Ktl-icon-tai-lieu

Các định luật bảo toàn

Được đăng lên bởi nguyen-hoang-long1
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1926 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò BµI (c¸c ®Þnh luËt b¶o toµn)
Bµi 1: Mét qu¶ bãng cã khèi lîng m=300g va ch¹m vµo têng vµ n¶y trë l¹i víi cïng vËn tèc. VËn
tèc cu¶ bãng tríc va ch¹m lµ 5m/s. BiÕn thiªn ®éng lîng cu¶ bãng lµ:
A. -1,5kgm/s. B. 1,5kgm/s. C. 3kgm/s. D. -3kgm/s.
Bµi 2: Chän ®¸p ®óng. Mét t cã khèi lîng m
1
va ch¹m trùc diÖn víi vËt m
2
=
4
1
m
, m
1
®ang
n»m yªn. Tríc va ch¹m, vËt 1 vËn tèc la v. Sau va ch¹m hoµn toµn kh«ng ®µn håi, hai vËt
chuyÓn ®éng víi cïng vËn tèc v
. TØ sè gi÷a tæng ®éng n¨ng cña hai vËt tríc vµ sau va ch¹m lµ:
A.
2
'5
2
v
v
B.
2
'5
4
v
v
C.
2
'4
1
v
v
D.
2
'
.16
v
v
Bµi 3: Mét khÈu ®¹i b¸c cã khèi lîng 4 tÊn , b¾n ®i 1 viªn ®¹n theo ph¬ng ngang cã khèi lîng 10Kg
víi vËn tèc 400m/s. Coi nh lóc ®Çu, hÖ ®¹i b¸c vµ ®¹n ®øng yªn.VËn tèc giËt lïi cña ®¹i b¸c lµ:
A. 1m/s B. 2m/s C. 4m/s D. 3m/s
Bµi 4: HiÖn tîng nµo díi ®©y lµ sù va ch¹m ®µn håi:
A. Sù va ch¹m cña mÆt vît cÇu l«ng vµo qu¶ cÇu l«ng B. B¾n mét ®Çu ®¹n vµo mét bÞ c¸t.
C. B¾n mét hßn bi-a vµo mét hßn bi-a kh¸c. D. NÐm mét côc ®Êt sÐt vµo têng.
Bµi 5: Mét vËt trît trªn mÆt ph¼ng nghiªng ma s¸t, sau khi lªn tíi ®iÓm cao nhÊt, trît xuèng
vÞ trÝ ban ®Çu. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng trªn:
A. c«ng cña träng lùc ®Æt vµo vËt b»ng 0 B. C«ng cña lùc ma s¸t ®Æt vµo vËt b»ng 0
C. xung lîng cña lùc ma s¸t ®Æt vµo vËt b»ng 0 D. Xung lîng cña träng lùc ®Æt vµo vËt b»ng 0
Bµi 6: Trong ®iÒu kiÖn nµo, sau va ch¹m ®µn håi, 2 vËt ®Òu ®øng yªn:
A. 2 vËt cã khèi lîng vµ vËn tèc ®îc chän mét c¸ch thÝch hîp va ch¹m víi nhau
B. Mét vËt khèi lîng rÊt nhá ®ang chuyÓn ®éng va ch¹m víi mét vËt cã khèi lîng rÊt lín ®ang ®øng
yªn.
C. 2 vËt cã khèi lîng b»ng nhau,chuyÓn ®éng ngîc chiÒu nhau víi cïng mét vËn tèc.
D. Kh«ng thÓ x¶y ra hiÖn tîng nµy.
Bµi 7: Chän ph¸t biÓu sai vÒ ®éng lîng:
A. §éng lîng lµ mét ®¹i lîng ®éng lùc häc liªn quan ®Õn t¬ng t¸c,va ch¹m gi÷a c¸c vËt.
B. §éng lîng ®Æc trng cho sù truyÒn chuyÓn ®éng gi÷a c¸c vËt t¬ng t¸c
C. §éng lîng tû lÖ thuËn víi khèi lîng vµ tèc ®é cña vËt
D. §éng lîng lµ mét ®¹i lîng vÐc t¬ ,®îc tÝnh b»ng tÝch cña khèi lîng víi vÐct¬ vËn tèc.
Bµi 8: Mét vËt cã khèi ng 0,5 Kg trît kh«ng ma s¸t trªn mét mÆt ph¼ng ngang víi vËn c 5m/s
®Õn va ch¹m vµot bøc têng th¼ng ®øng theo ph¬ng vu«ng gãc víi têng. Sau va ch¹m vËt ®i ngîc
trë l¹i ph¬ng víi vËn tèc 2m/s.Thêi gian t¬ng t¸c 0,2 s. Lùc
F
do têng t¸c dông ®é lín
b»ng:
A. 1750 N B. 17,5 N C. 175 N D. 1,75 N
Bµi 9: Mét hßn ®¸ ®îc nÐm xiªn mét gãc 30
o
so víi ph¬ng ngang víi ®éng lîng ban ®Çu ®é lín
b»ng 2 kgm/s mÆt ®Êt. §é biÕn thiªn ®éng lîng
P
khi hßn ®¸ r¬i tíi t ®Êt gi¸ t lµ (Bá
qua søc c¶n) :
A. 3 kgm/s B. 4 kgm/s C. 1 kgm/s D. 2 kgm/s
Bµi 10: Mét vËt khèi lîng m chuyÓn ®éng víi vËn tèc 3m/s ®Õn va ch¹m víi mét vËt cã khèi lîng
2m ®ang ®øng n. Sau va ch¹m, 2 vËt dÝnh o nhau vµ cïng chuyÓn ®éng i n tèc bao nhu?
A. 2m/s B. 4m/s C. 3m/s D. 1m/s
Bµi 11: B¾n mét hßn bi thñy tinh (1) cã khèi lîng m víi vËn tèc 3 m/s vµo mét hßn bi thÐp (2) ®øng
yªn khèi ng 3m. TÝnh ®é lín c¸c vËn tèc cña 2 hßn bi sau va ch¹m? Cho va ch¹m trùc diÖn,
®µn håi
A. V
1
=1,5 m/s ;V
2
=1,5 m/s. B. V
1
=9 m/s;V
2
=9m/s
C. V
1
=6 m/s;V
2
=6m/s D. V
1
=3 m/s;V
2
=3m/s.
1
Các định luật bảo toàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các định luật bảo toàn - Người đăng: nguyen-hoang-long1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Các định luật bảo toàn 9 10 857