Ktl-icon-tai-lieu

Các đề ôn thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông môn vật lý năm 2012.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôn tập thi tốt nghiệp
ĐỀ 1
Câu 1 : Một chất điểm có khối lượng m = 100g , dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương
trình x = 4cos2t(cm) . Cơ năng trong dao động điều hòa của chất điểm có giá trị là
A. 3200 J
B. 3,2 J
C. 0,32 J
D. 0,32 mJ
Câu 2 : Một sóng cơ có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v , khi đó
bước sóng  được tính theo công thức
A.  = vf .

B. λ =

v
f

C.  = 2vf

D. λ = 2

v
f

Câu 3 : Hiện tượng giao thoa sóng xãy ra khi
A. có hai sóng chuyển động ngược chiều nhau .
B. có hai dao động cùng chiều , cùng pha gặp nhau .
C. có hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha , cùng biên độ .
D. có hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động cùng tần số cùng pha .
Câu 4 : Nghiệm nào sau đây không phải là nghiệm của phương trình x” + 2x = 0 ?
A. x = Asin(t + )
B. x = Acos(t + )
C. x = A1sint + A2cost
D. x = Atsin(t + )
Câu 5 : Trong dao động điều hòa
A. vận tốc biến đổi điều hòa cùng pha so với li độ .
B. vận tốc biến đổi điều hòa ngược pha so với li độ .
C. vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha /2 so với li độ .
D. vận tốc biến đổi điều hòa chậm pha /2 so với li độ .
Câu 6 : Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hòa là không đúng ?
A. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động khi vật chuyển động qua VTCB .
B. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên .
C. Thế năng đạt giá trị cực đại khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu .
D. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu .
Câu 7 : Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4t) cm , chiều dài quỹ đạo của
vật
là
A. 4cm
B. 12 cm
C. 6cm
D. 6m
π
2

Câu 8 : Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(πt + )cm , t đo bằng giây . Gia tốc
của chất điểm tại thời điểm t = 2s là
A. 0 cm/s2
B. 5 cm/s2
C. 5 cm/s2
D. 52 cm/s2
Câu 9 : Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước , khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp
nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng
A. hai lần bước sóng
B. một bước sóng .
C. một nửa bước sóng
D. một phần tư bước sóng .
Câu 10 : Một sợi dây đàn hồi dài 1m treo thẳng đứng , đầu trên gắn với một nguồn dao động có
tần số 20Hz , đầu dưới tự do . Trên dây xảy ra hiện tượng sóng dừng , có ba bụng sóng
với dầu trên của dây sát một nút sóng . Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 4 m/s
B. 8m/s
C. 16 m/s
D. 24 m/s
Câu 11 : Trên mặt chất lỏng rất rộng có một sóng truyền với bước sóng 10cm . Xét trên một
phương truyền sóng , khoảng cách giữa hai điểm gần...
Ôn tập thi tốt nghiệp
ĐỀ 1
Câu 1 : Một chất điểm có khối lượng m = 100g , dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương
trình
x = 4cos2t(cm)
. Cơ năng trong dao động điều hòa của chất điểm có giá trị là
A. 3200 J B. 3,2 J C. 0,32 J D. 0,32 mJ
Câu 2 : Một sóng cơ có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v , khi đó
bước sóng được tính theo công thức
A. = vf . B.
v
λ =
f
C. = 2vf D.
v
λ = 2
f
Câu 3 : Hiện tượng giao thoa sóng xãy ra khi
A. có hai sóng chuyển động ngược chiều nhau .
B. có hai dao động cùng chiều , cùng pha gặp nhau .
C. có hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha , cùng biên độ .
D. có hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động cùng tần số cùng pha .
Câu 4 : Nghiệm nào sau đây không phải là nghiệm của phương trình x” +
2
x = 0 ?
A. x = Asin(t + ) B. x = Acos(t + )
C. x = A
1
sint + A
2
cost D. x = Atsin(t + )
Câu 5 : Trong dao động điều hòa
A. vận tốc biến đổi điều hòa cùng pha so với li độ .
B. vận tốc biến đổi điều hòa ngược pha so với li độ .
C. vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha /2 so với li độ .
D. vận tốc biến đổi điều hòa chậm pha /2 so với li độ .
Câu 6 : Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hòa là không đúng ?
A. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động khi vật chuyển động qua VTCB .
B. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên .
C. Thế năng đạt giá trị cực đại khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu .
D. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu .
Câu 7 : Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4t) cm , chiều dài quỹ đạo của
vật
A. 4cm B. 12 cm C. 6cm D. 6m
Câu 8 : Một vật dao động điều hòa theo phương trình
π
x = 5cos(πt + )cm
2
, t đo bằng giây . Gia tốc
của chất điểm tại thời điểm t = 2s là
A. 0 cm/s
2
B. 5 cm/s
2
C. 5 cm/s
2
D. 5
2
cm/s
2
Câu 9 : Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước , khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp
nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng
A. hai lần bước sóng B. một bước sóng .
C. một nửa bước sóng D. một phần tư bước sóng .
Câu 10 : Một sợi dây đàn hồi dài 1m treo thẳng đứng , đầu trên gắn với một nguồn dao động có
tần số 20Hz , đầu dưới tự do . Trên dây xảy ra hiện tượng sóng dừng , có ba bụng sóng
với dầu trên của dây sát một nút sóng . Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 4 m/s B. 8m/s C. 16 m/s D. 24 m/s
Câu 11 : Trên mặt chất lỏng rất rộng có một sóng truyền với bước sóng 10cm . Xét trên một
phương truyền sóng , khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động vuông pha là
A. /2 cm B. 2,5 cm C. 5cm D. 10cm
Câu 12 : Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp , gồm điện trở thuần R = 100 , cuộn thuần
cảm
2
L = H
π
và tụ điện
100
C =μF
π
. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay
Trang
1
Các đề ôn thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông môn vật lý năm 2012.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các đề ôn thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông môn vật lý năm 2012.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Các đề ôn thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông môn vật lý năm 2012.doc 9 10 971