Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng toán thi Học sinh giỏi giải toán trên máy tính điện tử khoa học

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC DẠNG TOÁN THI HỌC SINH GIỎI
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ KHOA HỌC

(Tập I: Trung học Cơ sở)
Biên soạn: PGS TS Tạ Duy Phượng
LỜI NÓI ĐẦU
Tài liệu này được biên soạn cho lớp tập huấn giáo viên Giải toán trên máy tính
điện tử năm học 2011-2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Tài liệu được
biên soạn dựa theo bản thảo cuốn sách Các dạng toán thi học sinh giỏi Giải
toán trên máy tính điện tử khoa học, Tập I: Trung học Cơ sở.
Tài liệu tập hợp các đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính điện tử và
được chia làm tám Chương: Số nguyên, Số học, Đại số, Thống kê, Dãy số,
Lượng giác, Hình học, và Các bài toán khác. Tác giả cố gắng phân loại tương
đối đầy đủ và tỉ mỉ các dạng toán trong mỗi Chương. Các đề thi trong mỗi
dạng được sắp xếp theo theo tiêu chí: Từ dễ đến khó, ưu tiên các đề thi những
năm gần đây. Tuy nhiên, sắp xếp này có tính chất chủ quan và tương đối. Bạn
đọc có thể sắp xếp lại theo quan điểm cá nhân. Do khuôn khổ của Tài liệu, các
đề thi không có lời giải. Bạn đọc có thể tự giải hoặc xem lời giải chi tiết của
phần lớn các đề thi trong Tài liệu tham khảo [1]-[10].
Tài liệu (và bản thảo cuốn sách) được biên soạn dựa trên các bài giảng tại các
lớp Bồi dưỡng giáo viên từ năm 2000 đến nay. Xin chân thành cám ơn Bộ Giáo
dục Đào tạo, các Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, thành phố, đã tạo điều kiện để
tác giả thực hiện các bài giảng và hoàn thiện bản thảo cuốn sách này.
Do hạn chế về khuôn khổ của Tài liệu cũng như hạn chế về thời gian, thông tin
và kiến thức của tác giả, Tài liệu chưa thể được gọi là hoàn chỉnh. Xin chân
thành cảm ơn những ý kiến đóng góp. Thư từ trao đổi xin được gửi về địa chỉ:
Tạ Duy Phượng, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
Điện thoại: 0983605756;

E-mail: tdphuong@math.ac.vn
Hà Nội, tháng 9 năm 2012
Tác giả
CÁC DẠNG TOÁN THI HỌC SINH GIỎI
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH ĐIỆNTỬ KHOA HỌC
(Tập 1: TRUNG HỌC CƠ SỞ)
Chương 1 SỐ NGUYÊN TRÊN MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
Dạng toán 1 Học mà chơi – Chơi mà học
Ngay cả học sinh lớp 4, lớp 5 cũng có thế sử dụng máy tính để nghiên cứu toán
(phát hiện các qui luật ẩn tàng trong các số tự nhiên). Dưới đây là một số ví dụ.
Bài 1.1 Hãy tính trên máy:
1) 9 + 9 = (18)

và

9 × 9 = (81);

2) 24 + 3 = (27)

và

24 × 3 = (72);

3) 47 + 2 = (49)

và

47 × 2 = (94);

4) 263 + 2 = (265)

và

263 × 2 = (526);

5) 497 + 2 = (499)

và

497 × 2 = (994).

Điều thú vị ở đây là: Tổng và tích các số trong mỗi cặp chỉ khác nhau về vị trí
các chữ số. Còn các số như vậy không?...
CÁC DNG TOÁN THI HC SINH GII
GII TOÁN TRÊN MÁY TÍNH ĐIN T KHOA HC
(Tp I: Trung hc Cơ s)
Biên son: PGS TS T Duy Phượng
LI NÓI ĐẦU
Tài liu này được biên son cho lp tp hun giáo viên Gii toán trên máy tính
đin t năm hc 2011-2012 ca S Giáo dc và Đào to Hà Ni. Tài liu được
biên son da theo bn tho cun sách Các dng toán thi hc sinh gii Gii
toán trên máy tính đin t khoa hc, Tp I: Trung hc Cơ s.
Tài liu tp hp các đề thi hc sinh gii Gii toán trên máy tính đin t
được chia làm tám Chương: S nguyên, S hc, Đại s, Thng kê, Dãy s,
Lượng giác, Hình hc, và Các bài toán khác. Tác gi c gng phân loi tương
đối đầy đủ và t m các dng toán trong mi Chương. Các đề thi trong mi
dng được sp xếp theo theo tiêu chí: T d đến khó, ưu tiên các đề thi nhng
năm gn đây. Tuy nhiên, sp xếp này có tính cht ch quan và tương đối. Bn
đọc có th s
p xếp li theo quan đim cá nhân. Do khuôn kh ca Tài liu, các
đề thi không có li gii. Bn đọc có th t gii hoc xem li gii chi tiết ca
phn ln các đề thi trong Tài liu tham kho [1]-[10].
Tài liu (và bn tho cun sách) được biên son da trên các bài ging ti các
lp Bi dưỡng giáo viên t năm 2000 đến nay. Xin chân thành cám ơn B Giáo
dc Đào to, các S Giáo dc Đ
ào to các tnh, thành ph, đã to điu kin để
tác gi thc hin các bài ging và hoàn thin bn tho cun sách này.
Do hn chế v khuôn kh ca Tài liu cũng như hn chế v thi gian, thông tin
và kiến thc ca tác gi, Tài liu chưa th được gi là hoàn chnh. Xin chân
thành cm ơn nhng ý kiến đóng góp. Thư t trao đổi xin được g
i v địa ch:
T Duy Phượng, Vin Toán hc, 18 Hoàng Quc Vit, Hà Ni.
Đin thoi: 0983605756; E-mail: tdphuong@math.ac.vn
Hà Ni, tháng 9 năm 2012
Tác gi
WWW.VNMATH.COM
WWW.VNMATH.COM
Các dạng toán thi Học sinh giỏi giải toán trên máy tính điện tử khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng toán thi Học sinh giỏi giải toán trên máy tính điện tử khoa học - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Các dạng toán thi Học sinh giỏi giải toán trên máy tính điện tử khoa học 9 10 798