Ktl-icon-tai-lieu

Các học thuyết tiền tệ

Được đăng lên bởi Khác Biệt
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC THUYẾT TIỀN TỆ
1. Trường phái KT học cổ điển
1.1 Các trường phái nghiên cứu về

nguồn gốc của tiền tệ
1.1.1. Trường phái duy vật

- Adam Smith (1723-1790) & David Ricardo
(1772-1823).
- Tiền tệ ra đời là kết quả tất yếu khách
quan của quá trình trao đổi hàng hóa

Thạc sĩ Vũ Thanh Tùng

UEH, HUI, BVedu ...

HỌC THUYẾT TIỀN TỆ
1.1.2. Trường phái duy tâm
- W.Gherlop và C.Smondest

- Tiền tệ ra đời bắt nguồn từ tâm lý con người
1.1.3 Trường phái của các nhà triết học và kinh tế

học
- Davanditi, J.Montarini và Jean Locke.
- Giá cả hàng hóa chỉ đơn giản là sự phản chiếu khối
lượng kim loại quý hiện có, tình trạng giá cao, nguyên
nhân chủ yếu là do sự dư dật vàng và bạc.

Thạc sĩ Vũ Thanh Tùng

UEH, HUI, BVedu ...

HỌC THUYẾT TIỀN TỆ
1. Trường phái KT học cổ điển
1.2 Các trường phái nghiên cứu về bản chất &

chức năng của tiền tệ
1.2.1. Trường phái tiền tệ kim loại
-

Thomas

Moon,

Antoine

Montchsetien,

Jean

Baptiste Colbert
- Vàng bạc tự nhiên là tiền tệ, vàng bạc và tiền tệ
chỉ là một - đó là của cải duy nhất của quốc gia và
tiêu chuẩn đánh giá sự giàu có của nước đó...” tức
tiền tệ là kim loại quý. Điều đó cũng có nghĩa hàng

hóa chỉ trở thành tiền khi tồn tại dưới dạng kim loại
quý.
Thạc sĩ Vũ Thanh Tùng

UEH, HUI, BVedu ...

HỌC THUYẾT TIỀN TỆ

1. Trường phái KT học cổ điển

1.2 Các trường phái nghiên cứu về bản chất & chức

năng của tiền tệ

1.2.2. Trường phái tiền tệ duy danh

- Harold Barger, Goerge Berkeley, J.Say và James stuart.

- Đề cao tiền dấu hiệu cho rằng tiền giấy và tiền kim loại

là như nhau; tiền có thể sử dụng để đo lường giá trị của

các hàng hóa khác, tiền không phải là hàng hóa mà là sản

phẩm sáng tạo của Nhà nước, là đơn vị tính toán dùng

trong lưu thông

Thạc sĩ Vũ Thanh Tùng

UEH, HUI, BVedu ...

HỌC THUYẾT TIỀN TỆ
2. CÁC TRƯỜNG PHÁI TIỀN TỆ TÂN CỔ ĐIỂN
2.1. Phương án giao dịch về số lượng tiền tệ của

Irving Fischer
MxV=PxQ
Trong đó:

M: là tổng khối tiền mặt có trong lưu thông;
V: là tốc độ quay vòng của đồng tiền;
P: là chỉ số giá cả của hàng hóa, hay mức giá chung của nền kinh tế;

Q: là lượng hàng hóa bán ra trong kỳ;
P.Q: là khối lượng hàng hóa bán ra được thực hiện bằng tiền;
M.V: là tổng giá trị tiền tệ giao dịch trong lưu thông.

Thạc sĩ Vũ Thanh Tùng

UEH, HUI, BVedu ...

HỌC THUYẾT TIỀN TỆ
2. CÁC TRƯỜNG PHÁI TIỀN TỆ TÂN CỔ ĐIỂN
2.1. Phương án giao dịch về số lượng tiền tệ của

Irving Fischer
M x V + M’ x V’ = P x Q
Trong đó: M’ là tổng giá trị các phương tiện thanh toán.

Suy ra:

M = (PxT)/V &

V = (PxT)/M

...
HỌC THUYẾT TIỀN TỆ
1. Trường phái KT học cổ điển
1.1 Các trường phái nghiên cứu về
nguồn gốc của tiền tệ
1.1.1. Trường phái duy vật
- Adam Smith (1723-1790) & David Ricardo
(1772-1823).
- Tiền tệ ra đời kết quả tất yếu khách
quan của quá trình trao đổi hàng hóa
Thạc sĩ Vũ Thanh Tùng
UEH, HUI, BVedu ...
Các học thuyết tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các học thuyết tiền tệ - Người đăng: Khác Biệt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Các học thuyết tiền tệ 9 10 828