Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng bài tập Toán 9 ôn thi

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 xa43ya
A

(
 3 2
2 a6



CÁC NỘI DUNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 9
VẤN ĐỀ I: RÚT GỌN BIỂU THỨC

Câu 1: Rút gọn cỏc biểu thức sau:
a) A=
b) B=

với x > 0 ; y > 0 ; x  y

c)C=

d) D=
Câu 2: Cho biểu thức :

1) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa .
2) Rút gọn biểu thức A .
3) Giải phương trình theo x khi A = -2 .
Câu 3: Cho biểu thức : A =
a) Với những giá trị nào của a thì A xác định .
b) Rút gọn biểu thức A .
c) Với những giá trị nguyên nào của a thì A có giá trị nguyên .
Câu 4:
a) Rút gọn biểu thức:
Trang 1

0;1xa
m45
 
 
1
x
ma
2

A = ; B = ; C = ( với x )

b) Chứng minh
rằng 0 C < 1

Câu
5:
Cho
biểu
thức
Q =
(a>0;
a)

a) Rút gọn Q.

Trang 2

 62 x

5
3 xx
b) Tính giá
trị của Q khi a =
3 + 2.
c) Tìm các
giá trị của Q sao
cho Q < 0.
Câu 6: Cho biểu
thức P = .
a) Tìm điều
kiện của x để P
có nghĩa.
b) Rút gọn
P.
c) Tìm các
giá trị của x để P
=.
Câu 7: Cho biểu
thức P = .

Trang 3

 0;x1x
 x  0
xx
a) Tìm điều kiện của x để P có nghĩa.
b) Rút gọn P.
c) Tím các giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên.
C\âu 8: Cho biểu thức P = với x .
a) Rút gọn P.
b) Tìm các giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên.
c) Tìm GTNN của P và giá trị tương ứng của x.

Câu 9: Cho biểu thức P = với .
a) Rút gọn P.
b) Tìm các giá trị của x để P > 0.

Trang 4

3x
+
x

 4xx131



2x
x

x 2 2
22
2x

c) Tính giá trị của P khi x = 7 - .
d) Tìm GTLN của P và giá trị tương ứng của x.
VẤN ĐỀ II: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Câu 1: Giải pt và hệ phương trình:
a)
b)
Câu 2: Giải các phương trình sau :
a)
b) x4 + 3x2 – 4 = 0
c) .
Câu 3: Giải pt và hệ phương trình sau:
a)
b)
c)
Cừu 4: Cho phương trình bậc hai : và gọi hai nghiệm của phương trình là x 1 và x2 .
Không giải phương trình , tính giá trị của các biểu thức sau :
Trang 5

2

1
x 2 x
x

x3
a)

b)

c)

d)
Câu 4: giải
phương
trình,
hpt, bpt sau:
a) 6 - 3x ≥
-9
b) x +1 =
x-5
c)2(x + 1)
=4–x

2
1
32
1
1
Trang 6

1
(2 

 x

Trang 7

x1
x1 x
x2

d)
e)
Câu 5: Cho phương trình bậc hai ẩn số x: x2 - 2(m + 1)x + m - 4 = 0 (1).
a) Giải phương trình (1) khi m = -5.
b) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt x 1; x2 với mọi
giá trị của m.
c) Tìm GTNN của biểu thức M = .
Câu 6: Cho phương trình bậc hai ẩn số x: x2 - 2mx - m2 - 1 = 0. (1)
a) Chứng minh phương trình (1) luôn luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá
trị của m.
b) Hảy tìm một hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm x 1, x2 của phương trình mà
không phụ thuộc vào m.
c) Tìm m thỏa mãn hệ thức .
Câu 7: Cho phương ...
CÁC NỘI DUNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 9
VẤN ĐỀ I: RÚT GỌN BIỂU THỨC
Câu 1: Rút gọn cỏc biểu thức sau:
a) A=
b) B= với x > 0; y>0; x y
c )C=
d ) D=
Câu 2: Cho biểu thức :
1) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa .
2) Rút gọn biểu thức A .
3) Giải phương trình theo x khi A = -2 .
Câu 3: Cho biểu thức : A =
a) Với những giá trị nào của a thì A xác định .
b) Rút gọn biểu thức A .
c) Với những giá trị nguyên nào của a thì A có giá trị nguyên .
Câu 4:
a) Rút gọn biểu thức:
3 13 6
2 3 4 3 3
x y y x
x y
xy x y
4 2 3
6 2
3 2 6 6 3 3
2
2
2
1
2
1
.)
1
1
1
1
( x
x
xx
A
1 1 2
:
2
a a a a a
a
a a a a
Trang 1
Các dạng bài tập Toán 9 ôn thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng bài tập Toán 9 ôn thi - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Các dạng bài tập Toán 9 ôn thi 9 10 112