Ktl-icon-tai-lieu

Các hàm Hash

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vietebooks Nguyn Hoàng Cương
Trang 1
ch¬ng 7
c¸c hμm hash
7.1 c¸c chò kÝ vμ hμm hash.
B¹n ®äc cã thÓ thÊy r»ng c¸c s¬ då ch÷ kÝ trong ch¬ng 6 chØ cho phÐp
kÝ c¸c bøc ®iÖn nhá.VÝ dô, khi dïng DSS, bøc ®iÖn 160 bit sÏ ®îc kÝ b»ng
ch÷ kÝ dµi 320 bÝt. Trªn thùc tÕ ta cÇn c¸c bøc ®iÖn dµi h¬n nhiÒu. Ch¼ng h¹n,
mét tµi liÖu vÒ ph¸p luËt cã thÓ dµi nhiÒu Megabyte.
Mét c¸ch ®¬n gi¶n ®Ó g¶i bµi to¸n nµy lµ chÆt c¸c bøc ®iÖn dµi thµnh
nhiÒu ®o¹n 160 bit, sau ®ã kÝ lªn c¸c ®o¹n ®ã ®éc lËp nhau. §iÒu nµy còng
t¬ng tù nh m· mét chu«Ü dµi b¶n râ b»ng c¸ch m· cña mçi kÝ tù b¶n râ ®éc
lËp nhau b»ng cïng mét b¶n kho¸. (VÝ dô: chÕ ®é ECB trong DES).
BiÖn ph¸p nµy cã mét sè vÊ ®Ò trong viÖc t¹o ra c¸c ch÷ kÝ sè. Tríc
hÕt, víi mét bøc ®iÖn dµi, ta kÕt thóc b»ng mét ch÷ kÝ rÊt lín ( dµi gÊp ®«i bøc
®iÖn gèc trong trêng hîp DSS). Nhîc ®iÓm kh¸c lµ c¸c s¬ ®å ch÷ kÝ “an
toµn” l¹i chËm v× chóng dïng c¸c ph¸p sè häc phøc t¹p nh sè mò modulo.
Tuy nhiªn, vÊn ®Ò nghiªm träng h¬n víi phÐp to¸n nµy lµ bóc ®iÖn ®· kÝ cã thÓ
bÞ s¾p xÕp l¹i c¸c ®o¹n kh¸c nhau,hoÆc mét sè ®o¹n trong chóng cã thÓ bÞ lo¹i
bá vµ bøc ®iÖn nhËn ®îc vÉn ph¶i x¸c minh ®îc. Ta cÇn b¶o vÖ sù nguyªn
vÑn cña toµn bé bøc ®iÖn vµ ®iÒu nµy kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc b»ng c¸ch kÝ
®éc lËp tõng mÈu nhá cña chóng.
Gi¶i ph¸p cho tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò nµy lµ dïng hµm Hash m· kho¸ c«ng
khai nhanh. Hµm nµy lÊy mét bøc ®iÖn cã ®é dµi tuú ý vµ t¹o ra mét b¶n tãm
lîc th«ng b¸o cã kÝch thíc qui ®Þnh (160 bit nÕu dïng DSS).
Sau ®ã b¶n tãm lîc th«ng b¸o sÏ ®îc kÝ. V¬i DSS, viÖc dïng hµm
Hash ®îc biÓu diÔn trª h×nh 7.1.
Khi Bob muèn kÝ bøc ®iÖn x, tríc tiªn anh ta x©y dùng mét bnr tãm
lîc th«ng b¸o z = h(x) vµ sau ®ã tÝnh y = sig
K
(z ). Bob truyÒn cÆp ( x, y)
trªn kªnh. XÐt thÊy cã thÓ thùc hiÖn x¸c minh (bëi ai ®ã ) b»ng c¸ch tríc hÕt
kh«i phôc b¶n tãm lîc th«ng b¸o z =h (x) b»ng hµm h c«ng khai vµ sau ®ã
kiÓm tra xem ver
k
(x,y) cã = true, hay kh«ng.
Các hàm Hash - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hàm Hash - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Các hàm Hash 9 10 581