Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng bài tập toán 8 kinh điển

Được đăng lên bởi daovantuyen1980
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP ÔN LUYỆN CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC THƯỜNG GẶP
Bài 1 : Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng
2

2

2
2
2
2
2
2
 1 
 1 
;
a.   x ;  2 x  1 .....b.  2 x  3 y  ;  0, 01  xy 
c.   x ;  2 x  1 ; d .  2 x  3 y  ;  0, 01  xy 
 2 
 2 
e.  x  1  x  1 ; f .  x  2 y   x  2 y  ;  56.64  ;
g.  x  y  z  .  x  y  z  ; h.  x  y  z  .  x  y  z 

Bài 2 : Viết các biểu thức sau dưới dạng tích

a.m2  n2 ; b.  x 2  x  1   x 2  2 x  3
2

c.  16   x  3 ; d .64  16 y  y 2

2

2

Bài 3 : Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng

a.  5 x  2 y  ; b.  3 x  2 
2

2

1 
5
 2

c.  x  y ; d . 2 x  
y
3 
2
 3


2

2

2



4 
5

e.  x  y 2 ; f . 2 x 2  
y
3 
3



2

Bài 4 : Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng
3

3

3
3
3
 1 
a.   x ;  2 x  1 ; b.  2 x  3 y  ;  0, 01  xy 
 2 

3
3
3
 1 
c.   x ;  2 x  1 ; d .  2 x  3 y  ;  0, 01  xy 
 2 

e.  x  1  x 2  x  1 ; f .  x  2 y   x 2  2 xy  4 y 2 

g.  x  y  z  ;  x  y  z  ; h.  x  y  z 
2

Bài 5 : Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng

2

c.  a 2  2a  3  a 2  2a  3 ; d .  a 2  2a  3   a 2  2a  3 

a.  3  xy 2  ;  2m 2 n  10  ; b.  a  b 2   a  b 2 
2

2

2

e.  a 2  2a  3  a 2  2a  3 ; f .  a 2  2a  3  a 2  2a  3 

g.  a 2  2a  3  a 2  2a  3 ; h.  a 2  2a   2a  a 2 

Bài 6 : Viết các biểu thức sau dưới dạng tích

1
a.1, 242  0, 242 ; .........b.  8 x 3
8

1
1
c.x 2  x  ; ..........d .x 2  x 
4
4

Bài 7 : Viết các biểu thức sau dưới dạng tích
a. x 4  4 x 2  4;9a 4  24a 2b 2  16b 4
c.

b.

1
x 3  125; 64  x 3 ;
8

d.

4a 2b2  c 2d 2 ; a 3  27; x16  y16

8 x 3  60 x 2 y  150 xy 2  125 y 3

Bài 8: Viết các biểu thức sau dưới dạng tích

4
9 x 2  30 x  25; x 4  16 x 2
9
2
e. 100   3x  y 
a.

b.

12 2 2
4 4
x y  9x4 
y
5
25

g.

c. a 2 y 2

 b 2 x 2  2axby

d.

64 x 2   8a  b 

2

27x 3  a 3b3

Bài 9 : Viết biểu thức sau dưới dạng tích
a.

27 x 3  27 x 2  3x  1

b.

x 3  3x 2  3 x  1

Bài 10 : Dựa vào các hằng đẳng thức để tính nhanh
a. 252 - 152
b. 2055 - 952
c. 362 - 142
Bài 11 : viết biểu thức

 4 n  3

2

c.

1
 x3
27

d. 9502 - 8502

d.
e.

0,001  1000x 3

1,24 2  2, 48.0, 24  0, 242

 25 thành tích

 4n  3  25 chia hết cho 8
2
Bài 12 : chứng minh với mọi số nguyên n biểu thức  2n  3  9 chia hết cho 4
2

chứng minh với mọi số nguyên n biểu thức

Bài 13 : Viết biểu t...
BÀI TẬP ÔN LUYỆN CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC THƯỜNG GẶP
Bài 1 : Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng
2
2 2 2
.....
1
. ; 2 1 . 2 3 ; 0,01
2
a x x b x y xy
;
2
2 2 2
1
. ; 2 1 ; . 2 3 ; 0,01
2
c x x d x y xy
. 1 1 ; . 2 2 ; 56.64e x x f x y x y
;
. . ; . .g x y z x y z h x y z x y z
Bài 2 : Viết các biểu thức sau dưới dạng tích
2 2
2 2 2 2
. ; . 1 2 3a m n b x x x x
2
2
. 16 3 ; .64 16c x d y y
Bài 3 : Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng
2 2
. 5 2 ; . 3 2a x y b x
2 2
2 1 5
. ; . 2
3 3 2
c x y d x y
Bài 4 : Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng
3
3 3 3
1
. ; 2 1 ; . 2 3 ; 0,01
2
a x x b x y xy
3
3 3 3
1
. ; 2 1 ; . 2 3 ; 0,01
2
c x x d x y xy
2 2 2
. 1 1 ; . 2 2 4e x x x f x y x xy y
2 2 2
. ; ; .g x y z x y z h x y z
Bài 5 : Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng
2 2
2 2 2 2
. 3 ; 2 10 ; .a xy m n b a b a b
2 2 2 2
. 2 3 2 3 ; . 2 3 2 3c a a a a d a a a a
2 2 2 2
. 2 3 2 3 ; . 2 3 2 3e a a a a f a a a a
2 2 2 2
. 2 3 2 3 ; . 2 2g a a a a h a a a a
Bài 6 : Viết các biểu thức sau dưới dạng tích
2 2 3
.......
1
.1,24 0,24 ; . 8
8
..a b x
2 2
.........
1 1
. ; . .
4 4
c x x d x x
Bài 7 : Viết các biểu thức sau dưới dạng tích
a.
4 2 4 2 2 4
4 4;9 24 16x x a a b b
b.
2 2 2 2 3 16 16
4 ; 27;a b c d a x y
c.
3 3
1
125; 64 ;
8
x x
d.
Bài 8: Viết các biểu thức sau dưới dạng tích
a.
2 4 2
4
9 30 25; 16
9
x x x x
b.
2 2 4 4
12 4
9
5 25
x y x y
c.
2 2 2 2
2a y b x axby
d.
2
2
64 8x a b
e.
2
100 3x y
g.
3 3 3
27x a b
Bài 9 : Viết biểu thức sau dưới dạng tích
a.
3 2
27 27 3 1x x x
b.
3 2
3 3 1x x x
c.
3
1
27
x
d.
3
0,001 1000x
Bài 10 : Dựa vào các hằng đẳng thức để tính nhanh
a. 25
2
- 15
2
b. 205
5
- 95
2
c. 36
2
- 14
2
d. 950
2
- 850
2
e.
2 2
1,24 2,48.0,24 0,24
Bài 11 : viết biểu thức
2
4 3 25n
thành tích
chứng minh với mọi số nguyên n biểu thức
2
4 3 25n
chia hết cho 8
Bài 12 : chứng minh với mọi số nguyên n biểu thức
2
2 3 9n
chia hết cho 4
Bài 13 : Viết biểu thức sau dưới dạng tích
a.
2 2
2x y x x y x y z y z
b.
2 2
x y x y z
c.
2
3 4 3 4x x
d.
2
25 10 1 1x x
e.
2 2
2 2 2 2 2x x x x
f.
2 2
2
3 2 9 3x x x
Bài 14. Điền vào dấu ? một biểu thức để được một hằng đẳng thức , có mấy cách điền
a. ( x + 1 ) . ? b.
2
1x x
. ? c.
2
2 4x x
. ? d. ( x - 2 ) . ? e.
2
2x x
?
g.
2
4 ? 4x
h.
2
1x x
. ? i. ? + 8x + 16
1
Các dạng bài tập toán 8 kinh điển - Trang 2
Các dạng bài tập toán 8 kinh điển - Người đăng: daovantuyen1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các dạng bài tập toán 8 kinh điển 9 10 950