Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng tích phân

Được đăng lên bởi Thuy Le
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u III: TÝch ph©n & øng dông

( 0977.695.747

Câu
III + Tìm giới hạn;

Nội dung

Điểm
1,0

+ Tìm nguyên hàm, tính tích phân;
+ Ứng dụng tích phân: Tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay;

Œ& tÝch ph©n cña hµm ph©n thøc h÷u tû
b

I
a

a n x n  a n 1x n 1  ...  a1x  a 0
dx
b m x m  b m 1x m 1  ...  b1x  b 0

Chú ý: Nếu bậc n  bậc m thì ta chia tử số cho mẫu số;
dx
1
 
 ln ax  b  C
ax  b a
dx



 (ax  b)



I

1 1
 .
C
a ax  b

2

mx  n
dx ?
ax 2  bx  c

 Nếu ax2 + bx + c = 0 có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thì
I

mx  n
1
A
B
dx  . (

)dx
a(x  x1 )(x  x 2 )
a x  x1 x  x 2

 Nếu ax2 + bx + c = 0 có nghiệm kép x = x0 thì
I

mx  n
1
A
B
dx  . (

)dx
2
a(x  x 0 )
a x  x 0 (x  x 0 ) 2

 Nếu ax2 + bx + c = 0 vô nghiệm thì
+I  

mx  n
dx ;
(a 'x  b ') 2  c '2

+ Đặt a’x + b’ = c’ tant, 



t
2
2



mx 2  nx  p
mx 2  nx  p
A
Bx  C
 ax 3  bx 2  cx  d dx  (x  x )(ax 2  b 'x  c ')dx   ( x  x  ax 2  b ' x  c' )dx
0
0



 u dx  

u'

du
 ln u  C
u

NguyÔn Quang Vò -THPT Lôc Ng¹n 3 - B¾c Giang(nqvu1408@gmail.com)

Trang 1

C©u III: TÝch ph©n & øng dông

( 0977.695.747

Bài 1. Tính các tích phân sau:

2x  9
dx
0 2x  3

1

5
3

a) A = 

KQ: 3 ln  1

4x 2  5x  3
dx
b) A = 
2x  1
1
0

1

x3  x  1
dx
c) A = 
x

1
0

5
2

3
4

KQ:  ln 3
KQ:

11
 ln 2
6

Bài 2. Tính các tích phân sau:

1
dx
a) A =  2
0 2 x  5x  2
1
x  x  1

1
3

KQ: ln 2
3
2

KQ: 1  ln2  ln3

b) A =  x2  4 dx
0
0

c) A = 

2 x3  6 x2  9x  9
x 2  3x  2

1

dx

2x 3  8x 2  10x  3
dx
d) A = 
2
x

4x

5
0

KQ:33ln2 – 19ln3 - 1

1

1
2

2
5

KQ: ln  1

Bài 3. Tính các tích phân sau:

2 3x3
dx
a) A = 
2
0 x  2x 1

 x 3  6x 2  9x  5
dx
b) A = 
2
x

6x

9
1
0
2x  3 2
) dx
c) A =  (
2x

1
1

KQ: -6 + 9ln2

2

KQ: 1
KQ:

19
 4 ln 3
3

Bài 4. Tính các tích phân sau:
3

a) A = 
0

3x 2  2
.dx
1 x2

2 x4  x  1
dx
2
x

4
0

b) A = 

KQ: 3 
1
2

KQ:  ln 2 

0

dx
1 x  2 x  4

c) A = 

2

1

x 2  3x  10
dx
d) A =  2
0 x  2x  9


3 3
12

KQ:

16 17

3
8

3
18

1
2

KQ:  ln 3  ln 2  1

Bài 5. Tính các tích phân sau:

NguyÔn Quang Vò -THPT Lôc Ng¹n 3 - B¾c Giang(nqvu1408@gmail.com)

Trang 2

C©u III: TÝch ph©n & øng dông
3

3x 2  3x  3

d) A = 

3

x  3x  2

2

( 0977.695.747

dx

3 dx

1
2

1 x  x3

f)

2

1  x2
dx.
x  x3

1

KQ: ln

1

dx
4
2
0 x  3x  4

g) A = 

3

h) A = 
1

1

i) I  
0

dx
x x2  1
2





KQ:

x
dx . (D12)
x  ...
C©u III: TÝch ph©n & øng dông ( 0977.695.747
Câu Nội dung Điểm
III + Tìm giới hạn;
+ Tìm nguyên hàm, tính tích phân;
+ Ứng dụng tích phân: Tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay;
1,0
Œ&tÝch ph©n cña hµm ph©n thøc h÷u tû
n n 1
b
n n 1 1 0
m m 1
a
m m 1 1 0
a x a x ... a x a
I dx
b x b x ... b x b
Chú ý: Nếu bậc n
bậc m thì ta chia tử số cho mẫu số;
dx 1
ln ax b C
ax b a
2
dx 1 1
. C
(ax b) a ax b
 
2
mx n
I dx
ax bx c
?
Nếu ax
2
+ bx + c = 0 có 2 nghiệm phân biệt x
1
,x
2
thì
1 2 1 2
mx n 1 A B
I dx . ( )dx
a(x x )(x x ) a x x x x
Nếu ax
2
+ bx + c = 0 có nghiệm kép x = x
0
thì
2 2
0 0 0
mx n 1 A B
I dx . ( )dx
a(x x ) a x x (x x )
Nếu ax
2
+ bx + c = 0 vô nghiệm thì
+
2 2
mx n
I dx
(a 'x b') c'
;
+ Đặt a’x + b’ = c’ tant,
2 2
3 2 2 2
0 0
mx nx p mx nx p A Bx C
dx dx ( )dx
ax bx cx d (x x )(ax b'x c') x x ax b'x c'
u' du
dx ln u C
u u
NguyÔn Quang Vò -THPT Lôc Ng¹n 3 - B¾c Giang(nqvu1408@gmail.com) Trang 1
Các dạng tích phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng tích phân - Người đăng: Thuy Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Các dạng tích phân 9 10 448