Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng toán lớp 8

Được đăng lên bởi haiphonghl
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 4563 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BAØI TAÄP TOAÙN 8

trang 1

ÑÔN THÖÙC , ÑA THÖÙC NHAÂN ÑA THÖÙC
Nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc :
A ( B + C ) = A .B + A .C
Nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc :
( A + B ) . ( C + D ) = A. ( C + D ) + B. ( C+ D )
= A.C + A.D + B.C + B.D

Baøi 1 : thöïc hieän pheùp nhaân :

a. 4 x (3 x − 1) − 2(3 x + 1) − ( x + 3)
1
1 2
2
2
b. (2 x − xy + 2 y )(− x y )
3
2
baøi 2 : thöïc hieän pheùp nhaân :
a. 3 x (4 x − 3) − (2 x − 1)(6 x + 5)
2
2
b. 4 x (3 x − x ) − (2 x + 3)(6 x − 3 x + 1)
c. ( x − 2)(1x + 2)( x + 4)

baøi 3: chöùng ming raèng :
2
2
a. ( x − y )( x + y ) = x − y
2
2
2
b. ( x + y ) = x + 2 xy + y
2
2
2
c. ( x − y ) = x − 2 xy + y
2
2
3
3
d. ( x + y )( x − xy + y ) = x + y
3
2
2
3
4
4
e. ( x − y )( x + x y + xy + y ) = x − y

baøi 4: tìm x bieát :

a. 3(2 x − 3) + 2(2 − x ) = −3
2
2
2
b. 2 x ( x − 2) + x (1 − 2 x ) − x = −12
c. 3 x (2 x + 3) − (2 x + 5)(3 x − 2) = 8
2
2
d. 4 x ( x − 1) − 3( x − 5) − x = ( x − 3) − ( x + 4)
e. 2(3 x − 1)(2 x + 5) − 6(2 x − 1)( x + 2) = −6
a. A = 2 x ( x − 1) − x (2 x + 1) − (3 − 3x )
b. B = 2 x ( x − 3) − (2 x − 2)( x − 2)
c. C = (3 x − 5)(2 x + 11) − (2 x + 3)(3 x + 7)
d. D = (2 x + 11)(3 x − 5) − (2 x + 3)(3 x + 7)

baøi 6:chöùng minh raèng giaù trò cuûa bieåu thöùc sau khoâng phuï thuoäc vaøo y:

Hoïc – hoïc nöõa – hoïc maõi      
1

baøi taäp toaùn lôùp 8

baøi 5: chöùng minh raèng giaù trò cuûa bieåu thöùc sau khoâng phuï thuoäc vaøo x :

BAØI TAÄP TOAÙN 8

trang 2
P = (2 x − y )(4 x 2 + 2 xy + y 2 ) + y 3

CAÙC HAÈNH ÑAÚNG THÖÙC ÑAÙNG NHÔÙ ( PHAÀN 1)
(A + B)2 = A2 + 2AB + B2 : bình phöông cuûa moät toång
(A - B)2 = A 2 - 2AB + B2 : bình phöông cuûa moät hieäu
A2 - B2 = (A - B)(A + B) : hieäu hai bình phöông

Baøi 1 : tính :

3
2
2
a. ( x + 3y)
b. ( 2x + 8y)
2
1
2
2
2
c. (x + y + 3)
d. (2x + 3) .(x + 1)
6
baøi 2: tìm x bieát :
(3x + 1 )2 − 9( x + 2)2 = −5

Baøi 3 : vieát caùc soá sau döôùi daïng bình phöông cuûa moät toång :
9 2
2
a. x + 3 x + 4 .
b. (9 x + 12 x + 4) + 6(3 x + 2) + 9
4
2
2
c. 9 x + 4 y + 2(3 x + 2 y + 6 xy ) + 1

baøi 4: tính :

x
2
2
a. ( − 2 y )
b. ( 2 x − y )
2
1
2
2
2
c ( x − 4 y)
c.. ( x + y ) + ( x − y )
2
baøi 5 : tìm x bieát :
2
a. 3( x − 1) − 3 x ( x − 5) = 1
2
2
b. (6 x − 2) + (5 x − 2) − 4(3 x − 1)(5 x − 2) = 0
9
2
b. 4( x + 2 x + 1) − 12 x − 3
4
baøi 7: thöïc hieän pheùp tính :
2
2
a. (2 x + 5)(2 x − 5)
b. ( x + 3)(3 − x )
2
c. 3 x ( x − 1) − 2 x ( x + 3)( x − 3) + 4 x( x − 4)
2
d. 4(2 x + 5) − 2(3 x + 1)(1 − 3 x )
2
a. 4 x − 6 x +

2
2
c. 25 x − 20 xy + 4 y

baøi 8: ruùt goïn bieåu thöùc :
2
a. ( ...
baøi taäp toaùn lôùp 8
BAØI TAÄP TOAÙN 8 trang 1
ÑÔN THÖÙC , ÑA THÖÙC NHAÂN ÑA THÖÙC
Nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc :
A ( B + C ) = A .B + A .C
Nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc :
( A + B ) . ( C + D ) = A. ( C + D ) + B. ( C+ D )
= A.C + A.D + B.C + B.D
Baøi 1 : thöïc hieän pheùp nhaân :
a.
4 (3 1) 2(3 1) ( 3)x x x x + +
b.
2 2 2
1 1
(2 2 )( )
3 2
x xy y x y +
baøi 2 : thöïc hieän pheùp nhaân :
a.
3 (4 3) (2 1)(6 5)x x x x +
b.
2 2
4 (3 ) (2 3)(6 3 1)x x x x x x + +
c.
( 2)(1 2)( 4)x x x + +
baøi 3: chöùng ming raèng :
a.
2 2
( )( )x y x y x y + =
b.
2 2 2
( ) 2x y x xy y+ = + +
c.
2 2 2
( ) 2x y x xy y = +
d.
2 2 3 3
( )( )x y x xy y x y+ + = +
e.
3 2 2 3 4 4
( )( )x y x x y xy y x y + + + =
baøi 4: tìm x bieát :
a.
3(2 3) 2(2 ) 3x x + = −
b.
c.
3 (2 3) (2 5)(3 2) 8x x x x+ + =
d.
2 2
4 ( 1) 3( 5) ( 3) ( 4)x x x x x x = +
e.
2(3 1)(2 5) 6(2 1)( 2) 6x x x x + + = −
baøi 5: chöùng minh raèng giaù trò cuûa bieåu thöùc sau khoâng phuï thuoäc vaøo x :
a.
2 ( 1) (2 1) (3 3 )A x x x x x= +
b.
2 ( 3) (2 2)( 2)B x x x x=
c.
(3 5)(2 11) (2 3)(3 7)C x x x x= + + +
d.
(2 11)(3 5) (2 3)(3 7)D x x x x= + + +
baøi 6:chöùng minh raèng giaù trò cuûa bieåu thöùc sau khoâng phuï thuoäc vaøo y:
Hoïc hoïc nöõa hoïc maõi
1
Các dạng toán lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng toán lớp 8 - Người đăng: haiphonghl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Các dạng toán lớp 8 9 10 641