Ktl-icon-tai-lieu

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ SỐ PHỨCTRONG CÁC ĐỀ THI

Được đăng lên bởi toanhl20131017
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2011

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ SỐ PHỨCTRONG CÁC ĐỀ THI
I. Dạng tìm phần thực, phần ảo của một số phức
Bài 1: Tìm phần thực, phần ảo của số phức i + (2 – 4i) – (3 – 2i)
Giải:
Ta có: i + (2 – 4i) – (3 – 2i) = ( 0 + 2) + (1- 4)i + (-3 + 2i) = (2 – 3) + (-3 + 2)i = -1 – i
Vậy số phức đã cho có phần thực là – 1, phần ảo là – 1.
Bài 2: Tìm phần thực, phần ảo của số phức  1  i    2i 
3

3

Giải:
Ta có:

 1  i   1  3  1
3
 2i  23  i3  8i
3

3

2

i  3  1 i2  i3  2  2i

  1  i    2i   2  10i
3

3

2 i

  1 2i

Vậy số phức đã cho có phần thực là 2, phần ảo là 10.
Bài 3: (A10) Tìm phần ảo của số phức z, biết z 



2

Giải:







Ta có: z  1  2 2i 1  2i  5  2i  z  5  2i
Phần ảo của số phức z bằng:  2.
Bài 4: (CD10) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện  2  3i  z   4  i  z    1  3i  . Tìm
phần thực và phần ảo của z.
2

Giải:
Gọi z = a + bi  a  R,b  R  . Đẳng thức đã cho trở thành 6a + 4b - 2(a + b)i = 8 - 6i
 6a  4b  8  a  2

 2a  2b  6  b  5



Vậy số phức z đã cho có phần thực là -2, phần ảo là 5
Bài 5: (CDA09) Cho số phức z thỏa mãn  1  i 
thực và phần ảo của z.

2

 2  i z  8  i   1  2i z . Tìm phần

Giải

1

Ta có:

 1  i  2  i z  8  i   1  2i  z
2

Biên tập viên : Nguyễn Thu Hương z   1  i


2

 2  i   1  2i

 8i

 z  2i  2  i   1  2i  8  i
z

8  i  8  i  1  2i 

 2  3i
2i  1
5

Vậy số phức z đã cho có phần thực là 2, phần ảo là -3
II. Dạng tìm môđun của số phức
Bài 1: (A10) Cho số phức z thỏa mãn z 



Ta có: 1  3i





1  3i



3

1 i

. Tìm môđun của số phức z  iz

Giải:
3

 8

8
 4  4i  z  4  4i
1 i
 z  iz  4  4i   4  4i  i  8  8i

Do đó z 

Vậy z  iz  8 2.
III. Dạng tìm số phức z thỏa mãn điều kiện cho trước
Bài 1: (D10) Tìm số phức z thỏa mãn: z  2 và z 2 là số thuần ảo.
Giải:
Gọi z = a + bi  a  R,b  R  , ta có: z  a2  b2 và z 2  a 2  b2  2abi
 a2  b2  2

 a2  1  a  1


Yêu cầu bài toán tỏa mãn khi và chỉ khi:  2


2
2
 a  b  0  b  1  b  1

Vậy các số phức cần tìm là: 1 + i; 1 – i; -1 + i; -1 – i.
Bài 2: (B09) Tìm số phức z thỏa mãn: z   2  i   10 và z.z  25 .
Giải:
Gọi z = a + bi  a  R,b  R  ,
Ta có: z   2  i    a  2    b  1 i;
Từ giả thiết ta có: z   2  i   10   a  2    b  1  10
2

1

2
2
và z.z  25  a  b  25

2

 1

 2

Biê...
2
0
1
1
1
Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ
CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ SỐ PHỨCTRONG CÁC ĐỀ THI
I. Dạng tìm phần thực, phần ảo của một số phức
Bài 1: Tìm phần thực, phần ảo của số phức i + (2 – 4i) – (3 – 2i)
Giải:
Ta có: i + (2 – 4i) – (3 – 2i) = ( 0 + 2) + (1- 4)i + (-3 + 2i) = (2 – 3) + (-3 + 2)i = -1 – i
Vậy số phức đã cho có phần thực là – 1, phần ảo là – 1.
Bài 2: Tìm phần thực, phần ảo của số phức
3 3
1 i 2i
Giải:
Ta có:
3 3 2
2 3
3
3 3
1 i 1 3 1 i 3 1 i i 2 2i
2i 2 i 8i
3 3
1 i 2i 2 10i
Vậy số phức đã cho có phần thực là 2, phần ảo là 10.
Bài 3: (A10) Tìm phần ảo của số phức z, biết
2
z 2 i 1 2i
Giải:
Ta có:
z 1 2 2i 1 2i 5 2i z 5 2i
Phần ảo của số phức z bằng:
2.
Bài 4: (CD10) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện
2
2 3i z 4 i z 1 3i  
. Tìm
phần thực và phần ảo của z.
Giải:
Gọi z = a + bi
a R,b R
. Đẳng thức đã cho trở thành 6a + 4b - 2(a + b)i = 8 - 6i
Vậy số phức z đã cho có phần thực là -2, phần ảo là 5
Bài 5: (CDA09) Cho số phức z thỏa mãn
2
1 i 2 i z 8 i 1 2i z
. Tìm phần
thực và phần ảo của z.
Giải
Ta có:
2
1 i 2 i z 8 i 1 2i z
Biên tập viên : Nguyễn Thu Hương
http://www.hoc360.vn
CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ SỐ PHỨCTRONG CÁC ĐỀ THI - Trang 2
CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ SỐ PHỨCTRONG CÁC ĐỀ THI - Người đăng: toanhl20131017
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ SỐ PHỨCTRONG CÁC ĐỀ THI 9 10 156