Ktl-icon-tai-lieu

Các giao thức chọn đường

Được đăng lên bởi Phước Vũ
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2722 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5:
Các giao th c ch n ñư ng
D án HEDSPI
Khoa CNTT- ðHBK Hà N i
Gi ng viên: Ngô H ng Sơn
B môn Truy n thông và M ng máy tính

1

Bài gi ng có s d ng ngu n tài li u cung c p b i trư ng ð i h c Keio, Nh t B n

T ng quan
Tu n trư c: Khái ni m chung v ch n
ñư ng.
Ch n ñư ng tĩnh và ch n ñư ng ñ ng
Các giao th c ch n ñư ng

Tu n này: Các giao th c ch n ñư ng c th
trên Internet
V n ñ phân c p trong ch n ñư ng
Ch n ñư ng n i vùng (Intra-domain): RIP, OSPF
Ch n ñư ng liên vùng (Inter-domain): BGP
2

Phân c p trong ch n
ñư ng
Các h t tr
Ch n ñư ng n i vùng
Ch n ñư ng liên vùng

3

T ng quan
V n ñ ch n ñư ng ñã h c
ñư c xem xét trong ñi u ki n lý
tư ng
Các nút m ng có vai trò như nhau
Ch có m t m ng duy nh t, m ng
“ph ng”

Th c t không gi ng như v y
Tính m r ng: Internet có hàng tri u (t ) máy tr m,
ch n ñư ng b ng LS hay DV?
LS: Quá t i thông tin ch n ñư ng
DV: Có h i t ñư c không?

4

s1

Ki n trúc phân c p c a Internet
Internet = M ng c a các m ng
M i m ng có th l a ch n riêng cho mình m t chi n lư c ch n
ñư ng riêng.
M i m ng như v y có th g i là m t h t tr - Autonomous
System (AS)
AS 2
AS 5
AS 1
AS 3

AS 4

5

Slide 5
s1

Combine 5 and 6
sonnh, 3/8/2008

s2

Khái ni m h t

tr - AS

T p h p các nút m ng có cùng chính sách ch n ñư ng (Giao
th c, quy ư c chi phí…)
Các ASes ñư c n i k t thông qua các router hay gateway
M i h t tr có m t s hi u riêng – AS number (ASN - 16 bits
hay 32 bits).
2914 NTT-COMMUNICATIONS-2914 - NTT America, Inc.
3491 BTN-ASN - Beyond The Network America, Inc.
4134 CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street
6453 GLOBEINTERNET Teleglobe America Inc.
24087 VNGT-AS-AP Vietnam New Generation Telecom
24066 VNNIC-AS-VN Vietnam Internet Network Information Center
17981 CAMBOTECH-KH-AS ISP Cambodia
……………………………….
6

Source: 

Slide 6
s2

Explain about AS
sonnh, 3/8/2008

S lư ng ASN c p phát b i
IANA
Source: 

2008

7

Phân c p giao th c ch n
ñư ng
Trong m t h t tr : Giao th c ch n ñư ng
n i vùng
IGP: Interior Gateway Protocol
RIP: Routing Information Protocol
OSPF: Open Shortest Path First
IS-IS, IGRP, EIGRP (Cisco)…

Gi a các h t tr : Giao th c ch n ñư ng
liên vùng
EGP: Exterior Gateway Protocol
BGP (v4): Border Gateway Protocol
8

Intra-domain và Inter-domain
routing
AS2
AS1

IGP

EGP
OSPF domain

EGP

EGP

RIP domain

EGP
AS4
IGP

IGP

EGP

AS3

RIP domain

IGP
RIP domain

AS5

OSPF domain

9

RIP domain

Ch n ñư ng n i vùng
RIP
OSPF

10

RIP ( Routing Information Protocol)
IGP
RIP ...
1
Chương 5:
Các giao thc chn ñường
D án HEDSPI
Khoa CNTT- ðHBK Hà Ni
Ging viên: Ngô Hng Sơn
B môn Truyn thông và Mng máy tính
Bài ging có s dng ngun tài liu cung cp bi trường ðại hc Keio, Nht Bn
Các giao thức chọn đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giao thức chọn đường - Người đăng: Phước Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Các giao thức chọn đường 9 10 962