Ktl-icon-tai-lieu

Các giài pháp nâng cao chất lượng dạy và học

Được đăng lên bởi Ý Nguyên Như
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC
Sự nghiệp GD - ĐT dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn nhận được sự
quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn
quan tâm việc mở mang dân trí, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Người đánh giá rất
cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước, với nhiệm vụ cực kỳ
trọng đại là nâng cao dân đức, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng
nhân tài, là động lực của sự phát triển, đưa nước nhà tiến tới giàu mạnh, dân chủ,
văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Cho đến bức thư cuối cùng Bác gửi cho ngành giáo dục, Bác lại nhấn mạnh
yêu cầu của nền GD và ÐT nước ta là phải gắng sức phấn đấu theo kịp với trình độ
và chất lượng của các nước văn minh, tiên tiến: "Trên nền tảng giáo dục chính trị và
lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn
nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời
gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật".
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo cũng chỉ rõ “ Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu,
là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư
phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế
xã hội”.
Ai cũng biết rằng kiến thức chính là chìa khóa vạn năng để mở mọi cánh cửa
ở tương lai và kiến thức chính là sự kế thừa thế hệ trước và sự phát triển của thế hệ
nối tiếp sau. Nhưng làm thế nào để kế thừa và phát triển được ? Đây là câu hỏi mà
mọi người đều đặt ra và có nhiều câu trả lời cho vấn đề đó. Ở đây chúng ta không
bàn về những câu trả lời mà chỉ trao đổi một vài vấn đề về phương pháp giảng dạy
vì đây chính là yếu tố quyết định để người dạy và người học hoàn thành nhiệm vụ
trọng tâm của mình. Sau đây là một số ý kiến cá nhân để nâng cao chất lượng dạy
học tại trường THPT:
Một là: xây dựng nhận thức, tạo sự đồng thuận trong giáo viên và học sinh.
Tập thể giáo viên có nhận thức được trách nhiệm đối với chất lượng giáo dục của
nhà trường, thì mới toàn tâm toàn ý đầu tư cho công tác giảng dạy. Học sinh có
nhận thức được học để có kiến thức, nghề nghiệp, cuộc sống tốt hơn cho bản thân,
gia đình và xã hội mới ra sức cố gắng học tập tốt nhất. Để tạo được nhận thức tốt
trong giáo viên và học sinh, nhà trường thông qua các buổi sinh hoạt trong Hội
đồng sư phạm, qua việc thực hiện các cuộc vận động và qua các phong trào thi đua
của cá...
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC
 !"
#$%&'($) *$+,-.(/01.23
#$%&)&4&$%2-5&"67+8 ,66
$)$9($67:)*" /($ *-)*&)7;<
=>%$%-&4&$%2->%)1 ?
%-@($"6A- $ *B*&>-%(-
)5&-"6)$)*6 ,#:5&%+
.B :C6D67-C6>&>
EFG($H)I *$J"K;/)*L@
) !($6 *)5&-FBMNFH672/)
O> 4:-%$ !)5P$)EF&
Q&B#EB6)H6&> *$H$)&@,
$;R$->ST$($;$=);UN+
Nghị quyếtHội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo cũng chỉ rõ “ 67)>#:"6G-
"($-8 *)($%+G67G
6A- ! F *6 VL-;B>6A;B
RO@W+
XBQ;B2L$;P$)>5A&4&=6D$
4 V$);B2";BY$B *)"6A($B
:B"$+8 &BA;BY$)6A !Z%E%[&
&= ,H'$)PH%,)HP+\%E]$;
)HS%,&T$^&@))H)H V6>E
)L%E2EB:#EB/A ,>E) ,=&)7
=%&($&L+$%E&@":_;B6%A%$ !>E
=> ,0`M
Một MR%E->"16)F)="+
A6)FP !6&:)* !67($
 ,-L&*%&_G6>E+0="P
 !=AP;B-H-@"::V%-
$L)RO@&*$":J=:+A> !:
6)F)="- ,#$6^">0@
1" >&-#$)6@)@)#$6$
($6A M.-$F-">(&-">
,GGaAR%E_6&-G5"$E>
@>E)=($GE)9+
Hai là:b%EHB-;c V ,+d&
eE- ,&:> ! !$PHB-:+
fL)E-C$6&]_B)R%EHB--;c V
 ,;T:)*="&6)F+1,-5 ,)$
9($6&/;A&$-6&"6)="@#+8%$
6&))$9($6)F(&*-;/,J4-:J=
Các giài pháp nâng cao chất lượng dạy và học - Trang 2
Các giài pháp nâng cao chất lượng dạy và học - Người đăng: Ý Nguyên Như
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các giài pháp nâng cao chất lượng dạy và học 9 10 7