Ktl-icon-tai-lieu

các dạng dao động cơ học

Được đăng lên bởi edovian100-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DAO ĐỘNG CƠ HỌC

NGUYỄN VĂN TRUNG

DAO §éNG C¥ HäC
C©u 1. MÆt tr¨ng cã khèi l­îng nhá h¬n khèi l­îng tr¸i ®Êt 81 lÇn, b¸n kÝnh nhá h¬n b¸n kÝnh tr¸i ®Êt 3,7
lÇn. BiÕt vµo ban ngµy, nhiÖt ®é trung b×nh trªn MÆt Tr¨ng lµ 107 0C, nhiÖt ®é trung b×nh trªn tr¸i ®Êt lµ 27 0
C. Cho hÖ sè në dµi cña d©y treo con l¾c lµ α =2.10-5K-1. Chu k× dao ®éng cña con l¾c ®¬n khi ®­a tõ tr¸i ®Êt
lªn mÆt tr¨ng thay ®æi bao nhiªu lÇn :
A. t¨ng 4,6826 lÇn
B. t¨ng 2,4305 lÇn
C. t¨ng 2,4324lÇn
D. t¨ng 2,4344 lÇn
C©u 2. Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l =95cm, ®Çu trªn treo ë ®iÓm O’ cè ®Þnh. Gäi O lµ vÞ trÝ c©n b»ng cña
vËt. ë trung ®iÓm cña O O’ ng­êi ta ®ãng mét chiÕc ®inh sao cho khi vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng th× d©y v­íng
vµo ®inh. Bá qua mäi ma s¸t, lùc c¶n. KÝch thÝch cho con l¾c dao ®éng víi biªn ®é gãc nhá th× trong mét
phót ®Õm ®­îc 36 dao ®éng toµn phÇn. LÊy π =3,14. Gia tèc träng tr­êng ë n¬i treo con l¾c lµ:
A.9,967m/s2
B. 9,862m/s2
C.9,827m/s2
D.9,826m/s2
C©u 3. Mét con l¾c lß xo cã chiÒu dµi tù nhiªn 20cm treo th¼ng ®øng ë n¬i cã g = 10m/s 2. KÐo vËt xuèng
d­íi vÞ trÝ c©n b»ng mét ®o¹n nhá råi th¶ nhÑ th× thÊy sau 0,1s vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng lÇn thø nhÊt. BiÕt
lùc ®µn håi cùc ®¹i vµ cùc tiÓu t¸c dông vµo vËt cã ®é lín lÇn l­ît lµ 10N vµ 6N. LÊy π 2=10. ChiÒu dµi
cùc ®¹i vµ cùc tiÓu cña lß xo trong qu¸ tr×nh vËt dao ®éng lµ:
A. 40cm vµ 8cm
B. 29cm vµ 19cm
C. 26cm vµ 24cm.
D. 25cm vµ 23cm
C©u 4. VËt nÆng cña mét con l¾c ®¬n bÞ nhiÔm ®iÖn d­¬ng vµ ®Æt trong ®iÖn tr­êng ®Òu, c­êng ®é ®iÖn
tr­êng cã ®é lín E kh«ng ®æi. NÕu vect¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng cã ph­¬ng th¼ng ®øng h­íng xuèng th× con
l¾c dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× 1,6854s. NÕu vect¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng cã ph­¬ng th¼ng ®øng h­íng
lªn, ®é lín vÉn lµ E th× con l¾c dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× 2,599s. NÕu con l¾c kh«ng tÝch ®iÖn th× nã sÏ
dao ®éng víi chu k× lµ :
A.1,8564 s
B. 1,8517 s
C.1,9998s
D. 1,9244s
C©u 5: Mét lß xo nhÑ cã ®é cøng 20 N/m ®Æt trªn mÆt ph¼ng n»m ngang, mét ®Çu cè ®Þnh, mét ®Çu g¾n víi
vËt nÆng nhá khèi l­îng 0,2 kg. HÖ sè ma s¸t tr­ît gi÷a mÆt ph¼ng ngang vµ vËt nÆng lµ 0,01. Tõ vÞ trÝ lß xo
kh«ng bÞ biÕn d¹ng, truyÒn cho vËt vËn tèc ban ®Çu 1 m/s th× thÊy vËt dao ®éng t¾t dÇn trong giíi h¹n ®µn håi
cña lß xo, quü ®¹o chuyÓn ®éng cña vËt lµ mét ®o¹n th¼ng. LÊy g = 10 m/s2. §é lín cña lùc ®µn håi cùc ®¹i cña
lß xo trong qu¸ tr×nh dao ®éng lµ
A. 1,98N
B. 4,32N
C. 1,32N
D. 3,56N
C©u 6: Mét con l¾c ®¬n ®­îc treo vµo trÇn cña mét thang m¸y ®ang ®øng yªn t¹i n¬i cã gia tèc träng
tr­êng g = 9,9225 m/...
DAO ĐỘNG CƠ HC NGUYỄN VĂN TRUNG
DAO §éNG C¥ HäC
C©u 1. MÆt tr¨ng cã khèi lîng nhá h¬n khèi lîng tr¸i ®Êt 81 lÇn, b¸n kÝnh nhá h¬n b¸n kÝnh tr¸i ®Êt 3,7
lÇn. BiÕt vµo ban ngµy, nhiÖt ®é trung b×nh trªn MÆt Tr¨ng lµ 107
0
C, nhiÖt ®é trung b×nh trªn tr¸i ®Êt lµ 27
0
C. Cho hÖ sè në dµi cña d©y treo con l¾c lµ
α
=2.10
-5
K
-1
. Chu k× dao ®éng cña con l¾c ®¬n khi ®a tõ tr¸i ®Êt
lªn mÆt tr¨ng thay ®æi bao nhiªu lÇn :
A. t¨ng 4,6826 lÇn B. t¨ng 2,4305 lÇn C. t¨ng 2,4324lÇn D. t¨ng 2,4344 lÇn
C©u 2. Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l =95cm, ®Çu trªn treo ë ®iÓm O cè ®Þnh. Gäi O lµ vÞ trÝ c©n b»ng cña
vËt. ë trung ®iÓm cña O O ngêi ta ®ãng mét chiÕc ®inh sao cho khi vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng th× d©y víng
vµo ®inh. Bá qua mäi ma s¸t, lùc c¶n. KÝch thÝch cho con l¾c dao ®éng víi biªn ®é gãc nhá th× trong mét
phót ®Õm ®îc 36 dao ®éng toµn phÇn. LÊy
π
=3,14. Gia tèc träng trêng ë n¬i treo con l¾c lµ:
A.9,967m/s
2
B. 9,862m/s
2
C.9,827m/s
2
D.9,826m/s
2
C©u 3. Mét con l¾c lß xo cã chiÒu dµi tù nhiªn 20cm treo th¼ng ®øng ë n¬i cã g = 10m/s
2
. KÐo vËt xuèng
díi vÞ trÝ c©n b»ng mét ®o¹n nhá råi th¶ nhÑ th× thÊy sau 0,1s vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng lÇn thø nhÊt. BiÕt
lùc ®µn håi cùc ®¹i vµ cùc tiÓu t¸c dông vµo vËt cã ®é lín lÇn lît lµ 10N vµ 6N. LÊy
π
2
=10. ChiÒu dµi
cùc ®¹i vµ cùc tiÓu cña lß xo trong qu¸ tr×nh vËt dao ®éng lµ:
A. 40cm vµ 8cm B. 29cm vµ 19cm C. 26cm vµ 24cm. D. 25cm vµ 23cm
C©u 4. VËt nÆng cña mét con l¾c ®¬n bÞ nhiÔm ®iÖn d¬ng vµ ®Æt trong ®iÖn trêng ®Òu, cêng ®é ®iÖn
trêng cã ®é lín E kh«ng ®æi. NÕu vect¬ cêng ®é ®iÖn trêng cã ph¬ng th¼ng ®øng híng xuèng th× con
l¾c dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× 1,6854s. NÕu vect¬ cêng ®é ®iÖn trêng cã ph¬ng th¼ng ®øng híng
lªn, ®é lín vÉn lµ E th× con l¾c dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× 2,599s. NÕu con l¾c kh«ng tÝch ®iÖn th× nã sÏ
dao ®éng víi chu k× lµ :
A.1,8564 s B. 1,8517 s C.1,9998s D. 1,9244s
C©u 5: Mét xo n ®é cøng 20 N/m ®Æt trªn mÆt ph¼ng n»m ngang, mét ®Çu ®Þnh, mét ®Çu g¾n víi
vËt nÆng nhá khèi lîng 0,2 kg. HÖ ma s¸t trît gi÷a mÆt ph¼ng ngang vËt nÆng 0,01. Tõ vÞ trÝ lß xo
kh«ng bÞ biÕn d¹ng, truyÒn cho vËt vËn tèc ban ®Çu 1 m/s th× thÊy vËt dao ®éng t¾t dÇn trong giíi h¹n ®µn i
cña lß xo, quü ®¹o chuyÓn ®éng cña vËt lµ mét ®o¹n th¼ng. LÊy g = 10 m/s
2
. §é lín cña lùc ®µn håi cùc ®¹i cña
xo trong qu¸ tr×nh dao ®éng
A. 1,98N B. 4,32N C. 1,32N D. 3,56N
u 6: Mét con l¾c ®¬n ®îc treo vµo trÇn cña t thang m¸y ®ang ®øng yªn t¹i n¬i gia tèc träng
trêng g = 9,9225 m/s
2
, con c ®¬n dao ®éng ®iÒu a, trong ti gian
( )t s
con c thùc hiÖn ®îc 210
dao ®éng toµn phÇn. Cho thang
®i xuèng nhanh dÇn ®Òu theo ph¬ng th¼ng ®øng víi gia tèc ®é lín
kh«ng ®æi b»ng 180 (cm/s
2
)
th× con l¾c dao ®éng ®iÒu hßa, trong thêi gian
( )t s
con l¾c thùc hiÖn ®îc bao
nhiªu dao ®éng toµn phÇn
A. 190 B. 180 C. 150 D. 90
C©u 7: Mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hßa i mét n¬i g = 10m/s
2
, chiÒu dµi d©y treo l = 1,6m víi
biªn ®é gãc
0
, vËt nÆng cã khèi lîng m = 100g. Khi vËt qua vÞ trÝ li ®é gãc
0
2
th× vËn tèc cã ®é
lín lµ
20 3 /cm s
. N¨ng lîng dao ®éng cña con l¾c cã gi¸ trÞ
A.
1
J
375
B.
4m J
C.
D. 1,25mJ
C©u 8: Mét con l¾c xo treo th¼ng ®øng gåm xo nhÑ chiÒu dµi nhiªn 25cm vËt nhá dao ®éng
®iÒu hßa däc theo trôc Ox ph¬ng th¼ng ®øng chiÒu d¬ng híng xuèng (gèc O t¹i trÝ c©n b»ng cña
vËt). LÊy
= =
2 2
10 /g m s
. Tèc ®é trung b×nh cña vËt nÆng trong mét chu k× 50 cm/s. Khi vËt chuyÓn
®éng tõ vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d¬ng tíi vÞ trÝ cã ®é lín gia tèc b»ng mét nöa ®é lín gia
tèc cùc ®¹i th× lß xo cã chiÒu dµi 31,5cm. §é lín vËn tèc khi vËt qua vÞ trÝ lß xo kh«ng bÞ biÕn d¹ng lµ
A.
12,5 3 ( / )cm s
B.
25 2
(cm/s) C.
15 /cm s
D.
46
cm/s
C©u 9: Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng, ®Çu trªn cè ®Þnh, gåm vËt nÆng khèi lîng m, lß xo nhÑ cã hÖ
®µn håi k, chiÒu dµi tù nhiªn l
0
. KÝch thÝch cho vËt dao ®éng ®iÒu hßa theo ph¬ng th¼ng ®øng víi biªn ®é
các dạng dao động cơ học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các dạng dao động cơ học - Người đăng: edovian100-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
các dạng dao động cơ học 9 10 172