaO)
Một số oxit bazơ + Chất khử -> Kim loại + Sản phẩm khử
(Chất khử: H
2
; C; CO -> H
2
O; CO
2
; Oxit bazơ: ZnO; FeO; CuO…)
Oxit axit:
Nhiều Oxit axit + H
2
O -> dd Axit.
Oxit axit + dd Bazơ -> Muối + H
2
O. (NaOH; LiOH; KOH; Ca(OH)
2
; Ba(OH)
2
)
Oxit Axit + Oxit bazơ -> Muối
Axit:
Làm đổi màu quì tím thành đỏ.
Axit + Kim loại -> Muối + H
2
( Kim loại: đứng trước H
2;
axit: HCl, H
2
SO
4 loãng
)
Axit + bazơ + Muối + H
2
O
1
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA 9 - Người đăng: Pham Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA 9 9 10 88