Ktl-icon-tai-lieu

Các đề Ôn tập tiếng Anh thi Đại Học

Được đăng lên bởi lyhoaihieu
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ (ADVERBIAL CLAUSES)
* PHẦN I: LÝ THUYẾT
I.Clauses and phrase of concession introduced by although, though, even though, even if, In spite of,
despite ... (mệnh đề, cụm chỉ sự nhượng bộ)
- Nghĩa: Mặc dù
- Cách dùng
1. although, though, even though, even if
+ Clause
2. In spite of, despite
+ phrase
II.Clauses and phrase of reason introduced by as/ because/since (mệnh đề chỉ nguyên nhân)
- Nghĩa: Bởi vì
- Cách dùng
1. Because, Since/As
+
Clause
2. Because of, / Due to/ Thanks to
+
phrase
III.Clauses and phrase of result with such/ so.that (mệnh đề, cụm chỉ kết quả)
1. Clause of result:
 S - V + SO + adv/ adj + THAT + S – V (quá đến nổi)
 S - V + SUCH + ( a/ an ) + adj + noun + THAT + S - V(quá đến nổi)
 S - V + SO MANY ( plural countable noun) / + THAT + S - V
SO MUCH ( uncountable noun )
2. Phrase of result:

 S - V + TOO + adj/ adv + ( for some one ) + TO V (quá đến nổi không thể)
 S - V + ENOUGH + noun + ( for some one ) + TO V (đủ để)
Adj/ adv + ENOUGH

IV.Clauses and phrase of purpose expressed by so that, in order that (mệnh đề, cụm chỉ mục đích)
- Nghĩa: Để
- Cách dùng
1. Clause: S - V + so that / in order that + S + can/ could/ will/ would + V ( bare – infinitive)
2. Phrase:  Khăng đinh: S - V + to/ so as to/ in order to + V(bare-inf.)
S - V + in order for some one to + V(bare-inf.)
 Phủ đinh: S - V + so as not to/ in order not to + V(bare-inf.)

***HOW TO CHANGE FROM CLAUSES – PHRASES:
-

Clause: S+V + O (câu)
Phrase: Noun phrase, verb phrase … (cụm)
Cách chuyển một clause  phrase

1.

S +

BE +

HIS/ HER/ MY +

ADJ
NOUN

( sở hữu)

( Adj-ness)

2.
THE + NOUN + BE +
THE +
3.

ADJ +

ADJ
NOUN

Khi chủ ngữ ở hai mệnh đề giống nhau
S + V
V-ING

* PHẦN II: BÀI TẬP VẬN DỤNG
EXERCISES FOR ADVERBIAL CLAUSES
I.CLAUSE OF CONCESSION
A. Choose the best answer:
1. ________ having the best qualifications among all the applicants, Justin was not offered the job.
A. Although
B. While
C. In spite of
D. Despite of
2. ________ the internet is very popular, many older people do not know how to use it.
A. However
B. Nevertheless
C. Even though D. Despite
3. _________ he wasn’t feeling very well, David was determined to take part in the inter-university
athletics meet.
A. Although
B. While
C. Where as
D. yet
4. __________ what Megan prepared for the job interview, she didn’t pass it.
A. Despite of
B. In spite of
C. Though
D. However
5. Bruce was not praised_________ he was a hard worker.
A. despite
B. in spite of
C. although
D. no matter how
...
MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ (ADVERBIAL CLAUSES)
* PHẦN I: LÝ THUYẾT
I.Clauses and phrase of concession introduced by although, though, even though, even if, In spite of,
despite ... (mệnh đề, cụm chỉ sự nhượng bộ)
- 
- 
1.  
2.  
II.Clauses and phrase of reason introduced by as/ because/since (mệnh đề chỉ nguyên nhân)
- 
- 
1. !"#  
2. / $"%&  
III.Clauses and phrase of result with such/ so.that (mệnh đề, cụm chỉ kết quả)
1. 
 !'(!)"*%+#%!,(-./012
3!'(!4+-"2*%+#%!'(-./012
3!'(!)#5-62"%+#%!'(
!)4+-62
2. 7
!'(%))*"-82%)(-./01&9:2
3!'(;)4<+-82%)(-/=/:2
#*";)4<+
IV.Clauses and phrase of purpose expressed by so that, in order that (mệnh đề, cụm chỉ mục đích)
- >:
- 
1. !'(so that / in order that!""?"?(-6,2
2. 7@A/B!'( to/ so as to/ in order to(-6'C2
!'(in order for some one to(-6'C2
7=/B!'( so as not to/ in order not to(-6'C2
***HOW TO CHANGE FROM CLAUSES – PHRASES:
- !()-D2
- 76E-F82
- G:8H
1.
! ; #$I
+!"+;J"5 )4
Các đề Ôn tập tiếng Anh thi Đại Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các đề Ôn tập tiếng Anh thi Đại Học - Người đăng: lyhoaihieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Các đề Ôn tập tiếng Anh thi Đại Học 9 10 325